Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Modersmål Finska VT21

Skapad 2021-02-23 16:22 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 5 – 9 Modersmål
Planering för modersmål Finska för vårterminen 2021.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i finska som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om språket samt kunskaper om minoritetens kultur. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla flerspråkighet, sin förståelse av omvärlden och sin identitet.

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 • reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i miljöer där språket används, och

 • reflektera över språkets ursprung, utveckling och nutida status.

 

Vi kommer att jobba med följande arbetsområden:

 • LÄSA Lässtrategier.
    Läsa med flyt.
    Tolka och analysera en text.
  TALA Muntlig presentation om ett givet ämne.
  LYSSNA Olika varianter av talat finska/dialekter, fakta och hörförståelse. 
    Lyssna en berättelse och skriva om/diskutera.
  SAMTALA Diskutera med varandra om ett givet ämne. 
    Argumentera/motargumentera.
  TEXTER Läsa och/eller skriva ett exempel av följande texttyper: Beskrivande text (tex en faktatext), Instruerande text (tex ett recept), Argumenterande text (tex insändare, recension, reklam, blogg), Förklarande text (tex faktatext).
  SPRÅKBRUK Ord och begrepp svenska/finska.
    Ord och begrepp känslor/åsikter.
  SVERIGEFINSK KULTUR En författare och hens verk.
    En samhällsfråga kopplat till sverigefinnar.

 

Vi kommer också att jobba med följande teman:

 

Specifika teman för vårterminens arbete:

 • Folksagor i världen

 • Minna Canth

 • Keskusteluklubi

 • Murteet

 

 

Arbetsmetoder för att eleven ska nå målen:

 • Läsa och skriva olika slags texter

 • Skriva egna texter

 • Muntliga och skriftliga presentationer

 • Grammatiska övningar

 • Jämföra finska och svenska språket

 • Högläsning

 • Läsförståelseövningar

 • Hörförståelseövningar

 • Samarbetsövningar

 • Ge förutsättningar för att uttrycka känslor, tankar och åsikter

 • Lyssna och titta på finskspråkiga filmklipp och inspelningar

 • Spela spel på finska

 

Bedömning:

Varje elev bedöms både formativt (löpande deltagande på lektionerna) och summativt (prov, tester, läxor och presentationer).

 

Formativ bedömning

Formativ bedömning innebär en löpande bedömning under hela lärprocessen eftersom syftet med bedömningen är att bidra till lärande och inte att summera en persons kunskaper vid ett visst givet tillfälle. För utbildaren innebär formativ bedömning en mer aktiv roll under utbildningens gång. Genom att utbildaren följer deltagarna genom utbildningens olika steg skapas en bättre bild av hur kunskap utvecklas hos de olika deltagarna. På detta sätt kan utbildaren stödja deltagarna i deras lärande, utifrån individuella behov och förutsättningar. Genom formativ bedömning blir lärprocessen tydlig för deltagaren och med rätt stöd kan han eller hon ta ett stort ansvar för sitt eget lärande. 

Vid formativ bedömning deltar deltagarna ofta själva i bedömningsprocessen. De kan både bedöma sin egen utveckling och övriga deltagares uppgifter - så kallad "peer-to-peer review" (eller kamratbedömning). Genom kamratbedömning stödjer deltagarna varandra i lärandet samtidigt som olika sätt att lära sig och nå lärandemålen blir synliga. I VGR finns många möjligheter att använda Lärportalen och andra digitala pedagogiska verktyg för att skapa nätbaserade utbildningar som underlättar formativ bedömning.

Summativ bedömning

Summativ bedömning är en form av bedömning som summerar en persons samlade kunskaper vid ett specifikt tillfälle. Bedömningens främsta syfte är inte att bidra till lärande och personen som bedöms får inte alltid en återkoppling som förklarar vad han eller hon kunde ha gjort annorlunda. Ett exempel på summativ bedömning är teoriprovet för körkortet.

 

Summativa bedömningar presenteras ofta som ett betyg eller skriftligt omdöme men behöver inte stå i motsats till formativ bedömning för lärande. De båda arbetssätten kombineras ofta i samband med en utbildning. En summativ bedömning bidrar däremot sällan till ett ökat lärande för deltagaren och bör inte vara den enda typen av bedömning i en utbildning. 

 

Matriser

Ml
Bedömningsmatris för Modersmål minoritetsspråk finska som andraspråk år 7-9

Ej påbörjat arbetsområde
Insatser krävs
På god väg mot godtagbara kunskaper
E
C
A
Lyssna och läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Lyssna och läsa
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Lyssna och läsa
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Lyssna och läsa
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala och skriva
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala och skriva
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Sverigefinsk kultur
Eleven har grundläggande kunskaper om samhälle, historia och kultur i sverigefinsk kontext. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkets ursprung, utveckling och framtid i Sverige.
Eleven har goda kunskaper om samhälle, historia och kultur i sverigefinsk kontext. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkets ursprung, utveckling och framtid i Sverige.
Eleven har mycket goda kunskaper om samhälle, historia och kultur i sverigefinsk kontext. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkets ursprung, utveckling och framtid i Sverige.
Sverigefinsk kultur
Eleven för också enkla och till viss del underbyggda resonemang om levnadsvillkor och samhällsfrågor i Finland under olika tider. Dessutom ger eleven enkla beskrivningar av sverigefinsk och finsk musik samt av några litterära verk och andra estetiska uttryck.
Eleven för också utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om levnadsvillkor och samhällsfrågor i Finland under olika tider. Dessutom ger eleven utvecklade beskrivningar av sverigefinsk och finsk musik samt av några litterära verk och andra estetiska uttryck.
Eleven för också välutvecklade och väl underbyggda resonemang om levnadsvillkor och samhällsfrågor i Finland under olika tider. Dessutom ger eleven välutvecklade beskrivningar av sverigefinsk och finsk musik samt av några litterära verk och andra estetiska uttryck.

Ml
Modersmål Finska som förstaspråk år 4-6

Rubrik 1

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet eller diskussionen.
Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet eller diskussionen.
Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som väl upprätthåller samtalet eller diskussionen.
Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk samt viss anpassning till mottagaren.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga framställningar med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk samt relativt god anpassning till mottagaren.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga framställningar med väl fungerande struktur, innehåll och språk samt god anpassning till mottagaren.
Förtydliga budskap
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.
Genom att på ett ändamålsenligt sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.
Genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap
Skriva texter
Eleven kan skriva texter med begripligt innehåll och viss språklig variation.
Eleven kan skriva texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation.
Eleven kan skriva texter med tydligt innehåll och god språklig variation.
Anpassa innehåll och språk
Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med viss säkerhet.
Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med relativt god säkerhet.
Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med god säkerhet.
Beskrivningar och berättarstruktur
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Söka och välja ut information
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt söka och välja ut information ur faktatexter.
Eleven kan på ett ändamålsenligt sätt söka och välja ut information ur faktatexter.
Eleven kan på ett ändamålsenligt och effektivt sätt söka och välja ut information ur faktatexter.
Skriva faktatext
Eleven kan presentera information i form av faktatexter med i huvudsak fungerande struktur, enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven kan presentera information i form av faktatexter med relativt väl fungerande struktur, utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven kan presentera information i form av faktatexter med väl fungerande struktur, välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk, och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Samhälle, historia och kultur
Eleven har grundläggande kunskaper om samhälle, historia och kultur i sverigefinsk kontext. Eleven visar det genom att ge enkla beskrivningar av sverigefinnarnas kulturliv i olika konstformer.
Eleven har goda kunskaper om samhälle, historia och kultur i sverigefinsk kontext. Eleven visar det genom att ge utvecklade beskrivningar av sverigefinnarnas kulturliv i olika konstformer.
Eleven har mycket goda kunskaper om samhälle, historia och kultur i sverigefinsk kontext. Eleven visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar av sverigefinnarnas kulturliv i olika konstformer.
Resonera med anknytning till modersmålet
Eleven kan också föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om sverigefinnarnas historia och om några samhällsfrågor som berör gruppen i dag.
Eleven kan också föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om sverigefinnarnas historia och om några samhällsfrågor som berör gruppen i dag.
Eleven kan också föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om sverigefinnarnas historia och om några samhällsfrågor som berör gruppen i dag.

Ml
Modersmål Finska som förstaspråk år 7-9

Rubrik 1

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och sakliga argument på ett sätt som till viss del utvecklar samtalet eller diskussionen.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och sakliga argument på ett sätt som relativt väl utvecklar samtalet eller diskussionen.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och sakliga argument på ett sätt som väl utvecklar samtalet eller diskussionen.
Muntlig redogörelse
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk samt viss anpassning till situationen och mottagaren. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga framställningar med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk samt relativt god anpassning till situationen och mottagaren. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga framställningar med väl fungerande struktur, innehåll och språk samt god anpassning till situationen och mottagaren. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.
Skriva texter
Eleven kan skriva texter med viss språklig variation och enkel anpassning till texttyp. I sina texter använder eleven grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Eleven kan skriva texter med relativt god språklig variation och utvecklad anpassning till texttyp. I sina texter använder eleven grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med utvecklad uppbyggnad.
Eleven kan skriva texter med god språklig variation och välutvecklad anpassning till texttyp. I sina texter använder eleven grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med välutvecklad uppbyggnad.
Söka och välja ut information
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt söka och välja ut information ur olika slags sakprosa.
Eleven kan på ett ändamålsenligt sätt söka och välja ut information ur olika slags sakprosa.
Eleven kan på ett ändamålsenligt och effektivt sätt söka och välja ut information ur olika slags sakprosa.
Anpassa innehåll och språk
Eleven kan presentera fakta och värderingar i form av olika slags sakprosa med i huvudsak fungerande struktur, enkla beskrivningar och förklaringar samt enkelt och fungerande ämnesrelaterat språk
Eleven kan presentera fakta och värderingar i form av olika slags sakprosa med relativt väl fungerande struktur, utvecklade beskrivningar och förklaringar samt utvecklat och fungerande ämnesrelaterat språk.
Eleven kan presentera fakta och värderingar i form av olika slags sakprosa med välfungerande struktur, välutvecklade beskrivningar och förklaringar samt välutvecklat och fungerande ämnesrelaterat språk.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Resonera med anknytning till modersmålet
Eleven har grundläggande kunskaper om samhälle, historia och kultur i sverigefinsk kontext. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkets ursprung, utveckling och framtid i Sverige. Vidare ger eleven exempel på hur finska i Sverige skiljer sig från finska i Finland.
Eleven har goda kunskaper om samhälle, historia och kultur i sverigefinsk kontext. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkets ursprung, utveckling och framtid i Sverige. Vidare ger eleven exempel på hur finska i Sverige skiljer sig från finska i Finland.
Eleven har mycket goda kunskaper om samhälle, historia och kultur i sverigefinsk kontext. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkets ursprung, utveckling och framtid i Sverige. Vidare ger eleven exempel på hur finska i Sverige skiljer sig från finska i Finland.
Resonera med anknytning till modersmålet
Eleven för också enkla och till viss del underbyggda resonemang om levnadsvillkor och samhällsfrågor i Finland under olika tider.
Eleven för också utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om levnadsvillkor och samhällsfrågor i Finland under olika tider.
Eleven för också välutvecklade och väl underbyggda resonemang om levnadsvillkor och samhällsfrågor i Finland under olika tider.
Beskriva estetiska uttryck
Eleven ger enkla beskrivningar av sverigefinsk och finsk musik samt av några litterära verk och andra estetiska uttryck.
Eleven ger utvecklade beskrivningar av sverigefinsk och finsk musik samt av några litterära verk och andra estetiska uttryck.
Eleven ger välutvecklade beskrivningar av sverigefinsk och finsk musik samt av några litterära verk och andra estetiska uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: