Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema VATTEN

Skapad 2021-02-17 07:57 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
NTA vatten innefattar fakta om vatten, vetenskapliga begrepp, experiment och reflektion tillsammans med barnen.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: NTA VATTEN

Tidsperiod: februari 2021-juni 2021

Förskolans namn: Hasselbackens förskola

Grupp: Björken

Barnens ålder: 2-4 år 

År och datum: februari 2021

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Naturvetenskap 

-Vatten i olika former

-Vattnets olika egenskaper

 

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? 
- utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

- utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga

- utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

- utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

-utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Barnen behöver tillägna sig kunskaper om att vatten, behövs det för allt liv och hur finns vatten. Vad består vatten av? Hur kan det bli om vatten är smutsig och förorenad?

Barnen ska  få möjligheter att utveckla förståelse för olika samband i naturen, få förståelse för kretslopp och  att de själva är en del i detta. Hur påverkas vi, växter, djur och vår jord av klimatet?

Barnen behöver stimuleras till att reflektera, resonera och lyssna på varandra och försöka uttrycka sin mening, lyssna, ställa frågor och försöka förstå varandras perspektiv.

Barnen behöver tillägna sig olika naturvetenskapliga begrepp. 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig? 

Genom samtal med barnen om vatten tar vi reda på deras förkunskaper  och planerar temat utifrån det.En dag i veckan kommer vi utmana barnen i NTA och vi kommer bland annat testa på vattnets olika egenskaper. Vi kommer vid varje nytt tillfälle ställa utmanade frågor om ämnet för att kunna få reda på barnens förkunskaper, samt återkoppla till förgående gång, fråga barnen vad de vet om vattnet, varför det behövs, samt vart finns det vatten?

Barnen är med och knäpper kort och lägger efter varje avslutad aktivitet lägger de tillsammans med pedagogen in på Unikum. Då får vi pedagoger en möjlighet att se vad som intresserade barnen och vad vi ska fortsätta utmana dem i.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Genom reflektioner och dokumentation tillsammans med barnen på förskolan. Barnen får återkoppla och berätta både i bild och tal. Detta läggs sedan ut på Unikum. 

Planeringen upprättad av:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: