👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÄVS Matematik åk 7A vt-21 bråk & procent

Skapad 2021-02-16 09:09 i Äppelviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Det finns många situationer då du använder bråktal. Du läser, pratar och räknar med hjälp av bråk utan att du tänker på det. Du läser t ex recept med bråk. Att förstå och kunna räkna med bråk är viktigt för att förstå andra delar av matematiken. Kunskap om bråk kan också behövas när man ska räkna med procent. Procent betyder hundradel och används vid olika jämförelser.

Innehåll

Arbetssätt:

 • Arbete i Matematikboken Matte Direkt 7 kap 4 & 5 och annan färdighetsträning. Här tränar vi våra matematiska färdigheter och vår förmåga att uttrycka oss matematiskt.
 • Gemensamma diskussioner i helklass
 • Problemlösningsuppgifter. I uppgifterna ges möjlighet att möta olika sätt att lösa och kommunicera matematiska problem. Vi kan diskutera fördelar och nackdelar med olika metoder och även olika sätt att lösa en och samma uppgift. EPA
 • Studi.se
 • Matematiska aktiviteter - praktiska övningar, för att befästa och introducera ny kunskap.

Det är viktigt att ligga i fas med tidsplaneringen! Om du är sjuk eller ledig måste du ta eget ansvar för att ligga i fas. Prioritering när det gäller hemarbete är 1. Ligg i fas med planeringen 2. Läs igenom eller lös läxuppgiften/uppgifterna.

 

Undervisningens innehåll:

 • Del av hel & mer än en hel
 • Del av ett antal & beräkna delen
 • Jämföra, förkorta och förlänga bråk
 • Addera och subtrahera bråk
 • Samband mellan tal i decimalform, bråkform och procentform
 • Det hela 100%, tiondel 10%, femtedel 20%, en hundradel 1%
 • Höjning och sänkning och beräkning av nytt värde
 • Hur många procent och beräkna det hela

Bedömning:

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner på lektioner
 • skriftliga prov vecka 17

Följande förmågor bedöms under arbetsområdet

 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Föra och följa matematiska resonemang 
 • Lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

 

Matriser

Ma
Matematik bråk & procent åk 7

Förmågor att utveckla:
Lägre nivå
--------------------->
-----------------
Högre nivå
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du behöver stöd för att förstå problemet och löser problemet med hjälp.
Du förstår enkla problem och kan lösa dem.
Du förstår problemet och löser det på egen hand.
Du har flera strategier/ metoder för att lösa problemet och kan välja vilken som är lämpligast
Tillvägagångssätt
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du behöver hjälp att välja lösningsmetod för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter
Du kan välja lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter.
Du väljer metod som är lämplig för sitt ändamål för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du väljer effektiva matematiska metoder som är lämpliga för sitt ändamål med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Begreppsförståelse
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
Du kan använda och beskriva vissa av begreppen inom det aktuella området
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet
Du använder och beskriver matematiska begrepp från flera matematikområden i kända situationer
Du kan se samband mellan olika matematiska begrepp och använda dem i nya sammanhang på ett effektivt sätt. Du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du behöver stöd för att redovisa så att det går att förstå din lösning
Din skriftliga redovisning går att följa men vissa steg saknas i lösningen eller du använder matematiska tecken felaktigt.
Din skriftliga redovisningen är lätt att följa och förstå. Alla steg förklaras och matematiska tecken används korrekt.
Din skriftliga redovisning är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Matematiska tecken används korrekt.
Du behöver stöd för att uttrycka dig matematiskt korrekt.
Du använder ett matematiskt språk som är förståligt men ibland bristfälligt
Du använder det matematiska språket och terminologin på ett relativt säkert sätt
Du använder det matematiska språket och terminologin på ett tydligt och korrekt sätt
Resonemang
föra- och följa matematiska resonemang
Du behöver stöd för att besvara och ställa frågor som delvis för resonemanget framåt
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som delvis för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt samt fördjupar och breddar det.

Lägre nivå
--------------------->
-----------------
Högre nivå