Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera och väga

Skapad 2021-02-17 16:18 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta kring balans, jämvikt och vägning genom att koppla temat till elevernas erfarenheter. Exempelvis har eleverna sett någon gå på lina eller undrat över hur det är möjligt att balansera på ett ben. Genom laborationer och diskussioner får eleverna svar på många av dessa frågor. Syftet är att eleverna ska förstå sambandet mellan jämvikt och vikt.

Innehåll

Förankring i läroplanen - kap 2 och syftestexten i kursplanerna

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Innehåll

Eleven ska kunna genomföra en enkel undersökning genom att:

- göra undersökningen från början till slut
- använda olika material på ett säkert sätt
- föra anteckningar om undersökningen genom att exempelvis skriva och rita hur den har gått till

Arbetssätt och undervisning

Vi jobbar med laborativt material som finns i en s.k. NTA-låda. Materialet är anpassat till temat. Vi arbetar i helklass, men även i mindre grupper för att få extra stöd i undersökningar. Vi kommer att ha diskussioner och återkopplingar för att skapa mer förståelse för hur vikt påverkar jämvikten och balansen.

Bedömning; vad och hur.

 Indikatorer som visar på kunnandet (baserat på konkretiseringen ovan).Den/de uppgifter/produktioner, som kommer att ligga till grund för bedömningen av i vilken grad eleven utvecklat de kunskaper och förmågor som arbetsområdet syftar till.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
Balansera och väga

-------->
------->
------->
Förmåga att genomföra en undersökning
Denna aspekt handlar om att planera en undersökning för att testa en hypotes. Planeringen omfattar både att identifiera lämplig utrustning som att designa en fungerande försöksuppställning. Frågor till eleverna: - Vad måste du tänka på när du använder utrustningen? - Hur skulle du kunna göra för att resultaten ska bli så noggranna som möjligt? - Hur kan du föra anteckningar för att komma ihåg resultatet?
Du kan genomföra en undersökning från början till slut, men behöver stort stöd av din lärare eller en detaljerad instruktion. Vid genomförandet hanterar du utrustningen så att brister i säkerhet uppstår. Du kan föra anteckningar om din undersökning i text och bild, dina anteckningar är sporadiska.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver visst stöd av lärare, instruktion eller kamrater. Du kan hantera eventuella instrument på ett säkert sätt. Du kan föra anteckningar om din undersökning i text och bild, men kan brista i noggrannhet eller fullständighet.
Du kan enskilt, eller som aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut. Du kan hantera eventuella instrument korrekt samt på ett säkerhet och ändamålsenligt sätt. Du kan föra noggranna och systematiska anteckningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: