Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnbokssamtal

Skapad 2021-02-24 12:08 i Förskolan Berga Kunskapskryssaren AB
Förskola
Språkglädje, fantasi och återhämtning.

Innehåll

Sagovila för de äldsta barnen och vi har valt att benämna detta tillfälle som "Barnbokssamtal" då vi hela tiden reflekterar och samtalar med barnen om vad vi sett och lyssnat på. 

De veckorna som jag sitter på torget och äter med de äldsta barnen så har jag också Barnbokssamtal med dem efter lunchen. 

Vi kommer att starta veckan med "Bokstavshissen" och veckans bokstav, 

Vi kommer att använda böcker, flanosagor, ljudband, musikavslappning. 

Vi kommer också att använda oss av den stora interaktiva tavlan ute på torget. Där kommer vi bland annat att titta på egna fimer och bilder för att följa upp barnen i deras verksamhet och även andra pedagogiska program. 

Innan vi avslutar reflekterar vi och samtalar om det vi gjort. 

Exempel:

 • Om vi ska läsa en bok så tittar vi först på framsidans bild och bokstäver. 
 • Vi gissar vad boken jkan handla om och sen läser vi vad boken heter.
 • Vi läser och stannar upp om barnen har frågor eller synpunkter. 
 • När vi läst färdigt så får barnen återberätta boken och vi samtalar tills att vi känner att vi är nöjda. 

 

Syfte: 

 • Att skapa möjligheter för barnen till återhämtning och lustfyllt lärande i sin sociala och språkliga utveckling. 

 

Mål:

 • att barnen kan tillgodogöra sig läroplanens mål.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: