Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt i prick 2B

Skapad 2021-02-24 13:53 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Matematik
Planering i matematik som är kopplad till Mitt i prick 2B. Vi kommer att arbeta gemensamt, i par och självständigt. Vi kommer att arbeta laborativt samt jobba med problemlösning.

Innehåll

 

Undervisning;
-Jobba gemensamt, i grupp, i par och enskilt.
-Lära oss strategier som man kan använda vid problemlösning.
-Jobba med laborativt material.
-Spela matematikspel.
-Lära oss olika metoder man kan använda vid uträkning och skriftliga huvudräkningsmetoder.
-Träna på att addera och subtrahera med mellanled, med tiotalsövergång.
-Jobba med multiplikation och division.
-Jobba i matematikboken.
-Träna på olika begrepp inom matematiken så som hälften/dubbelt, fler/färre, udda/jämnt.
-Träna på att skriva egna problemlösnings uppgifter.
-Jobba med positionssystemet 0-1000.
-Träna på att läsa av enkla tabeller och diagram och skapa egna diagram.

 

Lärandemål:
När du har arbetat med de delar som ingår i undervisningen ska du;
- kunna lösa uppgifter i addition genom att första addera till helt tiotal.
- k
unna lösa uppgifter i subtraktion genom att första subtrahera till helt tiotal.
- Kunna subtrahera och addera med hela tiotal. 
- Första och kunna använda den kommutativa lagen i addition och multiplikation.
- Kunna lösa uppgifter i addition med mellanled
- Kunna lösa uppgifter i subtraktion med mellanled.
- få arbeta med att lösa textuppgifter och arbeta med problemlösningsstrategier.
- kunna skilja på udda och jämna tal
- kunna göra en talfamilj

-förstå positionssystemet, ental, tiotal och hundratal.
-förstå och kunna använda talen 0-1000.
-kunna använda en miniräknare
-kunna addera ental till tresiffriga tal.
-kunna subtrahera ental till tresiffriga tal.
-kunna subtrahera och addera med hela tiotal.
-förstå och kunna använda begreppet skillnad.
-kunna addera och subtrahera med hela tiotal.

-kunna klickan - kvart i, kvart över, minuter i, minuter över.
-kunna mäta volym i liter och deciliter. 
-kunna mäta längd i meter, centimeter och millimeter.
-kunna mäta vikt i kilogram och gram.

-förstå begreppet överslagsräkning och kunna avrunda till närmaste tiotal och hundratal.
-kunna lösa uppgifter i multiplikation tabellerna 1-10.
-kunna lösa uppgifter i divison 0-20. 
-förstå och kunna använda begreppen hälften och dubbelt.

 

För att visa vad du kan kommer vi att göra;
- bedömningsstöd
- exit ticket
- lösa olika problemlösningsuppgifter och skapa egna
- vara aktiv i diskussioner
- deltaga i praktisk matematik
- förklara hur du tänker
- läsa av och skapa egna tabeller och diagram.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: