Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2021-02-17 15:01 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Historia
Under detta arbetsområde kommer vi att göra nedslag i olika forna civilisationer för att kunna se de mest utmärkande dragen, samt jämföra dessa civilisationer med varandra vad gäller t ex levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Vi kommer också att samtala kring och arbeta med historiska källor av olika slag.

Innehåll

 

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi att göra nedslag i olika forna civilisationer för att kunna se de mest utmärkande dragen, samt jämföra dessa civilisationer med varandra vad gäller t ex levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Vi kommer också att samtala kring och arbeta med historiska källor av olika slag.


Utdrag ur kursplanen för (ämnet) för detta område: 


Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

 • att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används


Centralt innehåll som behandlas i detta område:

 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. 

 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. 

 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang. 

 • Några historiska begrepp till exempel antiken, …samt olika syn på deras betydelser. (Lgr11) 

Varför ska du lära dig det?

Undervisningen i ämnet historia ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. 

Hur ska du lära dig det?

Arbetsformer: 

 • Lektioner om de olika civilisationerna med genomgångar, filmklipp, arbetsblad och arbete runt källor. 

 • Uppgifter i grupp och individuellt

Vilket material kommer du använda?

Material/källor: 

 • Arbetsblad, filmklipp, digitala presentationer, Läroboken Gleerups Historia (e-bok), valda delar ur kapitel ”Antikens världar”  med mera. Allt kommer finnas tillgängligt här i kursen

Hur ska området bedömas?

 • Eleverna visar sina kunskaper kontinuerligt både skriftligt och muntligt. 

 • Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper. 

 • Skriftlig uppgift kring källor och levnadsvillkor för kvinnor, män och barn 

 • Skriftligt förhör - tolka källor.  

Hur ska återkoppling ges?

 • Återkoppling lärare – elev löpande i klassrummet under arbetsprocessen 

 • Muntlig återkoppling i gruppdiskussioner

 • Skriftlig återkoppling i vid examinerande skriftligt förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  C 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: