Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan ht-2021

Skapad 2021-02-19 14:34 i 223351 Förskolan Flyttfågeln Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Tranans Undervisningsplan ht-2021

Innehåll

Innehåll

Datum för upprättande av planen: 19/02/2021.

 

Beskrivning av barngruppen vad gäller antal barn och barnens åldrar: 15 barn i ålder 2-3 år

 

Vilket/vilka läroplansmål ska vi arbeta med i denna UNDERVISNINGsplan och som är kopplat/-e till läroplansområdet i utbildningsplanen? Välj max tre mål. 

 

Vad är det vi vill att barnen ska lära sig i projektet/undervisningen och varför?

Vi vill att barnen ska lära känna sitt namn och vad hete de symboler/bokstäver  som de har i namnet samt hur ser de ut. Eftersom vi har nu flyttat till den nya förskolan och varje barn har sitt namn lappa på deras kläd hylla,  sko hylla och teckningars låda utan deras bilder därför blir det svårt för de att känna igen sitt hylla om de känner inte igen sitt namn. Några barn har även visat intresse för bokstäver och detta märkte vi när barnen fick dekorera sina flyttkartonger då försökte barnen skriva deras första bokstav i deras namn på kartongen. Vi tänker att barnen genom detta projekt kommer att lära sig om både deras och kompisarnas bokstäver (hur ser de ut, hur de åtalas och skrivas) och få de lägga märke till sago texter består också av symboler som heter bokstäver och som ger en mening när man läser de.

vi vill skapa goda relationer mellan barnen som bidrar till lek

 

Vi vill att barnens ska lära sig/se sambandet mellan handling och konsekvens för att kunna fungera enskild och i gruppen. Vi vill ge barnen möjlighet att leka i mindre grupper där kan de öva och utveckla sociala relationer mellan varanda.

Vi vill även sätta fokus för barngruppen hur man är en god lekkamrat. Det handlar mycket om sociala relationer, turtagning, lyssna på din lekkamrat, se det goda med att lära från varandra. Detta vill vi för att vi sett att gruppen har ett behov av att träna på att leka socialt.

 

Hur vill vi att barnen ska lära sig det här?

-Vi kommer att dela oss i tre grupper med fem barn i varje grupp. En pedagog i varje grupp.

- En planerad aktivitet där pedagogen 

-tillföra nytt material och begrepp i barnens lek och skapande.

-Berätta sagor om bilar för barnen.

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Vi ska se till att barnen får tid, plats och material som de behöver för deras lek. Att barnen får en lugn miljö där deras lek avbryts inte. 

 

 Utgå från ert superstrukturschema och gör en grovplanering för:

 • när undervisningen ska ske under veckan: måndag, onsdag, torsdag.  
 • vem som ska hålla i den planerade undervisningen: Lana, Roza, Tobbe.
 • möjliga miljöer/platser där undervisningen ska bedrivas: inomhus 
 • vilket material som ska understödja barnens lärande i projektet:  skapande material (papper, färgar, lim, etc.), bilar, böcker.
 • hur vi delar in barnen i undervisningsgrupper: vi delar in de efter ålder i tre grupper.
 • om undervisningsgrupperna är statiska eller rörliga: de är statiska.
 • hur vi säkerställer att alla barn får ta del av planerad undervisning i form av individuella lärloggar: vi kommer att göra en lista på barnens namn så att markera om vilka barn har varit med i vilka aktiviteter. 
 • på vilket sätt vi dokumenterar undervisningstillfällena och vem som ansvarar för att dokumentera vid de olika tillfällena:alla vi ansvar för att dokumenterar genom att ta bilder/anteckningar och Lana ansvarar för att publicera lära loggar.  
 • vad vi riktar blicken mot när vi dokumenterar: görandet, barnens frågor, barnens delaktighet, funderingar, lärostrateger och vad blir nästa steg.
 • hur vi gör barnens tankar och teorier synliga och på så sätt ger dem inflytande över projektet: att följa upp deras tankar genom att ge de nya redskap som kan förverkliga deras tankar och utmana de.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: