Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion i olika delar av världen

Skapad 2021-02-19 09:20 i GÄRDETS FÖRSKOLA Härryda
Förskola
Hur kan vi konstruera på olika sätt, kan det se olika ut beroende på vart i världen vi befinner oss? Hur kan man använda olika material tillsammans för att skapa hållbara konstruktioner? Vi vill lyfta barnens tankar kring konstruktion samt hur våra olikheter gynnar och förstärker våra tankar och erfarenheter, om man t ex har en ritning eller mall, blir den olik beroende på vem som tolkar den?

Innehåll

Bakgrund: 

Vi ser ett stort intresse hos barnen för konstruktion, och ser ett utmärkt tillfälle att belysa den mångfald inom både kultur och språk, som vi berikats med. Vi har i vårt arbete med sniglar och snäckor jobbat med olikheter och ser nu en utmaning i att utmana barnen vidare med ett nytt fokus. Här har vi också ett ypperligt tillfälle att använda oss av våra digitala verktyg.

En del av enhetens prioriterade mål är att "skapa möten som ger förutsättningar för ett meningsfullt lärande för både barn och vuxna samt "ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att utforska och beskriva med olika uttrycksformer". Utifrån de utdragen kan vi skapa miljöer där vi kan utforska genom olika uttryck och verktyg. 

Nuläge:

I vår barngrupp finns nu fler barn och därmed fler språk samt kulturer att utforska, dessa tillgångar vill vi lyfta fram. Utifrån det vill vi lägga ett fokus på flerspråkighet och mångfald där vi lyfter olikheternas positiva inslag.

När vi nu ser hur stort intresset för skapande och konstruktion är ger det oss tanken att påbörja ett projekt som även innefattar att lägga fokus på olikheter hos oss själva och i världen och hur det berikar vår vardag och utvecklar oss som människor. Vad vet vi egentligen och vad kan vi lära oss mer om? 

Syfte:

Bygga vidare på barnens intresse och nyfikenhet för konstruktion, att möta sin omvärld med hjälp av olika material och digitala verktyg som vi kan forska vidare tillsammans med.  Att få syn på olikheter och få chansen att förundras över och lära av dessa och varandra. Vi vill att alla ska få chansen att dela med sig av och ta del av varandras kulturer och känna stolthet över detta. Lära oss mer om hur det ser ut i andra delar av världen och Sverige. Vi vill också ge barnen möjligheter till att ha goda möten med uttrycksformer såsom Green Screen och webbkameror; här kan vi snabbt förflytta oss till en annan del av världen samt att ännu mer lära känna de övriga digitala verktygen såsom webbägg närmare i ett lärande och forskande syfte. I vår natur och närområde finns ju också samhällen att utforska. Att tillsammans möta våra nya miljöer, både inne och ute med ett utforskande perspektiv. 

 

Indikatorer:

Väcka nyfikenhet för varandras olikheter och bakgrunder.

Skapa förståelse och väcka intresse för hur det ser ut i vår omvärld.

Att våga använda olika material och tekniker tillsammmans.

Att lyssna på varandras idéer och våga prova nya saker. 

Barnen ska vara trygga med våra digitala verktyg.

Barnen kan på ett enkelt sätt beskriva hur vi använder verktygen och varför.

 

Strategier:

 Miljön - Vi stöttar barnen och finns med i de olika miljöerna för utforskande.

 Organisation - Vi låter projektet leva som en röd tråd i verksamheten. Miljöer och material ska finnas tillgängligt för utforskande och vi kommer förändra miljöerna och byta ut materialet efter barnens intressen och behov. Vi arbetar till viss del i delade grupper.

 Undervisningen - Barnens frågor och funderingar finns med och utgör undervisningen. Vi kommer att fånga upp en del funderingar under samlingar där barnen får delge varandra sina tankar. Vår pedagogiska utmaning blir att vara medforskande och inte styra, vi ska hålla oss tillbaka och stötta barnen i sitt undersökande. Undervisningen går ut på att vi inte ska servera några svar utan stöttar barnen att söka svaren själva.

 Förhållningssätt - Vi vill synliggöra alla barns perspektiv och alla barns frågor är värda att undersöka. Vi möts i olika konstellationer i olika miljöer där vi tillsammans skapar vår nya kunskap i samspelet med varandra.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: