Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenlek

Skapad 2021-02-23 15:14 i Råå Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Med vattenlek vill vi på Jollen möjliggöra för barnen att tillägna sig vattenvana på ett lustfyllt och lärorikt sätt. Att alla ska få utforska vattnets olika egenskaper.

Innehåll

Planering utifrån vår situation. Nuläge / Vad är vår barngrupp behov av?

Vi på Jollen vill erbjuda vattenaktiviteter för våra barn. Under hösten uppmärksammade vi ett stort  intresse hos våra barn för just vatten. Då var det i utomhus lek på gården och i små vattenpölar. Även när de efter bla måltider tvättar sig i handfatet sprudlar det av lust för vattnets egenskaper.

Vad ska läras ut?

Läroplansmål

• Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den

• Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

• Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld

• Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

Varför? ( Vårt syfte med undervisningen)

Vi vill möjliggöra för barnen att på olika sätt undersöka vattnets egenskaper, att få utforska vattnets olika former. Genom på ett lekfullt sätt vill vi låta barnen få möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten. Barnen på Jollen ska också få möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta, samtala och reflektera och utmanas i sitt sociala samspel.

Hur gör vi?

Detta kommer att genomföras genom att vi arbetar bla med:

• Träna på munmotoriken för att kunna blåsa egna bubblor ur sugrör

• Använa tvål, för att se hur det löser upp sig i vattnet, bildar skum som sedan barnen kan skapa egna bubblor med

• Flyta- sjunka ( barnen ska få experimentera med vad som flyter respektive sjunker )

• Varmt- kallt

• Sånger, sagor och små ramsor om vatten

• Färga vatten med karamellfärg

• Använda oss av samtalskort om vatten. ( Var kan man hitta vatten, i vilka former finns det, vad kan man göra med det. Med de här korten som utgångspunkt kan vi tillsammans reflektera över frågor som rör vatten )

• I lek med vatten kommer vi att på olika sätt träna förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar

• Skapa ishänder med hjälp av vatten, plasthandskar och karamellfärg ( spännande och fantasifullt på en och samma gång )

• Använda oss av vår stora badbalja inne på avdelningen, där flera barn kan stå tillsammans samtidigt och utföra olika experiment i vattnet

 

Teoretisk bakgrund

” Enligt flera forskare i de naturvetenskapliga ämnenas didaktik, ( Östman 2002 ) får barnen en djupare förståelse för naturvetenskapliga fenomen när de ” talar naturvetenskap”. Det är då viktigt att barnen får använda sitt eget språk och komma med sina egna begrepp och förklaringsmodeller och att läraren/ pedagogen kan ge dem de naturvetenskapliga begreppen och termerna och kanske även, om barnen visar intresse för det, visa dem på den naturvetenskapliga förklaringsmodellen. Här gäller det attraktiv fingertoppskänsla och inte introducera någon naturvetenskaplig förklaringsmodell för tidigt så att barnens eget utforskande faller platt till marken. Det gäller också att påtala för barnen att deras förklaringsmodell inte är fel ,det finns inget rätt eller fel svar ”

” Begreppens innehåll kan vara olika för varje barn eftersom vi har olika erfarenheter med oss. Därför är det viktigt att få reda på vad begreppen betyder för varje barn. Genom att barnen får olika sätt att förhålla sig till vatten i dess olika former så byggs begreppen lättare upp. Detta genom att tex ta i vatten, varmt och kallt, känna på is och hälla vatten i silar m.m. Orden måste även repeteras om och om igen för att med tiden befästas i sitt sammanhang.” 

Ur: Barn och naturvetenskap , upptäcka, utforska, lära i förskola och skola

 

Gemensamma utvärderingar med barnen sker fortlöpande i dialog och reflektion görs i anslutning till varje övning tillsammans med barnet/ barnen som varit delaktiga.

Övningarna och alla de andra momenten inom detta kommer att genomföras med alla barnen i vår barngrupp. I åldrarna 1-3 år.

Vi tillsammans i arbetslaget, Karolina, Jenny och Aya ansvarar för de olika genomgångarna och genomförandena. Vi kommer att vara lyhörda för vad barnen vill göra och utifrån det planera vidare för att ge barnen fler tillfällen att utforska vatten. Karolina och Jenny ansvarar för dokumentation och reflektion tillsammans.

 

Mål(et)

Vi på Jollen vill att barnen  ska få förståelse för hur viktigt det är att det finns vatten. Vi vill att de ska få erfarenheter om vatten och vi vill utgå ifrån vad som intresserar dem. Att dem skall få uppleva vatten i olika former samt få grundläggande kunskaper om vatten. Vi vill att barnen ska få ha ett inflytande över samt vara med och påverka innehållet utifrån deras intresse.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: