Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet

Skapad 2021-02-18 18:09 i Förskolan Lammet Mönsterås kommun
Förskola
Språklig medvetenhet

Innehåll

 

 Mål:

Vi vill skapa förutsättningar så att barnen utvecklar en språklig medvetenhet. 

 

Syfte:

Kärnan i språklig medvetenhet är att förstå kopplingen mellan bokstav/ljud och att förstå att språkets form är något som är skilt från innehållet. Att göra barnen uppmärksamma och medvetna om ljud och stavelser, som sedan blir till ord och meningar. På vägen fram till denna förståelse gäller det att leka med språket på alla sätt; ”smaka” på ord och ljud, fascineras av hur det kan låta och hur det kan se ut, fantisera och få experimentera. 

 

Vad gör vi?

 

 • rim och ramsor
 • klappa stavelser
 • leka med bokstavsljuden
 • ordbilder
 • bokstavslek genom programmering - analogt och digitalt
 • bornholmslek - app på lärplattan
 • bokstäver och material synligt och tillgängligt i miljön
 • olika sorters böcker i miljön
 • uppmuntra barnen att skriva sitt namn
 • bokväskan
 • uppmärksammar bokstäver i vår närmiljö
 • ”Livet i bokstavslandet - UR”
 • beskriva
 • berätta och återberätta

Hur gör vi?

Vi utmanar barnen medvetet i vår verksamhet på olika sätt. Vårt förhållningssätt bidrar till att vi tar tillvara barnens lust och intresse i stunden.

Vi erbjuder tillgängligt material i vår miljö som inspirerar och utmanar barnen i deras språk och kommunikations utveckling. Vi ser till att uppdatera material  i vår miljö för att möta barnen i deras utveckling.

Vi delar upp barnen olika gruppkonstellationer under stora delar av dagen för att skapa bättre och stimulerande lärmiljö där vi pedagoger har större möjligheter att möta varje barn.

Vi anpassar våra planerade tillfällen så att det möter barnen där de befinner sig i sin utveckling.

Vi för dialoger med barnen hur vi lär? vad de lärt sig? och nästa steg?.

 

Hur ser vi att barnen har utvecklat en språklig medvetenhet?

 

 • Visar  intresse för att leka med ord
 • Kan klappa sitt namn och andra namn och ord
 • Visar intresse för bokstavsljud
 • Känner igen sitt namn och kan skriva sitt namn
 • Rimmar spontant
 • Visar intresse för bokstäver
 • Kan berätta och återberätta

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: