Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leken -Modul D lekprojekt

Skapad 2021-02-22 14:54 i Skogsgårdens förskola Östersund
Förskola
Leka är alla barns rättighet. Leken är på allvar, pågående och är en viktig bestånds­­del i den framgångs­rika under­­visningen på vår förskola. Den ska upplevas som rolig, trygg och lärorik av alla barn. Här använder vi leklådor med material för rollek.

Innehåll

Vad:

Vi har gjort leklådor för rolleken på vår avdelning. I dessa finns utklädningskläder för olika arbeten samt rekvisita till leken. Att träda in i olika roller och använda sin fantasi är mycket uppskattad lek av barnen. Vi har nu ett lekprojekt  i Östersunds kommun där vi som pedagoger går igenom olika moduler där vi ges möjlighet att fördjupa oss i lekens betydelse och att få syn på vår egen roll och inverkan i barnens lek.

 

Vilka är med:

Barnen 5-6år i den grupp som pedagog C har.

De andra barnen är med i andra konstellationer med pedagog A och pedagog R

Syfte: 

Är att skapa nya lekkonstellationer för att få till positiv och uppskattade lekstunder men också att vi pedagoger ska få möjlighet till att fördjupa oss i lekens betydelse och få syn på vår egen roll och inverkan i barnens lek.

bilder på sex bubblor där det står: I leken kan vi pröva hur det verkligen är. Vi kan uppfinna och förvandla. För lekar finns inga givna regler. I leken törs vi vara rädda. I leken kan vi lära om hur saker och ting fungerar. Lek kan vara osynlig."

 

Vilket blir lärandet:

Vi vill ge barnen möjlighet att vara en del i en positiv och uppskattad lekstund, där de bland annat får träna turtagning, samförstånd och ömsesidighet. Denna lekstund ska upplevas som rolig, trygg och lärorik av alla barn. För att detta ska kunna uppfyllas ska vi pedagoger vara närvarande och ha roller som observatör, deltagare eller/och regissör. Genom detta bidra till att vara en bra förebild och kunna stötta barnen i leken.

 

Genomförande:

Vid inneaktivitet vald dag. Förhoppningen är att kunna göra om flera gånger.

Hur dokumenterar vi aktiviteten:

För att vi ska få syn på i vilken utsträckning barnen använder sig av lekens "grundregler" turtagning, samförstånd och ömsesidighet. kommer vi att använda oss av sociogram, men även filma.  Vi kommer också använda lärloggar i unikum, detta för att synliggöra det pågående arbetet på avdelningen. 

 

Utvärdering/reflektion: 

Utvärderar lektillfällena, sociogrammen och filmerna, noterar varje barns lärande och hur det gått för oss pedagoger i de olika roller. Pedagoger delger varandra vad de sett i arbetet med grupp och hur det har varit.  

Analysfrågor:

 • Vad händer med leken när du som pedagog är delaktig i leken?
 • Blir det någon skillnad i barnens lek beroende på vilken roll du intar: observerar, deltar, regisserar?
 • Vad händer med barnens delaktighet när du: observerar, deltar, regisserar?
 • Diskutera skillnaden mellan ”den uppslukande leken” lekens egenvärde och den ”pedagogiska leken”.

Hur går vi vidare: 

Under arbetets gång är vi lyhörda på vad som intresserar barnen, tar vara på barnens egna tankar, funderingar och önskemål, för att utveckla arbetet samt ser utifrån reflektionen/analysen av sociogrammen och filmerna vad vi kan förbättra och stötta barnen i.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: