Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 4 vt 2021 - De fyra räknesätten

Skapad 2021-02-21 12:21 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du ska repetera de skriftliga metoderna inom addition och subtraktion samt lära dig skriftliga metoder inom multiplikation och division. Du ska även få träna på att tolka olika typer av textuppgifter och att välja rätt räknesätt.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

Problemlösningsförmåga

 • Tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll, till exempel en textuppgift kopplad till multiplikation, division, addition samt subtraktion
 • Välja relevanta metoder och räknesätt
 • Bedöma resultatets rimlighet genom att till exempel kontrollera skriftliga beräkningar

Begreppsförmåga

 • Visa och använda kunskaper om områdets begrepp

Metod

 • Additionsuppställning med minnessiffror 
 • Subtraktionsuppställning med växling
 • Multiplikationsuppställningar med minnessiffor, multiplikation med 10 och 100
 • Kort division med minnessiffror, division med 10 och 100
 • Andra skriftliga metoder inom de fyra räknesätten, till exempel talsortsräkning, hälften/dubbelt osv

Kommunikationsförmåga

 • Redovisa beräkningar och lösningar när du löser textuppgifter, både muntligt och skriftligt

Resonemangsförmåga

 • Föra enkla resonemang om metod samt rimlighet
 • Ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om beräkningar och redovisningar av textuppgifter

 

För att lära dig kommer du:

 • Ta del av genomgångar
 • Arbeta såväl enskilt som i grupp: färdighetsträning samt problemlösning
 • Anteckna
 • Delta i matematiska diskussioner i helklass
 • Utvärdera och diskutera olika beräkningar och redovisningar parvis eller i grupp

Du visar att du kan när:

 • du deltar muntliga diskussioner och resonemang
 • du arbetar under lektionerna
 • du genomför avstämningar av lektionsmål
 • du genomför prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Ma åk 4 vt 2021 - de fyra räknesätten

De fyra räknesätten

Ej tillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Förståelse för information i textuppgifter. Välja rätt räknesätt. Lösa uppgifter som kräver fler steg.
Du har ännu ej visat detta
Du kan i huvudsak tolka muntlig och skriftlig information för att lösa enkla textuppgifter.
Du kan tolka muntlig och skriftlig information för att lösa mer komplexa textuppgifter.
Bedöma resultatets rimlighet genom att till exempel kontrollera skriftliga beräkningar
Du har ännu ej visat detta
Du kan i huvudsak kontrollera dina lösningar och fundera över rimlighet men gör vissa slarvfel ibland
Du kontrollerar och bedömer rimligheten i dina lösningar och gör sällan slarvfel.
Begrepp
Du har ännu ej visat detta
Du känner till några begrepp inom området.
Du känner till och kan använda de flesta begrepp inom området på ett säkert sätt
Metod
Addition med minnessiffra
Du har ännu ej visat detta
Du kan använda någon skriftlig räknemetod i addition och utför beräkningarna i huvudsak på rätt sätt.
Du uppvisar säkerhet i användandet av skriftliga räknemetoder kopplat till addition.
Subtraktion med växling
Du har ännu ej visat detta
Du kan använda någon skriftlig räknemetod i subtraktion och utför beräkningarna i huvudsak på rätt sätt.
Du uppvisar säkerhet i användandet av skriftliga räknemetoder kopplat till subtraktion.
Multiplikation med minnessiffra
Du har ännu ej visat detta
Du kan använda någon skriftlig räknemetod i multiplikation och utför beräkningarna i huvudsak på rätt sätt.
Du visar säkerhet i användandet av skriftliga räknemetoder kopplat till multiplikation.
Kort division - med minnessiffra
Du har ännu ej visat detta
Du kan använda någon skriftlig räknemetod i division och utför beräkningarna i huvudsak på rätt sätt
Du visar säkerhet i användandet av skriftliga räknemetoder kopplat till division.
Multiplikation och division med 10 och 100
Du har ännu ej visat detta
Du har i huvudsak lärt dig metoden hur man multiplicerar och dividerar med 10 och 100 men kan ha svårt att koppla resultatet till positionssystemet och talens värden.
Du visar säkerhet när du multiplicerar och dividerar med 10 och 100. Du visar en förståelse för positionssystemet och kan förklara resultatet utifrån positionssystemet och talens värde.
Tabellkunskap
Automatisering av multiplikationstabellen
Du har ännu ej visat detta
Du är på god väg att automatisera tabellerna. Du är endast osäker på några enstaka "högre" multiplikationer, t ex 7x9, 8x9.
Du har automatiserat tabellerna och visar att du är säker på dem.
Kommunikation
Du har ännu ej visat detta
Du kan i huvudsak redovisa dina beräkningar och lösningar men vissa delar kan ibland vara svåra att följa. Du väljer någon uttrycksform, t ex bild, tabell eller symboler.
Du kan redovisa dina beräkningar och lösningar och dessa är ofta lätta att följa. Du väljer den mest lämpliga uttrycksformen utifrån uppgiften
Resonemang
Du har ännu ej visat detta
Du kan till viss del föra och följa enkla matematiska resonemang kring enkla textuppgifter
Du kan på ett tydligt sätt föra och följa enkla matematiska resonemang kopplat till mer komplexa textuppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: