👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Glaciären VT 2021

Skapad 2021-02-22 12:39 i 233491 Förskolan Störtloppet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi kommer att arbeta med ett bokprojekt med flera olika inriktningar utifrån barnens olika intresseområden. Våra fokusområden är dinosaurier, sagoväsen, fordon och rymden.

Innehåll

·      Glaciärens bokprojekt VT 21

      Vi kommer att arbeta med flera av barnens intresseområden, dinosaurier, sagoväsen, fordon och rymden utifrån böcker via via högläsning, dramatisering och skapande. Vår ambition är att projektet ska hållas levande under hela dagen och att det ska finnas möjlighet för barnen att lära både tillsammans med oss pedagoger och på egen hand utforska och utvecklas utifrån sina intressen i leken.

 

·      Varför vi valt detta projekt

     Många av barnen tycker om att lyssna på böcker och tittar gärna själva i böcker samt utforskar skriftspråket. Barnen har många olika intresseområden som till exempel djur, tåg, bilar, rymden, konstruktion och skapande och visar ett stort intresse för att utveckla sina kunskaper inom respektive område.

Barngruppen har ett brett åldersspann och har därför delats in i olika grupper utifrån mognad och intresse, undervisningen anpassas utifrån barnens förutsättningar och varierar från lekbaserad undervisning till forskning, där barnen hjälper varandra att nå ny kunskap. 

      Vi har valt att arbeta med detta projekt som i enlighet med verksamhetsplanen och läroplanens intentioner angående barns inflytande över verksamheten tar avstamp i barnens intressen och erfarenhetsvärld. Projektet öppnar upp för att alla läroplanens områden ges utrymme då vi med utgångspunkt ur valda böcker förgrenar projektet till skapande, matematik, språk, fysisk aktivitet, natur, teknik med mera. Enhetens övergripande fokusområde är språk och vi har även därför valt att låta projektet ha sin grund i böcker och håller regelbundet högläsning och boksamtal kring olika böcker vi läser inom projektet.

 

·       Innehåll: Vad ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om?

Utifrån barnens intresse och förmåga:

Utveckla barnens förmåga att lyssna, delta och samspela vid högläsning och andra projektrelaterade aktiviteter.

Utveckla barnens förmåga att återberätta och dramatisera den valda boken.

Utveckla barnens förmåga att själva hitta på berättelser samt prova på olika digitala verktyg för att skapa en egen bok. 

Utveckla barnens förmåga att berika sina lekar med nyvunna kunskaper och eget material. 

Att berika barnens ordförråd och skapa förutsättningar för barnen att utveckla sitt språk.

Att öka barnens kunskaper om de olika intresseområden de arbetar med.

Att utveckla barnens skapandeförmågor med nytt material och nya tekniker.

Att utveckla barnens förmåga att sätta sig in i ett projekt och samspela och samarbeta med övriga projektdeltagare

Att lära sig att ta hand om vårt material och vara rädda om böcker och annat

 

 

Vårt syfte är att berika barnens lek, nyfikenhet, lust att lära och samspela genom att tillföra olika berättelser och fakta kring barnens olika intresseområden samt att arbeta med barnens språkutveckling genom högläsning.

FrågeställningHur skapar vi förutsättningar för barnen att ta med sig sina nyvunna kunskaper och erfarenheter in i leken och sitt framtida lärande?

 

·      Mål: vad vi vill att barnen ska få med sig när projektet är över

 • Att barnen aktivt lyssnar och tar till sig bokens innehåll samt deltar vid samtal om boken.
 • Att barnen kan sitta med vid projektstunderna utan att distrahera varandra
 • Att barnen kan samarbeta och samspela med varandra vid projektstunder och i den fria leken
 • Att barnen kan utvecklar sitt kreativa tänkande och får kunskap om olika material och tekniker vid skapande verksamhet.
 • Att barnen har tagit till sig nya kunskaper inom de områden vi arbetar med till exempel;
  • Dinosaurier – att det finns köttätare och växtätare, hur vi vet det vi vet om dinosaurier, dinosauriernas uppgång och fall, hur stora dinosaurierna var med mera.
  • Rymden – skillnad mellan planeter och stjärnor, vårt solsystem, rymdresor och astronauter, nya begrepp som till exempel, gravitation, meteor, komet med flera
  • Fordon – vad det finns för olika typer av fordon och hur de används i vår vardag, trafikregler, hur miljön påverkas
  • Sagoväsen – olika sagoväsen, bara fantasin sätter gränser, hur vet vi vilka som finns på riktigt och inte?

 

·       Hur ska vi arbeta tillsammans med barnen för att komma närmare våra mål?

Utifrån barnens olika intresseområden väljer vi i samråd med barnen ut böcker, läser och diskuterar kring dessa. Vi använder sedan vår inspiration i skapande, konstruktion, dramatiserande och lek och introducerar nytt material, nya tekniker och nya lekar. Barnen ges möjlighet att tillverka egna böcker med hjälp av digitala verktyg samt rekvisita till dramatisering eller lek. Barnen är delaktiga i att utveckla och förändra innemiljön utifrån sina projekt, till exempel genom att skapa planeter som sätts upp i vår rymdhörna.

Vi kommer att ha strukturerad och planerad högläsning med boksamtal där vi pratar om olika begrepp relaterade till projektet, (t.ex köttätare, gravitation, trafik, väsen) och försöka förstå dem. Vi vill lyfta de olika språken vi har i vår barngrupp och ber föräldrar om hjälp att översätta några utvalda ord relaterade till projektet på de olika språk vi har i barngruppen. Vi uppmuntrar barnen när de diskuterar och låter deras frågor och tankar om projektområdena utveckla projekten.

Barnens inflytande och delaktighet

Projektet utgår från barnens olika intresseområden och deras tankar och funderingar ligger till grund för deras fortsatta utforskande i projektet. I projekten skapar barnen material vi sedan använder i lek och lärsituationer. Vid t.ex. rymdprojektet har barnen har fått välja en planet att skapa och alla planeterna behövs för att bilda vårt solsystem liksom alla barn behövs för att skapa vår avdelning. Inom den skapande verksamheten kan barnen variera sig och välja om de vill göra astronauter, rymdraketer etc och vilket material de vill använda och på så vis får vi fler individuella alster. 

 För att öka barnens möjlighet till delaktighet och talutrymme kommer den planerade projekttiden främst att bedrivas i mindre grupper, vår ambition är dock att projektet ska hållas levande under hela dagen och att barnen använder sig av de berättelser och den kunskap de får via den planerade projekttiden i den fria leken.

Dokumentation 

Vi kommer löpande att fotografera våra projektstunder, barnens funderingar, saker barnen skapat och vår innemiljö. Bilderna kommer att sättas upp i hallen samt att ett urval kommer att publiceras på skolplattformen i lärloggar. Vi dokumenterar under hela projektets gång.  

Hur vi planerat vår pedagogiska miljö utifrån projektet

Vi planerar att ha tydliga arbetsstationer och närvarande pedagoger i de olika projekten. Vi pedagoger delar erfarenheter och kunskaper inom områdena vi arbetar med och reflekterar över projektets vidareutveckling. Vi planerar att projekten kommer att finnas i olika former i miljön där barnen kan leka och utforska fritt samt skapar tillfällen med projektor där barnen t ex kan vistas i rymden, åka tåg med mera.  

Digitala verktyg

Vi har möjlighet att använda oss av dessa digitala verktyg.

Bookcreator - app på Ipaden där barnen kan skapa, illustrera böcker.

Projektor - filmvisning, bildvisning och söka och projicera fakta inom projektet och berika lekmiljöer på vägg eller duk.

Beebot – robot som programmeras och kopplas till fordon och rymden

Ipad – forskning utifrån barnens frågor. Stop motion-film

Green screen

PolyGlutt 

 

·       Vilka deltar i projektet?

För att öka barnens möjlighet till delaktighet och talutrymme kommer den planerade projekttiden främst att bedrivas i mindre grupper, vår ambition är dock att projektet ska hållas levande under hela dagen och att barnen använder sig av de berättelser och den kunskap de får via den planerade projekttiden i den fria leken. Vi delar upp och använder oss av mindre grupper utifrån barnens intresse i fordon-, sago- och dinosaurieprojektet. I rymdprojektet är alla med men undervisningen bedrivs i mindre grupper. Grupperna är flytande utifrån barnens intressen. Vid filmvisning, högläsning, lekar och liknande aktiviteter kommer vi ibland vara i helgrupp. 

·       När sker den planerade undervisningen?

 Den planerade projekttiden förläggs till förmiddagar samt i viss mån eftermiddagar då verksamheten tillåter. Vi kommer inte att hålla fasta dagar utan planerar tiden veckovis utifrån vilka barn som är närvarande samt utifrån uppskattad tidsåtgång för de olika uppgifterna. Vi vill att projektet ska hållas levande även utanför den planerade projekttiden genom att skapa förutsättningar för barnen tar med sig projektet in i den fria leken och på så vis befinner sig i projektet under större delen av dagen.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18