Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2021-02-16 13:55 i Hedhamre förskola Bollnäs
Förskola
Förskolan har en viktig roll i att lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer. Vi intar ett interkulturellt förhållningssätt som innebär att kulturer möts, berikar och skapar en förståelse för varandra. I förskolan sker detta genom att personalen, barnet och barnets familj interagerar.

Innehåll

Nuläge

Hedhamre förskola består av två avdelningar, Larven och snigeln. Vi är en nyöppnad förskola och hos oss går de yngsta barnen (1-2 år). Då vi är en multikulturell förskola ser vi vikten i att låta barnen få använda alla sina språkliga resurser då detta kan bidra till att identiteten och självkänslan stärks. Hos oss ses alla språk som värdefulla och berikande i relation till undervisning, lärande samt utveckling. 

Mål

Vår strävan i enighet med Skolverket är att erbjuda samtliga barn stöd i att utveckla sitt språk. Detta gör vi genom att på olika sätt skapa så många meningsfulla sammanhang som möjligt som vidare ger barnet möjlighet till språkande och samspel.

Syfte

Vi vill ta vara på alla de språk som finns inom barngruppen för att berika samt utveckla barnens språkliga kompetenser. 

 

Genomförande

Personalen ska lära sig enkla fraser som exempelvis hej och hejdå på olika språk för att visa engagemang och intresse för våra flerspråkiga familjer. Dessa fraser lyfts sedan i olika sammanhang i den dagliga verksamheten såsom vid lämning, samlingar samt hämtningar. 

Vi ska erbjuda en språklig miljö där olika språk lyfts genom:

* Skapandet av ett språkbibliotek, där tillgång till böcker på olika språk kommer att finnas samt möjlighet för familjer att låna hem

* Vi uppmuntrar och ber föräldrar läsa världskända sagor på modersmålet som vi på förskolan sedan läser på svenska

* Vi synliggör och uppmärksammar olika språk genom att sätta upp Qr-koder på avdelningarna där barnen när som helst kan scanna av för att titta på sagor samt lyssna på musik 

*  Lek med orden med hjälp av rim, ramsor, att hitta på egna ord- och språklekar

* Att använda och kombinera flera uttrycksformer som kan stötta språkutvecklingen som exempelvis bild, rörelse och sång

Dokumentation under lärprocessen

Personalen på Hedhamre förskola dokumenterar löpande i Unikum för att följa samt synliggöra barnens  utveckling samt lärande. 

Ansvar

All personal på Hedhamre förskola.

Uppföljning

Personalen utvärderar löpande i Unikum genom reflektion samt analys.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: