Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Holken/Kobjer OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE 2020/2021

Skapad 2021-02-22 10:00 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet (Lpfö 18). På förskolorna Holken och Kobjer ges barnen möjlighet att utveckla sin identitet och känna tillit till sin egen förmåga. Den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Pedagogerna tar tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Miljön presenteras tydligt för barnen både vid start och vid förändringar. Utifrån lokalerna och utemiljöns utformning skapas en mångfald av temarum som ger en mängd olika roliga och meningsfulla lärsituationer för barnen. När rummen skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin utveckling. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av lek, fantasi, problemlösning samt av olika estetiska uttrycksformer.

Innehåll

Infoga gärna en bild som visar er årsplan/årshjul/årsklocka/lotusdiagram

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?)

Under hösten påbörjade vi ett färgprojekt. Barnen visade stort intresse för färger när vi under början av höstterminen var ute och gick med bussvagnar och säg bussar med olika färger på. Vi har arbetat med en färg i taget för att låta barnen får en djup kunskap i färglära. I många av aktiviteterna har barnen tillsammans fått måla för att stärka deras samarbetsförmåga. Aktiviteterna utvecklar barnens tillit till sin egen förmåga. 

 

Under våren kommer vi även att gå på promenader runt om i lund för att kolla på alla barns ytterdörrar med utgångspunkt från barnkonventionen. 

 

Under våren kommer vi även påbörja ett större planteringsprojekt där vi gör barnen involverade i hela processen från att lägga grunden i marken, från frö till planta och förhoppningsvis även kunna se blommor eller kunna smaka på det vi planterat. 

 

Med framförallt de äldre barnen kommer vi att fördjupa oss i kompisböckerna om kanin och igelkott, barnkonventionen samt hålla aktiviteter utifrån böckernas innehåll, kopplat till färger och känslor. 

 

* Barnen får möjlighet att utveckla sin egen förmåga genom att vi peppar dem att klara av att göra saker själva så som påklädning i hallen, plocka undan sin tallrik efter maten. Vi berömmer deras prestationer, deras kämparglöd och att de inte ger upp.

* Under aktiviteterna som när målar vi tillsammans, städa inne samt ute, konstruera tillsammans så utvecklas barnens samarbetningsförmåga

* Pedagoger och barn arbeta med kompisböckerna utifrån känslor, hur hanterar man olika känslor hos sig själv och andra. 

* Pedagogerna ger barnen verktyg i hur de ska hantera konflikter, att säga stopp. Vi uppmuntrar barnen att lyssna på varandra. 

* Pedagoger och barnen peppar varandra till att följa de regler vi har, tex att inte springa inne. 

* Vi arbetar utifrån barnkonventionen i allt vi gör, i att barnen får inflytande i verksamheten, rätten till sin identitet genom att kolla på barnens ytterdörrar, barnens pappershus, namnsången samt att vi utgår från barnens rätt till lek, vila och fritid. 

* Barnen får stort inflytande i den dagliga verksamheten och ges möjlighet att uttrycka sina tankar i aktiviteter så som sångsamlingar, vid musiklyssnande, vilket utflyktsmål vi ska ha osv. Här får de även möjlighet att reflektera över andras uppfattningar, att acceptera att man inte alltid kan få som man vill (utifrån demokratiska principer), att behålla eller ändra sina egna uppfattningar. 

 

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

Vi dokumenterar kontinuerligt genom foton på unikum.

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

Vi barnen visar på att de förstår färglära, hur de olika färgerna uppkommer genom att blandas. 

Barnen får en större tillit till sin egen förmåga i olika sammanhang. 

Barnen följer gemensamma reglar samt förstår varför de måste följas. 

Att barnen klarar av att hantera fler av sina egna konflikter, att lyssna på vad de andra säger samt att hantera sina egna känslor. 

4. Läroplansmål  enligt nedan

 

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: