Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djuren på Djuris VT 21

Skapad 2021-02-15 18:29 i Varekils förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med Tema djuren på djuris. Djuren på Djuris är ett material om olika vardagliga konflikter som kan ske inom varje individ och på förskolan. Det är ett stöd i att prata känslor och lyfta gruppgemenskap. Vi väljer även att använda Djuren för att öka intresset för de läroplansmål som vi valt u, så som matematik, språk, delaktighet, naturvetenskap och de mänskliga rättigheterna. Varje karaktär på Djuris kommer få ett eget ämnesområde som de visar stort intresse för och som kommer finnas med under de aktivisterna för att stötta, ställa frågor och förklara.

Innehåll

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Vi är en avdelning med 22 barn, 10 pojkar och 12 flickor. Barnen är bekanta med varandra och de flesta har gått en termin tillsammans men några av barnen är nya. Vi ser att barnen intresserar sig mycket för, legobygge, plusplus robotar, pokémon, pärla halsband och pärlplatta, leka omsorgslekar så som familj, rollekar, tågbana, fordon, konstruktion och rörelselekar så som dans, "fight" och träning. 

Vi har olika grupper varje vecka som vi skapar utifrån kompisrelationer, möjligheten för goda undervisningstillfällen och förutsättningar för att hålla en god koncentration. Det ger också oss pedagoger en möjlighet att möta alla barnen och skapa relationer med hela barngruppen på 22 barn när vi byter grupper varje vecka. Vi vill att undervisningen ska vara lustfyllda, utmanande och ske under hela dagen, såväl på grupptiden som under våra vardagsrutiner. Behovet i barngruppen just nu är att synliggöra allas barns lika värde och hur man är en god vän gentemot varandra. Tillsammans med det har barnen ett stort behov av att känna en trygghet i gruppen och blir utmanade utifrån varje enskilds individs förmåga. Vi vill fokusera temat kring en figur som kan komma till barnen och presentera olika utmaningar och uppdrag, baserat på de utvalda målen som vi har, som de får ta sig an. 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

Utvecklingen blir synlig i samtal mellan barnen och mellan barn och pedagoger. 


Målet når vi genom att..
 

 • Vi är positiva förebilder som är lyhörda, närvarande och lyssnar in barnen. Vi är medforskande och visar strategier för hur man är mot varandra. Vi uppmuntrar när vi ser att barnen har ett vänligt och inbjudande bemötande gentemot varandra. 
 • Vi tar hjälp utav barnkonventionen för att synliggöra allas lika värde och de mänskliga rättigheterna.
 • Genom lek, drama, diskussioner, böcker och rörelse så lär vi känna varandra och hur man är en god medmänniska.

Omsorg, utveckling och lärande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
Förståelse för rum, tid, form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta. 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

Se och skapa mönster med pärlplattor, vävar, plus-plus, duplo och liknande.

Utveckling sker när vi utforskar talraden och leker med siffror

Vi jämför, sorterar och mäter det som finns runtom oss i vår vardag. 


Målet når vi genom att

 • Vi använder oss utav talraden och utforskar siffrornas placering
 • Vi sorterar genom att få syn på föremåls egenskaper så som hål eller former på knappar, memoryspel, plus-plus och lego.
 • Varje pedagog har ett ansvar att få syn på vilken förmåga varje enskild barn har och utmana dem utifrån det i de undervisningstillfällena som blir tillgängliga under dagen. 

 

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp...

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

När barnen får uppleva odling med föregående års fröer och följa fröerna men också årstidernas förändringar i närmiljön. 

Målet når vi genom att

 • Vi upplever, diskuterar, reflekterar över och utforskar odling på olika sätt. Vi sparade frön från förra årets solros som vi nu kommer att planera om på nytt.
 • Vi följer naturens skiftningar i årstider och tar tillvara på vad naturen ger oss. Vid vinters kyla skapar vi is, till våren är vi med och dokumenterar knoppar som slår ut för att se hur naturen påverkas under året. 

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

Urskilja och höra skillnader på språkljuden genom rim och ramsor. 

Delge sina tankar och kunna uttrycka sig samt berätta om olika upplevelser. 

Målet når vi genom att

 

 • Vi rimmar tillsammans med vårat rim-memory, och vi upplever vilka ord som rimmar men också vilka som INTE rimmar, för att urskilja och definiera vad som är rim och vad som inte är rim. 
 • Vi använder oss utav måltiderna som bra tillfällen att öva på att berätta saker men också att lyssna på berättelser. 
 • Pedagogerna agerar goda förebilder genom att ställa frågor, bekräftar barnen och stöttar barnen i att utveckla sina strategier i berättandet.

 

 Barns delaktighet och inflytande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

Få syn på sitt egna agerande ur ett annat perspektiv än det man först har. 

Utveckla sin förståelse för vem man är i världen i relation till andra.


Målet når vi genom att

 • Vi synliggör vad som sker i barngruppen genom böcker, rit-prat och dramatisering för att göra nya perspektiv för barnen tillgängliga så att vardagliga handlingar kan bli underlag för diskussion och reflektion. Detta sker på ett sådant sätt att inget barn blir utpekat utan alla kan känna delaktighet och trygghet i att lyfta sina egna tankar och förslag. 
 • Pedagogerna är närvarande och lyhörda för barnen och synliggör handlingar och deras konsekvenser, och då med positiva handlingar i fokus och hur det påverkar och bidrar till en god närmiljö och till goda kompisrelationer.

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Sammanfatta er utvärdering så att den kan läsas av föräldrarna.

Beskriv hur ni utvärderar utifrån målen i den pedagogiska planeringen.

Normer och värden

Omsorg, utveckling och lärande

Barns delaktighet och inflytande

Lust att lära

Verktyg som går att använda är

 • Dokumentation,
 • Observation,
 • Reflektionssamtal med barnen,
 • Pedagogisk dokumentation m.m
 • Forskning
 • Litteratur

 

 

 

Reflektionsfrågor: 

 1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
 2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
 3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
 4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: