Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Doktor Pino

Skapad 2021-02-16 08:20 i Solbacka förskola Norrtälje
Förskola
Vi kommer fortsättningsvis använda karaktären Pino med fokus på sagan ”Doktor Pino” som ett verktyg i undervisningen för att utmana barnen utifrån läroplanen. Språk, matematik, naturvetenskap, teknik, hållbar utveckling, rörelse och hälsa, omsorg och värdegrunden är perspektiv som kommer in på olika sätt i projektet. Vi kommer utgå från barnens nyfikenhet och vara medforskande pedagoger i projektet.

Innehåll

Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det? 

Vi ser genom observationer, i barnens samtal, kroppspråk och lek att barnen på egna intiativ startar upp doktorslek i hemvrån och i bygg/Pino världen. Barnen använder sig av material som ex. textilier, virkade dukar för att bädda, lägga bandage och plåstra om djur, figurer och varandra i sin lek. Barnen leker även att byggklossar är en telefon som de ringer till doktorn med.

Mycket av barnens nya erfarenheter utifrån projektet Pinos bondgård visade sig genom kännedomen om alla djuren på bondgården men även utveckling i sin empatiförmåga. Barnens lek hade många inslag av omsorg som att bädda, mata, trösta djuren och leken har fortsatt i att Pino fick bandage när vi tillförde nya material i Pinovärlden. Intresset som vi ser hos barnen vet vi genom att barnen visar glädje i leken tillsammans med Pino. 

 

Syfte: 

Projektet ska syfta till att göra barnen mer medvetna om sin kropp och en ökad förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande. Genom att använda Pino lockar vi barnen till nyfikenhet och lust att lära sig mer om detta och vi tänker att det kan bli en bra mötesplats för barn med olika intressen. Varje barn får utvecklas i sin egen takt och sin förmåga.

 

Mål: 

Mål utifrån läroplanen (Lpfö18): ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande”

 

Mål utifrån läroplanen (Lpfö18): ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra”

 

Mål utifrån förskolans arbetsplan: ”Alla barn på förskolan ges möjlighet utifrån sina förmågor kan delta i alla undervisningstillfällen.”

Vi ser utveckling när:

- Barnen visar på eget initiativ till att starta upp lekar i våra lärmiljöer och använder sig av materialet i sin fantasi och rollekar. Även att barnen använder ord och begrepp som vi pedagoger har fokuserat på. Till exempel ”upptagen -låna- byta” om en konflikt i leken uppstår.

- Barnen visar ett intresse för att de vill läsa boken ”Doktor Pino”.

- Vi ser att barnen lär av varandra, att de bidrar till varandras lärande.

- Barnen visar glädje, lust och nyfikenhet kring projektet. Vilket synliggörs genom barnens kroppsspråk, språk och mimik.

Genomförande:

- Vi börjar med att introducera boken ”Doktor Pino” på olika sätt, dels i bokform och digitalt genom polygluttsaga. Vi ska skapa en miljö som lockar till lek och där barnen ges möjlighet att uppleva sagan genom många olika uttrycksformer.

- Vi kommer att tillföra nytt material som vi vill ska inspirera barnen att fortsätta sitt utforskande genom leken i hemvrån tex doktorsväska, stetoskop, doktors rock, husdjur som hund och katt, matskålar.

- I leken benämner vi kroppsdelar och var de sitter. -”Var har du ont?” - ”Stopp min kropp!” För att lära barnen att de själva bestämmer över sin kropp. I sagan berättas ex. ”Pinolina har gjort illa knät och är ledsen och gråter”, vi benämner olika känslor och ansiktsuttryck för att lättarekänna igen sina egna känslor och känna empati.

-      -  Sagan ska finnas i bokform, qr-kod och som sagopåse så barnen själva kan vara delaktiga i berättandet av sagan/leka sagan.            

-   -       Figurerna ska finnas i miljön för att uppmuntra till samtal mellan barnen. Miljön ska locka till att barnen ska kunna leka sagan (dramatisera) och lätt kommunicera sina egna tidigare erfarenheter.

     - Vi kommer ge barnen möjlighet att delta i olika pedagogisk styrda lekar såsom yoga och rörelse aktiviteter (för kroppskännedom).

     - Vi skapar material tillsammans som behövs till leken tex ambulans av kartong, mobiltelefoner att ringa med till doktorn.

- Vi lånar böcker på biblioteket som handlar om kroppen samt böcker med sjukhus-/doktorstema.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

Språklig begreppsförmåga- Fokus på boken ”Doktor Pino” som didaktiskt verktyg kommer vi tillsammans att utforska genom att: lyssna, talspråk, ordförråd, begrepp, modersmål samt sång och lek med ord.

Matematisk begreppsförmåga- Vi vill utmana barnens lärande med begrepp som motsatser, ordningsföljd och lägesord (stor/liten, en/många, först/sist, nästa, på)

Naturvetenskapliga- Kroppskännedom- kroppsdelar.

Teknik/Digitalt-  Vi använder Polyglutt, projicering, filmning/foto som en naturlig del i undervisningen. 

Värdegrunden/socialt samspel: Grunden till en trygg grupp ligger i vårt bemötande, hur vi är mot varandra, det handlar om respekt och trygghet. I leken utmanas barnen att lära sig lekkoder, konflikthantering och utveckla sitt sociala samspel samt sin empatiska förmåga. Fokusord vi lyfter upp och använder speciellt mycket i det sociala samspelet/leken ”upptagen, låna, byta, vänta, turas om, hjälpa, ge, försiktig, tillsammans”.

Hållbar utveckling/Hälsa och rörelse- Vi arbetar kontinuerligt med förståelse för hur våra val kan påverka miljön/hälsan. Varje barn ska få möjlighet att utforska rörelseglädje och hitta sätt för hur sin kropp kan må bra. Även hitta sätt för återhämtning och erbjuda barnyoga för att utveckla barnens självkänsla. 

 

 

 

.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: