Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lär känna våra lärvänner

Skapad 2021-02-24 10:41 i Vallpojken Dibber Sverige AB
Förskola
Vi arbetar efter läroplanen för förskolan från 2019. För att uppfylla läroplansmålen tar vi hjälp av lärvännerna. Lärvännerna är kopplade till varje ämne i läroplanen och används som en lärandemetod och hjälpmedel. Det finns sju lärvänner: Alfa-Beta, Räkne-Reza, Hjärtrud, Krea-Tiva, Lek-Levi, Ute-Ugo, Rör-Rlse

Innehåll

BAKGRUND

Alla figurerna har olika färger, former och personligheter vilket kan kopplas till olika ämnen som förskolan och vi pedagoger på Vallpojken arbetar efter. Anledningen är att stärka barnens utveckling och lärande i olika arbetsområden mot läroplanens mål.

 

MÅL

Lärvänner är ett verktyg som kan ge barnen möjlighet att utvecklas och lära sig saker inom olika områden som: språk, matematik, rörelse, socialt samspel, skapande, teknik och naturkunskap. 

 

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Lärvännerna kommer att vara närvarande när vi arbetar med olika aktiviteter som ger barnen möjlighet till utveckling och lärande och stimulerar barnen i olika arbetsområden mot läroplanens mål. Barnen skall få uttrycka sig genom olika kommunikationssätt såsom berättande, skapande, lek, dans, musik och rörelse.

 

 Lär känna våra lärvänner:

Hjärtrud

Jag heter Hjärtrud och bidrar till att barnen får möjlighet att utvecklas och tillägna sig nya lärdomar om sig själva och om andra i en trygg miljö. För mig är positiva vänskapsrelationer viktiga och att vi alla ansvarar att alla barn får vara en aktiv och viktig del i gemenskapen. Mitt fokus är att ge alla barn möjlighet att i en trygg miljö öva på att dela, bry sig om andra, synas, hjälpa varandra, hantera konflikter och inkludera varandra.

Alfabeta, en av våra lärvänner (figurer) med byggklossar i handenAlfabeta

Jag heter Alfabeta och älskar rim och ramsor. Jag inspirerar och motiverar barnen att leka med att upptäcka språket och använda nya ord och uttryck. Jag är fokuserad på hur vi kommunicerar med varandra. Jag vill att vi ska ha en positiv ton tillsammans och älskar det goda samtalet. En av mina favoritaktiviteter är att läsa böcker. Jag tycker även väldigt mycket om att sjunga.

Kreativa, en av våra lärvänner (figurer) med en målarpalett i handenKreativa

Jag heter Kreativa och vill att alla barn ska få möjlighet att vara kreativa inom många olika områden och med olika uttrycksformer. Jag vill att alla barn ska få känna skaparglädje och hitta sitt sätt att
uttrycka sig och utveckla sin initiativförmåga. Oavsett om barnen målar, sjunger, dansar, dramatiserar eller gör egna greenscreen-filmer är det viktigaste för mig att barnen får möjlighet att använda sin fantasi och skapar med hela kroppen och alla sinnen. Ett av mina specialområden är att använda digitaliseringens möjligheter.

Räkne-Reza, en av våra lärvänner (figurer) med räknekulor i handenRäkne-Reza

Jag heter Räkne-Reza och jag älskar matematik. Jag räknar allt jag ser runt omkring mig och jag gillar att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar på saker och ting. Jag mäter, sorterar, jämför
och använder många matematiska begrepp tillsammans med barnen. En av mina favoritaktiviteter är att spela spel!

Ute-Ugo, en av våra lärvänner (figurer) med ett förstoringsglas i handen och en nyckelpiga på markenUte-Ugo

Jag heter Ute-Ugo följer gärna med på utflykt. Jag vill att barnen ska få många goda naturupplevelser, lek och erfarenheter som utvecklar ett fint och respektfullt förhållande till naturen. Jag vill att barnen ska
få utforska, utforska, experimentera hur naturfenomen uppstår och hänger ihop. Min önskan är att alla barn utvecklar en vilja att ta vara på naturens resurser. Jag upplever naturen med alla sinnen och
tycker att alla barn ska få möjlighet att vara ute varje dag.

Lek-Levi, en av våra lärvänner (figurer) med lego i handenLek-Levi

Jag heter Lek-Levi och för mig är leken grunden för allt lärande i förskolan. För mig är det viktigt med lek eftersom att det stimulerar barns fantasi och inlevelse, men är också något som kan utmana
motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning. Jag vill bidra till att ge barnen tid, rum och ro hitta på lekar och experimentera.

Rör-Else, en av våra lärvänner (figurer) med ett hopprepRör-Else

Jag heter Rör-Else. Jag vill att barnen ska utveckla en allsidig rörelseförmåga. För mig är det viktigt att alla barn får känna rörelseglädje och utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. För
mig är det också viktigt med näringsriktiga måltider och en hälsosam livsstil och att barnen förstår hur de kan påverka sin egen hälsa och sitt välbefinnande. Det här är viktigt för att jag vet att när vi mår bra i
kroppen och är mätta har vi bra förutsättningar att lära oss nya saker.

 

DOKUMENTATION

Vi tar bilder och dokumenterar det vi gör genom lärloggar i Unikum. Vi reflektera och analyserar tillsammans med barnen vilket då synliggör barnens tankar och kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: