Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2021-02-24 10:48 i Salladsgatans förskola Helsingborg
Förskola
Vi vill ge barnen förutsättningar till att föra dialoger, känna igen och kunna identifiera känslor hos sig själv och hos andra samt stärka tilltron till den egna förmågan. Utvecklingen av de sociala och emotionella färdigheterna startar tidigt och ger barnet möjlighet att på ett positivt sätt samspela med omvärlden, förstå känslor och relationer, kunna hävda sina behov och ingå i sociala sammanhang.

Innehåll

Var är vi? Var befinner sig gruppen nu? Vilka behov kan vi se i gruppen?

Vi ser behov i vår barngrupp att arbeta med goda relationer och kamratskap. Vi vill stärka barnens relationer till varandra i gruppen och det finns ett behov i gruppen att lyssna på varandra och identifiera hur man är en bra kompis mot varandra. Vårt arbete med kompisarna syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet, samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra.

● Vilket undervisningsbehov finns i gruppen? Vad ska barngruppen lära sig - förmå och förstå?

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnens rättigheter, barnkonventionen. Barnen ska få kännedom om sin rättigheter.

Materialet består av tio böcker som handlar om utvalda artiklar ur barnkonventionen. I böckerna får vi en förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra människor. Böckerna är tänkta att vara en ingång till det långsiktiga arbetet med barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna som ska fortgå genom förskolan och grundskolan.


Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna: 

 • Prata om när något känns fel 
 • Lyssna på varandra och komma överens
 • Dela med sig
 • Samarbeta 
 • Vänta på sin tur
 • Säga förlåt 
 • Visa känslor 
 • Sprida glädje 
 • Säga stopp 
 • Lugna ner sig 

Vart ska vi? 

● Vilka mål ska vi arbeta mot?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

Vi har valt detta/dessa mål för att:

Arbeta med värdegrunden, olika känslor och hur vi är mot varandra skapar möjligheter för barnen att utvecklas till demokratiska medborgare.

Vi vill ge barnen verktyg för att kunna hantera olika känslor. Hur läser vi av våra kamrater, hur upplever vi olika känslor.

Stimulera barnens samspel, utveckla förmågan att bearbeta konflikter och respektera varandra.

 Vilka målkriterier ska vi ha för de mål vi har valt ut?

·       Kunna uttrycka olika känslor och läsa av varandra. 

·       Barnen kommunicerar med varandra för att minska konflikterna. 

·       Vi ser att barnen visar respekt och empati för varandra.

·       Vi ser att barnen förstår och respekterar när kompisarna säger ifrån och visar var deras gräns går.

·       Vi ser att barnen är rädda om varandra och om våra saker, tar hand om sin förskolemiljö samt ställer var sak på sin plats.

Hur gör vi?

● Under vilken tidsperiod ska vi arbeta med de utvalda målen? Vårterminen 2021. Från mars till juni. 

○ Hur ska vi följa upp arbetet mot målen (hur och när ska vi stämma av mål- kriterierna)? Efter varje månad stämmer vi av om vi uppnått de mål vi planerat för. Vi går igenom vårt insamlande material och reflekterar över vad vi gjort, vilka situationer som uppstått. Värdegrundsarbetet genomförs i helgrupp, i smågrupper och enskilt. Vårt arbetssätt, lärandemiljö och förhållningssätt ska inkludera alla barnen på avdelningen utifrån ett individ och grupperspektiv.

● Vilka undervisningssituationer behöver vi planera för och genomföra för att arbeta mot de mål vi har satt upp? Utifrån vilken bok vi arbetar med kommer vi planera en undervisningssituation/aktivitet med ett syfte om att försöka sträva mot målet med boken.

○ När ska de genomföras? Vi avsätter tid på förmiddagarna några dagar i veckan.

○ Vem ska genomföra dem? Den som planerar för en aktivitet genomför också den. Vi kommer att ha en god kommunikation där vi diskuterar planeringen och syftet samt tanken kring aktiviteten. Skulle någon av oss vara borta av någon anledning kan den andra ändå genomföra aktiviteten. Vi kommer göra en del aktiviteter tillsammans, det gäller att båda har koll på sin roll och är medveten om syftet med aktiviteten.

● Hur ska vi ta tillvara den spontana undervisningen?

 • Vi läser de 10 kompisböckerna och arbetar utifrån dessa samt tar tillvara på de situationer och tillfällen som uppstår i barnens vardag i verksamheten.
 • Vi reflekterar över och fördjupar oss i vilka olika känslor som finns, hur de ser ut och hur de känns.
 • Genom att återkommande ha samtal om hur man är en bra kompis.
 • Boksamtal.
 • Gestaltning och dramatisering av böcker och vardagssituationer.

● Hur ska vi dokumentera undervisningen? Med hjälp av observationer och dokumentationer skapar vi ett underlag till våra reflektioner. I våra reflektioner ser vi barnens behov och vilka utmaningar barnen både möter och behöver utmanas i. Att dokumentera och reflektera är ett hjälpmedel för oss pedagoger för att veta vad vi gjort, hur långt vi har kommit, kunna följa upp att alla barn har varit med samt utvärdera hur vi lyckats följa upp i vardagen. 

Gruppens lärlogg: Gruppens utveckling och lärande mot de utvalda målet/målen. Glimtar av vad som sker i vardagen på förskolan.  

Det enskilda barnets lärlogg: Det enskilda barnets utveckling och lärande mot målet/målen samt mot specifika mål för det enskilda barnet.  

Reflektionsrum: Genom dokumentation, reflektion och analys varje vecka, både med barn och själva där vi får möjlighet att vidareutveckla projektet.

● Det här behöver vi pedagoger särskilt tänka på i vårt förhållningssätt och agerande. Medvetna, intresserade och nyfikna på barnens intresse. Vara öppen och möta barnens tankar och funderingar. Vara öppen och ha en god kommunikation pedagoger emellan samt mot vårdnadshavare. Ha en öppen dialog, våga ifrågasätta, hjälpa och stärka varandra. Vi vägleder barnen vid konflikthantering genom att vara närvarande pedagoger samt att agera som goda förebilder. 

Så här ska vårt projekt synas i vår lärmiljö: Genom att sätta upp dokumentation på väggarna blir det tydligt och synligt vad det är vi arbetar med. Barnens eget skapande har en central roll i vår lärmiljö. Skriva ut bilder på böckerna och innehållet samt prata om böckernas olika teman och applicera det i lärmiljön. Värdegrund och dess innebörd genomsyrar och hålls levande på vår avdelning.

Så här ska vi göra vårdnadshavarna delaktiga i vårt arbete: Genom att skriva lärloggsinlägg på Unikum både på gruppnivå och på det enskilda barnet. Dokumentation på unikum i form av bilder kopplat till mål och planering. Dokumentation på avdelningen samt genom kommunikation om vad vi arbetat med under dagen i det vardagliga samtalet.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: