Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flugan, pedagogisk planering, undervisning - Matematik Vt21, V8-10

Skapad 2021-02-18 19:28 i Bosgårdens förskola/Toralla Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

Varför?

Barnen visar intresse för matematik i olika vardagssituationer och i olika former som tex: antal, mängder, mönster, färger, sortera och kategorisera, mäta och jämföra. Vi ser också att barnen visar intresse och nyfikenhet vid flera tillfällen där olika problemlösningar uppstår. Barns matematiska förståelse utvecklas genom att barnen får möjligheten att uttrycka sina matematiska upplevelser på olika sätt utifrån tex. temaarbete, i den fria leken och i vardagssituationer. Genom att barnen får förutsättningar att undersöka, reflektera och utforska matematiska problem genom tex bilder, konkreta material och andra uttrycksformer skapas möjligheten att uttrycka matematiska resonemang och skapa förståelse för matematik (Reis, 2015). 

Vad?

Vi vill rikta barnens intresse och förståelse mot flera matematiska begrepp och uppmärksamma deras möten med matematiken i olika sammanhang. Lärande objekt är att synliggöra matematik för barnen och inspirera dem att upptäcka att matematik finns överallt i vardagen, hela dagen, hela tiden. 

Undervisningen tar sin utgångspunkt i både vardagliga situationer och i matematiska situationer för att skapa möjligheter att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp. 

Vi skapar möjligheter och förutsättningar för barnen att öka sitt ordförråd och begrepps innebörd för att de ska kunna använda matematiska begrepp för att förklara fenomen som sker i sin vardag. Vi kommer också att öva på antal och taluppfattning och här tar vi hjälp av tecken som stöd och den flerspråkighet som finns i gruppen.

Hur?

Vi tar på oss våra matematik glasögonen och uppmärksammar matematiken som finns runt omkring oss i vardagen. Karaktärerna från tema sagan kommer på besök och har med sig olika problemlösningar, frågeställningar och uppdrag till gruppen att reflektera och undersöka kring. 

Genom olika konkreta övningar undersöker vi olika matematiska begrepp på ett lustfyllt och varierande sätt. Vi kommer också att utmana barnen med olika instruktioner för att ge dem möjlighet att lyssna och genomföra för att lyckas lösa olika problem.

Med stöd av digitala verktyg kommer vi erbjuda möjligheter för barnen att utforska, jämföra och undersöka olika matematiska begrepp. Genom räknesagor, räknesånger, rim och ramsor, boksamtal och skapande aktiviteter kommer barnen att få möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. 

 

Hur dokumenterar vi?

För vem? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnashavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: