Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Mars vt-21

Skapad 2021-02-23 14:29 i Tallbackens förskola Hofors
Förskola
Under mars har vi matematik som fokusområde.

Innehåll

 

Var är vi?

Barnen visar fortfarande ett stort intresse för bockarna bruse efter att vi arbetade med det inom estetiskt lärande under januari. Vi vill därför ta vara på deras intressen och använda sagan för att synliggöra den matematik som finns och uppkommer på olika sätt utifrån sagan. Flera barn har visat en förståelse för storlek och kan se skillnad på stor och liten t.ex. 

Högläsning är också fortfarande av stort intresse i barngruppen och något vi också kommer använda oss av för att synliggöra och diskutera matematik. 

Vart ska vi?

Forskning visar att taluppfattning och problemlösning är två områden som är extra viktiga för utvecklingen av barnens matematiska förmåga (Ann S Pihlgren, förskoleforum.se).

vi vill att barnen ska utveckla kunskap om omvärlden och lära sig att kategorisera, jämföra och se likheter och skillnader. För att barnen ska bygga upp ett matematiskt ordförråd måste de få möta och använda begreppen (Anna-Lena Lindekvist,förskoleforum). 

Vi vill att barnen ska få en ökad förståelse för antal, ordning och talbegrepp genom sagan om bockarna bruse. 

Vi vill också att barnen ska få möjligheter att öva på problemlösning och att samtala om matematik genom boksamtal. 


Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta utifrån några av Bishops matematiska aktiviteter för att utmana barnens taluppfattning och förmåga till problemlösning.

Vi kommer att arbeta med sagan bockarna bruse för att synliggöra antal, ordning och storlek. 
Genom att arbeta med sagan om bockarna bruse får vi med matematiskes på dessa sätt:

• Leka - tänka hypotetiskt, förutsäga, gissa och uppskatta. Vi leker och dramatiserar sagan, diskuterar och skapar våra egna hypoteser kring sagan. 

• Förklara - förklara, motivera och resonera. Vi skapar boksamtal och utrymme för diskussioner och samtal. 

• Lokalisera - vi förstår och beskriver föremåls läge. Vart befinner sig bockarna och trollet? Vi använder oss av matematiska begrepp och lägesbeskrivningar som över, under, framför, uppe, nere...

• Mäta - jämför, storleksordnar och mäter. Vilken bock är störst? Minst? Hur kommer bockarna över till andra sidan? 

• Räkna - mängder, tal, ordning och antal. Vi räknar bockarna och trollet, tillför material, ser till ordningsföljden. 


Vi kommer att fokusera matematiskt kring diskussioner och samtal som uppstår kring spontana och planerade undervisningstillfällen. 

Vi kommer att använda oss av boksamtal med böcker som innehåller matematiska begrepp och problemlösningar.  

Vi kommer fortsätta att arbeta i mindre grupper med 2-3 barn i varje då det varit en framgångsfaktor i föregående projekt. Det ger oss möjligheten att se och utmana alla barns lärande.  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: