Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modul: Miljö för lek

Skapad 2021-02-19 10:40 i Östbergets förskola Östersund
Förskola
Planeringen ligger till grund för att jobba fram en inspirerande innemiljö för barns lek.

Innehåll

Modul: Miljö för lek

Syfte:  Att skapa inspirerande lärmiljöer så att barnens lust till lek utvecklas genom socialt samspel.         

Mål: En inspirerande lärmiljö där barnen får lust att leka och lära.

 

Planering

Vad ska vi göra: Observationer, Hur leker barnen nu i rummen?

Hur ska vi göra det: Intervjuer med barnen om hur de vill att Hagens lärmiljö ska se ut. 

Observationer efter läsvilan på vart barnen leker? Vi erbjuder fri lek istället för aktivitetstavla några gånger för att observera vart barnen leker, Hur de leker och med vem?

Intervjufrågor:

Vilket/vilka material vill du ha på Hagen?

Vilket rum leker du helst i och varför? 

Vilket rum leker du inte i och varför?

Vilka: 4-5 åringarna

Vem ansvarar: Lotta och Berit

När: V.8 ev. 9 efter läsvilan

(Skolverket, 2015)

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att: Filma och titta tillsammans i arbetslaget. Samt dokumenterar Unikum i denna planering

 

Reflektion

När: På vår avdelningsreflektion

Vi reflekterar genom att: prata om det vi har sett på filmerna och ser hur barnen har svarat på på frågorna. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: