Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering - Kroppen - Matematik VT 21

Skapad 2021-02-22 08:51 i Förskolan Fröstugan Fristående förskolor
Förskola
Under januari och februari månad har vi lagt fokus på Matematik och hjärtat i vårt projekt om Kroppen. Här nedan kan ni ta del av våran utvärdering av området.

Innehåll

Utvärdering av ämnesområde Matematik

 

 

Vilka uttrycksformer (exempelvis rörelse, musik, skapande) har barnen haft tillgång till?

Barnen har haft tillgång till många uttrycksformer, bland annat dans och gymnastik med musik utomhus. Majoriteten av barngruppen visar stor glädje och engagemang. Genom detta har barnen fått känna på förändring av puls, och övat på hålla takten till musik.

Barnen har skapat hjärtat på många olika sätt, så som i lera, papper, lim och med färg och pensel. Barnen har även avbildat hjärtat med pennor och kritor. De har också fått ritat och placerat ut vart hjärtat sitter någonstans i kroppen. Vi har tillsammans med barnen pratat om hjärtats funktion och hur det ser ut. Vi har pratat om antal, hur många "blod-rör" sitter på hjärtat?

 

Hur har vi anpassat miljön och vilket material har barnen haft tillgång till?

Vi har anpassat miljön genom att ta in naturmaterial som barnen har haft fri tillgång till. Till detta finns det uppdragskort utifrån matematik.

Vi har erbjudit barnen att använda sig av linjaler, tumstock och måttband. 

Vi har mätt hur höga barnen är och påvisat det på väggen i form av snören. På så sätt får de en bild av att de är olika långa. 

Vi har haft med oss uppdragskort ut i skogen och på så sätt utforskat matematik, exempelvis mönster och storlek, då vi har jobbat i mindre grupper. 

 

Vilket inflytande har barnen haft möjlighet till och hur har barnens tankar styrt vår planering? 

Barnen har diskuterat fram och röstat om vilket materialval hjärtats skulle byggas av. Vi tagit vara på barnens intresse när det gäller dans och rörelse då vi har dansat mycket och utmanat dom i olika rörelseaktiviteter. På så sätt ligger barnens tankar och idéer till grund för vår planering. 

 

Hur har barnen utmanats i sin digitala kompetens?

Vi har använt oss av projektorn till att se olika filmer, barnen har även varit delaktig i hur man kan använda sig av internet, till exempel att söka på olika filmer eller bilder som har med kroppen och hjärtat att göra med. Vi har byggt upp en Green Screen där barnen kan utforska och utmana sig själva i sin digitala kompetens. 

 

Hur har barnen använt sig av varandra i sitt utforskande?

Barnen har visat stort intresse för hjärtat och mätning, de har lyssnat på varandras hjärtljud och samarbetat kring mätning. De har bland annat jämfört sina längder, med hjälp av linjal och tumstock. 

 

Hur har vi arbetat för att få in olika modersmål i undervisningen?

Vi har tagit reda på vad hjärtmuskeln heter på olika språk. Detta ser vi dock som ett utvecklingsområde vilket vi har i åtanke till nästa målområde som är Naturvetenskap och Teknik. 

 

Hur har vårdnadshavarna getts möjlighet till delaktighet?

Genom infobrev, planeringar och enskilda lärloggsinlägg har vårdnadshavare kunnat tagit del av det vi arbetat med under denna period. I infobreven har vårdnadshavare kunnat lägga in kommentarer och återkopplat kring om vad som sägs hemma om projektet. Vårdnadshavare har även bidragit med sina tankar och idéer som vi kunnat tagit in i projektet. 

 

Hur har vi arbetat utifrån ett jämställdhets- och genus perspektiv?

Detta är en av våra styrkor, att vi alltid ser till individen och inte till könet hos barnet. Vi har pratat mycket om allas lika värden. Det spelar ingen roll hur man ser ut, vi är alla olika. Vi tar vara på allas olikheter och kunskaper i utbildningen.

 

 

Matrisen - förståelse, förmågor och begrepp

Hur har vi arbetat mot de mål som varit uppsatta?

Vi har använt oss av en matris där vi har satt upp kriterier för att kunna se vad vi behövt arbeta med i barngruppen. Vi har gjort planeringar och delutvärderingar för att kunna föra projektet framåt. 

 

De läroplansmål som varit i fokus är: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

– motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

– förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

 

Vi har titta på informationsfilmer om hjärtat och dess funktion, vi har även tittat på bilder och pratat mycket om hur hjärtat ser ut. 

Vi har arbetat i mindre grupper så att alla har haft möjlighet att komma till tals och uttrycka sina tankar och idéer. På så sätt blir det tydligare för oss pedagoger att följa varje enskild individ. 

 

Har det funnits utmaningar eller oväntade händelser under processens gång?

Vi har inte stött på några hinder på vägen och vi upplever att detta område har varit roligt och stimulerande. Vi har haft möjlighet att möta de barn som visat större intresse kring området och stöttat dem i att fördjupa sina kunskaper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: