Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el med NTA-lådan

Skapad 2021-02-22 18:08 i Gruvrisskolan Falun
Temat berör innehållsområden både i Fysik och Teknik. I temat läggs stor vikt vid ett naturvetenskapligt arbetssätt. För att elevernas arbeten ska utvecklas vetenskapligt betonas vikten av noggrann dokumentation. Stor vikt läggs också vid att eleverna ska få möjlighet att uttrycka sina egna tankar, höra andras tankar, jämföra och värdera för att enas om något och kunna dra en slutsats. Utgångsfrågorna för arbetet är vad är elektricitet? och Hur får vi elektricitet?
Grundskola 5 – 6 Fysik Teknik
Hur får man en lampa att lysa och hur fungerar en ficklampa? Varför är det alltid två hål i ett vägguttag? Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas ihop för att fungera. Du kommer att få fundera över vad det innebär att leva utan elektricitet och på vilket sätt elektriciteten har förändrat vårt sätt att leva. Vi kommer att diskutera hur det gick till när elektriciteten och glödlampan uppfanns och faran med elektricitet.

Innehåll

Kursplanens syfte

Under detta tema kommer du att få utveckla följande förmågor:

 • använda dina fysiskaliska kunskaper för att kommunicera och ta ställning
 • genomföra undersökningar
 • använda fysikaliska och tekniska begrepp
 • anlysera tekniska lösningar

Konkretisering av syftet

Du ska lära dig om elektriska kretsar.
Du ska lära dig begrepp som man använder inom området.
Du ska utveckla din förmåga att genomföra undersökningar, ställa hypotes och dra slutsats samt hantera materialet vi använder på ett säkert sätt.
Du ska utveckla förmågan att dokumentera ditt arbete.
Du ska utveckla förmågan att samtala och diskutera frågor inom ämnet.
Du ska utveckla förmågan att resonera om dina undersökningar och komma med förslag på hur man kan förbättra undersökningen.


Arbetssätt

Vi kommer att titta på film om elektricitet.
Vi kommer att diskutera hur det var förr, innan vi fick el och hur vårt liv har förändrats.
Vi kommer att läsa om hur det gick till när man uppfann glödlampan.
Vi kommer att undersöka hur man får en lampa att lysa.
Vi kommer att undersöka vilka ämnen som leder ström.
Vi kommer att koppla olika kretsar och göra systematiska undersökningar.
Du kommer att få ställa hypoteser genomföra undersökningar och dokumentera ditt arbete.
Du kommer att få träna på att använda begrepp inom området. T.ex sluten och öppen krets, ledare och isolator, parallell och seriekoppling.


Bedömning


Jag bedömer dina kunskaper om elektriska kretsar.

Jag bedömer hur du använder begrepp som är relevanta för arbetsområdet.

Jag bedömer hur du genomför dina undersökningar och hur du hanterar utrustningen.

Jag bedömer hur du  dokumenterar dina undersökningar i text och bild.

Jag bedömer hur du deltar i diskussioner  ställer frågor, framför och bemöter åsikter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Fy Tk
kretsar kring el

Fysik, kretsar kring el

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ord och begrepp
 • Fy  E 6
du använder några ord och begrepp när någon frågar
du använder några ord och begrepp
du använder de flesta ord och begrepp och oftast i rätt sammanhang
du använder alla ord och begrepp och i rätt sammanhang
Genomföra undersökning
 • Fy  E 6
Du följer inte given planering
Du följer given planering och kan ge förslag på hur man kan göra.
Du följer given planering och kan göra en egen planering som nästan går att arbeta efter.
Du följer given planering och kan göra en egen som går att arbeta efter.
Använda utrustning
 • Fy  E 6
du använder inte utrustningen på rätt sätt
du använder utrustningen rätt oftast
du använder utrustningen rätt jämt
du använder utrustningen rätt jämt och du är effektiv, snabb.
Tolka resultat och jämföra
 • Fy  E 6
du får hjälp av någon att tolka dina resultat och gör jämförelser när någon påminner
du gör någon egen tolkning och någon egen jämförelse
du gör egna tolkningar av resultat, några egna jämförelser och lyssnar till andras förslag
du gör egna tolkningar av resultat, många olika jämförelser och väger in andras förslag innan du bestämmer dig

Teknik och fysik

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Observera och dokumentera
 • Fy  E 6
 • Tk  E 6
du obeserverar och dokumeterar en iakttagelse när någon påminner
du observerar och dokumeterar en iakttagelse
du observerar och dokumeterar flera iakttagelser
du observerar och dokumenterar många olika iakttagelser
Förutsättningar för att få lampan och lysa
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Tk  E 6
Du kan en förutsättning för att få en lampa att lysa men du kan inte berätta hur den gör det.
Du kan två förutsättningar för att få en lampa att lysa och du kan beskriva hur det sker.
Du kan tre förutsättningar för att få en lampa att lysa och du kan förklara hur det sker.
Du kan tre förutsättningar för att få en lampa att lysa och kan förklara hur dessa samspelar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: