👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2021-02-19 08:14 i 243731 Förskolan Sätragårdsvägen 8 Stockholm Skärholmen
Förskola
Projektarbete kring Rymden. Vi utforskar och undersöker, vad finns i rymden, hur är den uppbyggd? Vad finns i solsystemet?

Innehåll

NULÄGE 

Ge en kort beskrivning:

 • Hur har utbildningen och undervisningen bedrivits och vad behöver utvecklas.

Barnens intresse kring rymden och speciellt solsystemet har gjort att vi har velat fördjupa oss mer i vår kunskap kring alla planeter. 

Vår lärmiljö behöver utvecklas för att kunna ge barnen möjligheten att utveckla sin fantasi och att lära sig mer om rymden i lekfulla former.

Vi vill också ge barnen möjligheten att i mindre grupper utveckla sitt språk och lära sig nya naturvetenskapliga begrepp. 

 

VAD: (mål) 

Besvarar frågor om: 

 • Vad ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om? 

De ska ha möjligheten att lära sig om rymden, vad som finns i rymden, om solsystemet och olika planeter.  

Vi vill att barnen ska utveckla sitt språk och lära sig nya vetenskapliga begrepp när det gäller rymden och solsystemet. 

 • Vad vill ni utveckla i er utbildning?

Den pedagogiska miljön, skapa lärmiljöer där projektet blir levande och där barnen blir delaktiga i processen, genom att själva vara med och skapa rekvisitan. 

 • "Vad vill vi ska hända?" 
 

VARFÖR? (Syfte) 

Besvarar frågor om: 

 • Varför har vi valt målområdet?
  Vi har valt området Rymden för att vi såg hur barnen började leka rymden och använda olika begrepp kring rymden. Detta fortsatte under några veckor, så vi ville fortsätta fördjupa oss i rymden. 

 • Finns det stöd för innehåll och genomförande i våra styrdokument?
  Lpfö 98/18- Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

  - Förskolan ska uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för detta. Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga samt bli delaktiga och utöva inflytande över utbildningen.

  - Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. 

  - I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.

  - För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

 

HUR? (Metod - för att nå mål) 

Besvarar frågor om: 

 • Hur ska barnen inspireras och utmanas?
 • Vilka metoder och arbetssätt ska användas? 
 • Hur ska processen hållas vid liv? 
 • Hur organiserar ni den pedagogiska miljön och barnens dag?  
 • Hur ska pedagogernas förhållningssätt vara i olika situationer?
 • Hur ska arbetet följas upp och utvärderas? Dokumenteras?