Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och Drama - Språk och Kommunikation

Skapad 2021-02-19 13:21 i Färglådan Österåker
Förskola
Under februari-mars arbetar vi på Förskolan Färglådan och Språkförskolan Penseln med Sagor och Drama i temat Språk och Kommunikation.

Innehåll

 

 

 Syfte:

Språk och kommunikation är grundläggande för barns utveckling. Genom språket kan barn uttrycka tankar, önskemål och känslor. Språk och kommunikation innebär inte endast det talade språket utan innefattar även ögonkontakt, mimik, kroppsspråk, tecken och ljud. Att kommunicera innebär att dela uppmärksamhet med andra. I kommunikation med andra lär sig barnet nya sätt att förstå sin omvärld, det erfar och lär nya ord och begrepp. Genom språk och kommunikation får barnen känsla av sammanhang och lär sig nya strukturer i sin vardag såsom rutiner likväl som leksignaler och språkliga strukturer för samtal och kommunikation.

Syftet under denna temaperiod är att låta barnen möta ett rikt språk, nya ord och begrepp men även olika sätt att språka och kommunicera så som med kroppen, mimik, skapande, drama. Vi vill ge dem möjlighet att se samband mellan ord och begrepp genom att få uppleva dem i olika sammanhang genom fysiskt utforskande, skapande, berättande, film, drama och lek. Barn bearbetar sina erfarenheter och upplevelser i lek. Genom att arbeta med sagor och läsa samma saga flera gånger på olika sätt och med olika material vill vi ge barnen förutsättningar att hitta en gemensam utgångspunkt för egna dramatiseringar, lek och kommunikation i gruppen.  

 

 

 

På Avdelning Röd planerar vi att arbeta med:

Sånger i olika former, som lockar till nya erfarenheter, ord, begrepp, upplevelser och rörelse. 

Sagor i olika former som exempelvis dramatisering, högläsning, berättande med rekvisita och konkret material.
Stort fokus kommer att ligga på språkstimulans genom att använda och tydliggöra nya ord och begrepp i sagoberättandet.

Vi vuxna benämner det vi gör, det som hela tiden sker och händer i vår verksamhet med ett rikt språk, som i sin tur ska gynna barnets språkliga utveckling med nya begrepp, nyfikenhet och förmågan att lyssna och förmågan att själv vilja ge uttryck för sina tankar, erfarenheter och fantasi.

 

Utbildning - Undervisning

Vilka metoder, arbetsätt och strategier använder vi oss av?

Vi kopplar aktiviteter och undervisning till läroplanens mål inom språk och kommunikation för att synliggöra hur vi medvetet arbetar med målen i praktiken. 

I undervisningen använder vi oss bland annat av böcker, sångkort, konkret material och rekvisita, dramatiseringar, ljud och sagoappar för att ge barnen en upplevelse av sagans värld. 

Vi använder sånger, sagor och lekar för att låta barnen använda rösten och kroppen som uttrycksmedel. I dessa aktiviteter utvecklas språk och kommunikation hos barnen på ett lekfullt sätt.

Vi möter sagor och dess sagofigurer i olika former; genom böcker, bilder, ljud, rörelse, drama och skapande. 

Hur utmanar vi barnens språkliga och kommunikativa förmåga i temat Språk och Kommunikation?

Regelbundna samlingar där vi sjunger/läser/berättar/dramatiserar sagor, där barnen inbjuds att vara aktiva och uttrycka sina tankar och upplevelser av bild och berättelse för att stimulera varje barns språkutveckling. 

Genom vår miljö och material inspirerar och lockar vi till egen rollek, dramatisering och utforskande av sagor och sånger. Vi har en mötesplats i miljön där bilder och böcker finns tillgängliga. 

Vi stöttar och hjälper barnen att komma vidare i sin lek när de visar intresse för lekar där sagan inspirerat dem.

 

Hur synliggör vi temat i lärmiljön?

Genom att erbjuda barnen tillgängligt material tillhörande temat för lek, sång, drama och utforskande.

Dokumentation av processer/aktiviteter på väggarna. 

 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga.

Genom dagliga samtal/dialoger med vårdnadshavarna där vi berättar vad vi gör/har gjort.

Unikum.

 

Utvärdering och analys

Hur utvärderar och analyserar vi utbildningen och den undervisning vi planerat och bedrivit i syfte att ge barnen möjlighet att utveckla förmågor och kunnande i förhållande till målområdet Språk och kommunikation?

Genom reflektioner och utvärderingar med barnen och arbetslaget

Genom observationer av barnen i både planerade och fria aktiviteter

Dokumentation i Unikum och på våra avdelningar används som en del i utvärdering och analys.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: