Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Åk9

Skapad 2021-02-22 15:01 i Munkegärdeskolan Kungälv
Området behandlar olika himlakroppar i vårt solsystem och hur våra olika tidsbegrepp beror av himlakroppars rörelse.
Grundskola 7 – 9 Fysik
I arbetet med vårt solsystem får du möjlighet att lära mer om tid kopplat till jordens rotation kring sin egen axel och i sin bana runt solen. Du får också chans att lära mer om vårt solsystem och de olika himlakropparna samt hur de påverkar varandra.

Innehåll

Bakgrund

Universum är otroligt stort och någonstans i det finns vårt lilla solsystem. För oss känns Jorden, månen, solen och solsystem oändligt stort. Men vad finns egentligen i vårt i solsystem? Varför har vi dagar och årstider på jorden? 

Tidsperiod

Vecka 8-10

Syfte/förmågor att utgå från

Du ska få möjlighet att öva/utveckla förmågan att...

Mål

När vi har arbetat med vårt solsystem skall du;

 • känna till några olika sätt att mäta tid,
 • veta hur dygn, månad och år beror på jordens och månens rörelser
 • kunna förklara hur månens olika faser uppstår
 • kunna förklara hur det blir olika årstider
 • veta något om hur det ser ut på månen
 • känna till tidvatten och vad det beror på
 • kunna förklara hur det blir solförmörkelse
 • kunna förklara hur det blir månförmörkelse
 • känna till hur världsbilden har förändrats och vad som bidragit till förändringen
 • känna till vad en stjärna, en planet och en måne är.
 • känna till planeterna i vårt solsystem
 • veta vad en meteorit, ett stjärnfall,Asteroider och en komet är

 

Du skall kunna använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara världsbildens förändring, universums byggnad med himlakroppar och solsystem samt deras rörelser och avstånd mellan dessa.

Undervisning och arbetssätt

Lektionerna kommer att behandla stoft ovan via föreläsningar, samtal och paruppgifter, inläsning av fakta via litteratur och sidor på nätet samt film. Genom att skapa och studera enkla modeller som visar hur solen, jorden och månen samt andra himlakroppar förhåller sig till varandra lär vi om begrepp, modeller och samband.

I arbetet skall du öva på att lyssna, förklara och diskutera så att du blir säkrare på att uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier.

Du skall även öva på att arbeta med olika texter, bilder och modeller så att du kan förklara och beskriva det du lärt både muntligt och skriftligt samt kunna producera en egen faktatext.

Bedömning

Du får chans att visa vad du kan då du genomför undersökningar, muntligt vid repetitionstillfällena i samtal och skriftligt vid kunskapskälla av läxor, skriftligt prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  C 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
  Fy  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  A 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Fy  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
  Fy  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 9

Matriser

Fy
Astronomi

Ej nått målet
E
C
A
Planera en undersökning
Förmåga att formulera fråga
Kan formulera frågor men du skiljer inte på vilka frågor som går att undersöka och vilka som inte gör det.
Kan med stöd formulera frågor som används i undersökningen.
Kan formulera frågor som kan användas i en undersökning efter viss bearbetning.
Kan formulera frågor som kan användas i en undersökning.
Genomföra en undersökningar
Förmågan att genomföra en undersökning
Behöver hjälp för att följa en given planering för att utföra en undersökning.
Kan genomföra en undersökning med visst stöd. Utrustningen används oftast på ett fungerande sätt.
Kan genomföra en undersökning efter viss bearbetning. Utrustningen används på ett ändamålsenligt sätt.
Kan genomföra en undersökning på ett systematiskt och noggrant sätt så att resultaten blir tillförlitliga. Utrustningen används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera och redovisa en undersökningar
Förmågan att dokumentera resultatet av en undersökning.
Behöver stöd för att dokumentera undersökningen
Kan enkelt dokumentera undersökningen med hjälp av text, bilder, tabeller och/eller diagram.
Kan dokumentera undersökningen med hjälp av text, bilder, tabeller och/eller diagram.
Kan dokumentera undersökningen med hjälp av text, bilder, tabeller och/eller diagram.
Analysera resultatet av en undersökning
Förmågan att jämföra frågeställningen med resultatet och dess rimlighet.
Behöver hjälp för att kunna dra någon slutsats och bedöma resultatets rimlighet.
Kan med stöd dra någon slutsats med någon koppling till någon fysikalisk modell och teori. Bedömer resultatets rimlighet utifrån resonemang som bygger på egna åsikter. Kan med stöd ge något förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Kan dra slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier. Bedömer resultatets rimlighet utifrån resonemang som bygger på fakta. Kan ge något förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Kan dra slutsatser med koppling till olika fysikaliska modeller och teorier. Bedömer resultatets rimlighet helt utifrån underbyggda och relevanta fakta och möjliga felkällor. Kan ge förslag på hur undersökningen kan förbättras utifrån nya frågeställningar.
Använda begrepp
Förmågan att använda ord och begrepp
Använder inte ord och begrepp som är viktiga inom arbetsområdet.
Använder ett vardagligt språk. Använder ord och begrepp som är viktiga i arbetsområdet, men inte alltid i sina rätta sammanhang.
Blandar ett vardagligt språk med naturvetenskapligt.
Använder ett naturvetenskapligt språk. Använder viktiga ord och centrala begrepp i sina rätta sammanhang.
Beskriva sammanhang
Förmågan att beskriva/förklara om: sammanhang, företeelser, fenomen, saker och ting etc
Behöver stöd att beskriva.
Ger exempel och beskriver samband självständigt men oftast utifrån egna åsikter.
Förklarar, visar på samband och beskriver dessa utifrån någon fysikalisk modell eller teori.
Förklarar, visar på samband och beskriver samband detaljerat med stöd av fysikaliska modeller och teorier, även med något generellt drag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: