👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text, åk. 4.

Skapad 2021-02-15 21:21 i Sundbornsskolan Falun
I arbetsområdet med berättande text får eleverna lära sig texttypens struktur, innehåll och språkliga drag.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi arbetar under vårterminen med berättande texter - sagor och berättelser.

Innehåll

Under arbetet med berättande text händer detta i undervisningen:

- Eleverna läser olika berättande texter. Både tyst läsning av egenvalda böcker, högläsning tillsammans (vi turas om att läsa delar ur samma läsebok) samt högläsning från läraren.

- Eleverna skriver egna berättande texter. Tillsammans med klasskamrater och enskilt. Helt utifrån egen fantasi och med hjälp av stödord eller efter givna instruktioner.

- Begrepp (exempelvis inledning, narrativ text, kommatecken, stycke, mm).

- Berättelsers budskap (vad boken vill lära dig, berätta eller göra dig uppmärksam på).

- Innehåll, uppbyggnad och "röd tråd" i egna och andras texter.

- Stavning, meningsbyggnad och välskrivning.

- Bearbetning av egna och andras texter.

- Textsamtal kring egna och andras texter.

- Att muntligt kunna berätta texter.

- Att kunna använda de språkliga drag som är typiska för en berättande text.

- Bedömning sker under arbetets gång samt genom den individuella avslutande uppgiften i slutet av arbetsområdet (svara på frågor samt en berättande text).

Kopplingarna till läroplanen är densamma oavsett om eleven följer kursplanen i svenska eller i svenska som andraspråk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Berättande text, åk. 4 - på väg mot betyget E i åk. 6.

På väg mot E - åk 6
E - åk 6
Koppling till uppgiften
- Eleven följer instruktionen till viss del.
- Eleven följer instruktionen.
- Texten skulle kunna fungera som en berättelse med vissa ändringar.
- Texten fungerar i huvudsak som en berättelse.
Innehåll
Till viss del begripligt innehåll.
Begripligt innehåll.
Enstaka beskrivningar och en handling som det går att följa till viss del.
Enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
- Nämner någon händelse.
- räknar upp händelser.
Struktur
Innehåller viss struktur (t.ex. inledning eller avslutning)
Huvudsak fungerande struktur.
Saknar uppbyggnad eller har en uppbyggnad som inte går att följa.
Uppbyggnaden går att följa.
Använder ännu endast enkla meningar. T.ex. Det är mörkt. Det är kallt. Det blåser.
Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men.
Språk
Använder ännu mest ett enkelt språk med nästan ingen språklig variation.
Viss språklig variation. Ordvalet uppvisar viss variation.
Visar osäkerhet i användandet av språkregler.
Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet.
Använder sig ännu inte av en korrekt meningsbyggnad.
- Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Visar osäkerhet i hur man använder sig av tempus i en berättelse.
- Tempusbruket stör inte förståelsen.
Skrivregler
Visar osäkerhet när det gäller regler för stavning och skiljetecken.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet.
Visar osäkerhet när det gäller stor och liten bokstav.
- Stor/liten bokstav används med viss säkerhet.
Stavfel i texten stör förståelsen.
- Stavfel förekommer men de stör inte förståelsen.