Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantgruppen VT21 Mätning och rumsuppfattning

Skapad 2021-02-23 15:09 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Under tre tillfällen kommer Diamantgruppen att träffas och där vi kommer att arbeta med mätning och rumsuppfattning

Innehåll

 

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

För barn kan det vara svårt att förstå begreppet längd, och rumsuppfattning. Är det utsträckta snöret lika långt som när det är lindat runt något, vart börjar jag och vart slutar jag, hur är jag placerad i förhållande till andra föremål och personer. Så under vårterminen kommer vi att prata om dessa områden och på ett lustfyllt och lekfullt sätt arbeta med lägesord, olika sätt att mäta, former och storlek och placering.

Samt att läroplanen Lpfö 18 säger:

Förskolan ska ger varje barn förutsättningar att utveckla-

- förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

- förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

 

 

Mål

Vårt mål med detta är att

- Barnen ska få möjlig att lära sig grunden i rumsuppfattning där lägesorden har en stor betydelse.

- Skapa möjligheter för barnen att bekantas sig med hur man kan mäta en sträcka på olika sätt.

- Barnen får möjligheter till att lära sig jämföra, sortera, känna igen och beskriva olika former och geometriska former.

 

 

Metod

Vad ska vi göra?

-Vi kommer att göra olika övningar och lekar med mätning vilken är längst, kan vi hitta något som är lika långt, hur långt är en meter, med snören som är en meter mäta olika saker, är den en meter eller mindre, kan vi behöva ha flera snören

- Vi kommer också att arbeta med olika former där vi också kommer att använd oss av lägesord.

Hur ska vi göra?

- Vi kommer att gemensamt gå ner till ängen där vi på ett lekfullt sätt kommer mäta olika saker. Vi kommer att använda oss av oss själva när vi mäter, samt att vi kommer att använda oss av snören som är 1 meter och på så sätt få in mätord som lika långt, längre kortare. Vi kommer att gå igenom olika geometriska former för att sedan jämför med naturen runt omkring oss om vi kan hitta former där som är lika, men också hur olika formerna i naturen kan vara mot de vi ser och arbetar med på förskolan.  

När, var, vem?

- I Diamantgruppen är barnen uppdelade i tre grupper (röd, blå och gul). Under tre tillfällen kommer varje grupp följa den här planeringen som Anna ansvarar för. Vi kommer att genomföra den på ängen, vi väder där vi väljer att arbeta inomhus kommer vi att vara inne på Nallen.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

Vi kommer att dokumentera genom diskussioner med barnen samt genom Unikum

Vem dokumenterar och när? 

Anna dokumenterar löpande.

Analys och reflektion

Reflektionsfrågor som besvaras i rutan för analys och reflektion och inte här i planeringen.

Hur gjorde vi?

Hur blev det?

Vilket lärande såg vi?

Vad behöver ändras till nästa gång?

-        

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: