Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 2a: Historisk bakgrund till dagsaktuella konflikter

Skapad 2021-02-19 09:36 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Historia
Momentet går ut på att utifrån olika historiska perspektiv kunna förklara och förstå en dagsaktuell konflikts historiska orsaker/förutsättningar, nuläge och tänkbara framtida utveckling.

Innehåll

Examination Skriftlig inlämning, fredag vecka 5 eller muntlig presentation fredag v. 5 (samt ev. vecka 7).
Källkritisk granskning av källor vecka 7.

Nyckelbegrepp historiesyn/historiska perspektiv, konflikt, idealistisk historiesyn, materialistisk historiesyn, klassperspektiv, genusperspektiv, postkolonialt perspektiv, ekologiskt perspektiv/miljöperspektiv,  förklaringsmodeller, aktör, struktur, källkritik, relevans, källvärde

Källor Läroboken - Perspektiv på historien 2, s. 161-175 samt 183-195.

Tidskrifter - Tempus, Amnesty Press, Omvärlden, Världshorisont, samt andra tidskrifter relevanta för ditt konfliktområde

Internetadresser - globalis.se, landguiden.se google scholar, säkerhetspolitik.se

https://www.ui.se/landguiden/konflikter/

https://www.globalis.se/Konflikter

https://scholar.google.se/ 

http://www.sakerhetspolitik.se/ 

Artikelsök, Ebsco, Library press display

Playtjänster - svt.se/play, ur.se/urplay.se, ne.se/play, https://sverigesradio.se/konflikt

 

Information om inlämningen/presentationen

 

Välj en av dessa två examinationsformer:

 

Alternativ 1: Skriftlig inlämning, fredag 5 februari kl 23:00 (v. 5) på Classroom 

 

Välj enskilt en aktuell internationell konflikt i världen. Diskutera vilka olika historiska orsaker och förutsättningar, främst under 1900-talet och senare, som skapat dagens konfliktsituation. Diskutera även olika tänkbara utvecklingslinjer för framtiden inom ditt konfliktområde. Inlämningen får inte överskrida 2000 ord.

 

Alternativ 2: Muntlig presentation, fredag 5 februari v. 5 (+ ev. vecka 7)

 

Presentationen sker enskilt eller parvis. Varje person/par väljer en aktuell internationell konflikt i världen. Diskutera vilka olika historiska orsaker och förutsättningar, främst under 1900-talet och senare, som skapat dagens konfliktsituation. Diskutera även olika tänkbara utvecklingslinjer för framtiden inom ditt konfliktområde. Presentationen får inte överskrida 15 minuter per par eller 10 minuter för ensam elev.

 

Utgå från nedanstående punkter i er inlämning eller presentation:

 • Redogöra för och analysera vilka orsaker/förutsättningar som verkar viktigast till konflikten historiskt och idag. Motivera och förklara varför ni anser dessa orsaker/förutsättningar är viktigast.

 • Använda olika historiska perspektiv (historiesyn) för historisk förklaring för att visa på hur dessa ger olika bilder av historien och nutiden gällande konfliktsituationen.

 • Förklara den historiska utvecklingen och dagens konfliktsituation utifrån ett aktörs- och ett strukturperspektiv.

 • Diskutera och motivera olika tänkbara utvecklingslinjer för framtiden, utifrån historiska kunskaper och dagssituation.

 

Exempel på politiska konflikter att välja mellan:

 •  
 • Palestinakonflikten

 • Syrienkriget

 • Mali

 • Konflikten mellan USA-Iran

 • Östra Kongo

 • Koreakonflikten

 • Handelskriget mellan USA och Kina

 • Ukraina-Ryssland

 • Katalonien - Spanien

 • Pakistan-Indien

 • Somalia

 • Yemen

 

Skriftlig källgranskning

 

Du​ ​ska​ ​resonera​ ​kring​ ​dina​ två viktigaste ​källors​ ​relevans​ ​och​ ​trovärdighet​ ​i koppling till​ ​arbetsområdets syfte.​ ​Tänk​ ​på​ ​att  utgå​ ​från​ ​de​ ​källkritiska​ ​kriterierna gällande relevans och trovärdighet.​ ​Källkritiken​ ​lämnas in i Classroom senast fredag 5/3 kl. 23.00 vecka 9.

Preliminär tidsram och examinationsform

Vecka 50-51: Introduktion till uppgiften, film om krig och konflikt, genomgång om teori kring historiesyner och historiska perspektiv
Vecka 1-5: Jobba enskilt eller i par med uppgiften samt handledning
Vecka 5: (Fredag) Redovisning muntlig presentation samt inlämning av skriftlig inlämning
Vecka 7: Introduktion till samt jobba med källkritisk granskning av två källor
Vecka 9: Fortsatt källkritisk granskning (Tisdag) samt inlämning av källkritik (Fredag)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde, moderna mediers framväxt samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.
  His  -
 • Historiska begrepp och förklaringsmodeller, och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar.
  His  -
 • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.
  His  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  E
 • Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  His  A
 • Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  His  C
 • Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp och någon teori för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  His  E
 • Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
  His  A
 • Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
  His  C
 • Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska kriterier om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
  His  E

Matriser

His
Historia 2a: Historisk bakgrund till dagsaktuella konflikter

F
E
C
A
1
Händelser, processer, personer
Kunskapskraven för E är ej uppnådda.
Du kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Du kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.
2
orsaker och konsekvenser
Kunskapskraven för E är ej uppnådda.
Du kan översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
3
Personers betydelse för skeenden
Kunskapskraven för E är ej uppnådda.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
4
samband mellan det förflutna och nutiden
Kunskapskraven för E är ej uppnådda.
Du ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
5
Historiens och nutidens betydelse för framtiden
Kunskapskraven för E är ej uppnådda.
Du kan dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Du kan dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Du kan dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
6
Historiska begrepp och förklaringsmodeller
Kunskapskraven för E är ej uppnådda.
Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp och någon teori för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
7
Söka, granska tolka, källors relevans
Kunskapskraven för E är ej uppnådda.
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans.
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans.
Du kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans.
8
Källkritiska kriterier
Kunskapskraven för E är ej uppnådda.
I värderingen utgår du från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: