Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelning Stjärnans undervisningsplan VT2021

Skapad 2021-02-19 15:27 i 014561 Förskolan Ekbacken Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Undervisningsplan, VT2021 publ. 2021-02/19

Innehåll

 

Undervisningsplan: Avdelning Stjärnan

 

 

 

Innehåll

 

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

·         Matematik – Att barnen får grundläggande matematiskt kunskap

 

(t.ex. en till en korrespondens; taluppfattning; former; rumslig känsla; uppsättningar & klassificering; ordning; jämförande; räkning från 1–10; hel och delar; siffror och symboler)

 

·         Språk – Att barnen använder alla deras tillgängliga språk (som kroppsspråk, gester, ansiktsuttryck, pekande och TAKK) för att kommunicera; att barnen har ökat ordförråd och förmåga att uttrycka sig multimodalt; kan tolka och följa enkla instruktioner

 

·         Naturvetenskap – Att barnen få mer kunskap om sinnena, väckt intresse för naturfenomen, kropp och hälsa (inkl. hälsosam mat)

 

·         Fysisk aktivitet – Att barnen får mycket glädje och delaktighet för rörelse och dans om kroppsuppfattning

 

·         Delaktighet och inflytande – Att barnen får en gruppkänsla, att dem kan göra saker tillsammans; att barnen får mer inflytande i alla aktiviteter särskilt när det utgår från deras intresse; att kunna utrycka sina känslor genom gester, t.ex. säga ’stop’, ’tack’ och ’nej, tack’

 

 

 

1.      Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

·         förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

·         ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

·         förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

·         motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

 

 

2.      Organisering av miljö och material för att nå målbilde

 

-så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

Vi tar ut olika material och verktyg för att utforska, undervisa och dokumentera (naturvetenskapligt fenomen; utforskande av form och färg; fysisk rörelse erbjuds)

 

Vi arbetar omsorgsfull (empatiskt ledarskapligt arbete - prova på, våga visa sig själv, för att förstärka självbild och förtroende); vi gör det möjlighet att utforska och fundera på vad som händer omkring barnen

 

-så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

 

Vi jobbar ständigt att skapa tydliga aktiviteter, stationer, jobba på att göra material och lekverktyg mer tillgängliga; välja leksaker och verktyg som stimulerar nyfikenhet, lek och lärande

 

4.      Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

 

Vi är aktiv närvarande (lyhörd och empatisk) för att uppmärksamma och följa barnens intresse och behov

 

Vi har alltid ett medvetet språkbruk och ett rikt ordförråd

 

Vi visar öppenhet, positiv bemötande och uppskattning av vårdnadshavarnas frågor och inputs

 

Stimulera barnens intresse med fundersamma frågor

 

5. Aktiviteterna kopplat till målbilden

 

Aktiviteter vi väljer ska stödja barnens förändrade kunnande.

 

·         Matematik – matematiska aktivitet som utforskande promenader, skapandet, räkning under högläsning och sångstunder, samling, kort/bordsspel, pussel, bygg och konstruktion, dans och andra estetiska aktiviteter

 

·         Språk – högläsning, dramatisering, aktiv läsning, samtal, språk finns som övergripande ämne för alla andra ämneskunskapliga aktiviteter, grundläggande TAKK

 

·         Naturvetenskap – skogspromenad, högläsning, utforskande och experimentation, observation av olika naturfenomen, olika skapande aktiviteter med användning av kroppsdelar som verktyg, under måltid - samtal om t.ex. 'veckans grönsak', hälsosam mat

 

·         Fysisk aktivitet – promenader och andra utomhuslek, under sångstunder, rörelse/ dans

 

·         Delaktighet och inflytande – Tydliga rutiner; barnens eget val av aktivitet en gång per vecka; aktivitets tavla; uttrycksformer kopplas till känslor t.ex. ’stop’, ’vänta’

 

 

 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

 

·         Observera hur barnen tar till sig information / kunskaper - på vilka sätt dem uttrycker sig

 

·         Observera hur barnen leker ensam och i grupp; barns samspel

 

·         Ta reda på hur dem visar nyfikenhet, och för vad de har för lär stil

 

 

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete?

 

·         Mer stabilitet i vårt arbetslag, rutiner och arbetssätt

 

·         Vi behöver framföra vårt arbetssätt genom en produktiv, strukturerande och stabil utgörande under dagen. Kartläggning av barngruppen så att vi ska kunna möjliggöra och utveckla barns förmågor så väl så att kunna utveckla oss som pedagoger utan att sätta press på barnen.

 

8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

 

·         Kompisböcker

 

·         Månads böcker - som håller till olika områden

 

·         Faktaböcker - för att dela komplementära kunskap

 

·         Skönlitteratur för att stimulera fantasi och barnens frågor

 

·         Böcker om experiment

 

·         Kreativa, lekfulla metoder for lärandet

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: