Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1

Skapad 2021-02-18 14:48 i Tanneforsskolan Linköping
Planering för matematik under årskurs 1
Grundskola 1 Matematik
I den här LPP:n får du veta vad du ska jobba med i matematik under årskurs 1.

Innehåll

matematik år 1

Det här är en planering i matematik som sträcker sig över hela år 1.
Här får du veta:
- vad du ska arbeta med,
- hur du ska arbeta,
- vilka mål du ska uppnå,
- hur du ska visa för din lärare vad du kan.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta:  

- räkna i boken och andra övningspapper,
- räkna med laborativt material och göra praktiska övningar, både inne och ute,
- samtala om matematik (matteprat),
- spela matematikspel med klasskompisar och på i-pad.

5. Bedömning

Taluppfattning och tals användning

Du ska kunna:

 • addition och subtraktion inom talområdet 0 – 10
 • kombinera tal och antal
 • ramsräkna till 100 framlänges
 • ramsräkna baklänges från 20
 • uppdelning av tal 0 – 10
 • uppfatta antal med fingrarna
 • tolka och skriva räknesagor
 • dela lika
 • begreppen hälften/dubbelt, hel/halv
 • Udda /jämna tal

Sannolikhet och statistik

Du ska kunna:

 • avläsa ett enkelt stapeldiagram

Sortering

Du ska kunna:

 • ordningstalen 0 - 10
 • räkna med pengar inom talområdet 0 – 10
 • enheten kronor
 • symboler och mönster
 • se enkla talmönster 0 - 10
 • uppfatta och fortsätta mönster
 • symbolerna plus, minus, större än, mindre än

Tid

Du ska kunna:

 • hel- halvtimme

Längd

Du ska kunna:

 • meter
 • centimeter

Volym

Du ska kunna:

 • liter

Geometri

Du ska kunna:

 • klassificera efter egenskaper

Du ska känna till:

 • cirkel
 • kvadrat
 • rektangel
 • triangel

Lägesord

Du ska kunna:

 • på - under
 • över
 • färre- flest
 • höger - vänster
 • mer - mindre
 • före - efter
 • i - bredvid - ovanför
 • störst - minst
 • högst - lägst
 • längre än - kortare än
 • dubbelt - hälften
 • högre - lägre


Du visar vad du kan genom:

- diagnoser i matteboken,
- samtal i smågrupper och i helklass,
- praktiskt arbete där du kan förklara hur du tänkt,
- att rita och måla bilder,
- att skriva med olika tecken och symboler.

6. Kunskapskrav

Kunskapskraven för år 3 finns i matrisen Tyresö Matematik år 1-3.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Skolverkets bedömningsunderlag för Matematik i taluppfattning vårterminen år 1

Talraden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
... räknar till 50
... räknar till 100

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
... börjar på 9 och räknar till 20
... börja på 26 och räknar till 60
... börja på 195 och räknar till 220
... räknar nedåt från 10.
... räknar nedåt från 15.
... räknar nedåt från 71.
... berättar vilket tal som kommer efter a) 7 b) 10
... berättar vilket tal som kommer efter a) 39 b) 76
... berättar vilket tal som kommer efter a) 199 b) 217
Vilket tal kommer före a) 5 b) 9
Vilket tal kommer före a) 29 b) 34
Vilket tal kommer före a) 120 b) 300
...räknar 10 steg/hoppar 10 steg i taget. Börjar på 10 och räknar till 50.
... räknar 10 steg/hoppar 10 steg i taget. Börjar på 0 och räknar till 100.
... räknar 10 steg/hoppar 10 steg i taget. Börja på 12 och räknar eleven till 72.

Antalskonstans

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
... berättar att 6 föremål i samma storlek som ligger tätt tillsammans är lika många som 6 utspridda föremål utan att behöva räkna dem igen
... klarade detta under höstterminen

Subitisering

Uppskattning
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
... berättar hur många prickar som visas på en 6-sidig tärning
... får se några föremål (11 st) som gömts under ett papper under 2 sekunder och berättar sedan hur många jag tror att det är. Svaret ligger mellan 8-14
... får se några föremål (18 st) som gömts under ett papper under 2 sekunder och berättar sedan hur många jag tror att det är. Svaret ligger mellan 15-21

Minskning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
... berättar att det ligger 7 föremål på en lång rad. När den som är längst till höger tas bort säger jag att det är 6. Den läggs tillbaka och då är det 7 igen. Nu tas de som är ytterst på varje sida bort och jag säger att det är 5. Jag berättar hur jag tänker.
... berättar att det ligger 13 föremål på en lång rad. När den som är längst till höger tas bort säger jag att det är 12. Den läggs tillbaka och då är det 13 igen. Nu tas de som är ytterst på varje sida bort och jag säger att det är 11. Jag berättar hur jag tänker.
... säger en räknehändelse som passar till 15–4. ... säger hur mycket 19–17 är och hur jag tänker när jag räknar ut det.

Fler/Färre

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
... ser 6 föremål och berättar att det blir 8 om det är 2 fler. Jag berättar hur jag tänker. ... ser 6 föremål och berättar att det blir 5 om det är 1 färre. Jag berättar hur jag tänker.
... ser 13 föremål och berättar att det blir 16 om det är 3 fler. Jag berättar hur jag tänker. ... ser 13 föremål och berättar att det blir 10 om det är 3 färre. Jag berättar hur jag tänker.
... ser 15 föremål och berättar att det blir 23 om det är 8 fler. Jag berättar hur jag tänker. ... ser 15 föremål och berättar att det blir 8 om det är 7 färre. Jag berättar hur jag tänker.

Uppdelning av tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
... delar upp 5 föremål i 2 delar/högar och berättar hur många det blir i varje hög. ... delar upp föremålen i 2 högar på fler olika sätt.
... får se 7 föremål. Sedan göms några och jag får se 3 och berättar att 4 gömts. ... får se olika många av de 7 föremålen och kan berätta hur många som gömts. Jag berättar hur jag tänker.
... får se 12 föremål. Sedan göms några och jag får se 7 och berättar att 5 gömts. ... får se olika många av de 12 föremålen och kan berätta hur många som gömts. Jag berättar hur jag tänker.

Hälften/Dubbelt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
... delar upp 8 föremål så att jag och min lärare får lika många var (4 st). ... berättar vad hälften av 10 är (5) och berättar hur jag tänker.
... berättar att hälften av 6 är 3 och berättar hur jag tänker. Min lärare läser räknehändelsen "Lisa är 5 år. Emir är dubbelt så många år som Lisa. Hur många år är Emir?" Jag säger att Emir är 10 år och berättar hur jag tänker. ... berättar att dubbelt så mycket som 4 är 8 och hur jag tänker. Hur tänkte du?
... berättar att hälften av 12 är 6 och hur jag tänker. ... berättar att hälften av 50 är 25 och hur jag tänker. ... berättar att dubbelt så mycket som 100 är 200 och hur jag tänker. ... berättar att dubbelt så mycket som 15 är 30 och hur jag tänker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: