Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före Bornholm

Skapad 2021-02-15 11:43 i Karlslunds förskola Örebro
Förskola
I vår språkundervisning arbetar vi med ett språkfrämjande material för barn i förskolan Före Bornholm. Bornholmsmodellen lägger grunden för barnens begynnande läs, - skriv- och talinlärning. Den lägger fokus på läran om talets, texten och sångens ljud (fonologisk medvetenhet). Språkutveckling är också en bra förutsättning för att stimulera samspel och gemenskap.

Innehåll

MÅL/SYFTE

Vårt mål med Bornholmsmodellen är att väcka intresse och utveckla språkmedvetenhet hos barnen.

Att de utvecklar sin förmåga att lyssna, ge uttryck för sina egna uppfattningar.

Att utveckla sitt språk utifrån sina egna förutsättningar och får rikare ordförråd.

Att återberätta korta sagor eller händelser inför varandra.

Att barnen får upptäcka rim och ramsor, lära sig känna igen ord som rimmar och hitta på egna rim och ramsor.

Att upptäcka sammansatta ord, leka med orden, ställa frågor, kommunicera med varandra. Utveckla sitt intresse för bilder och texter samt tolka dessa.

Att förtydliga språket med tecken språk.

 

METOD

Lärande och språk hänger samman i identitetsutvecklingen.

Vi arbetar med att stimulera språkutvecklingen och använder oss också ut av tecken som stöd, teckenspråk och barnens nyfikenhet.

Vi jobbar dagligen med Bornholmsmodellen i våra samlingar och under dagen.

Vi läser sagor och återberättar dessa. Barnen får hitta på egna och gemensamma sagor.

Vi använder oss av rim och ramsor, hittar på egna.

Vi gör teater med barnen, använder bilder och bild stöd. 

 

MÅL UR LÄROPLAN

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: