Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande faktatext åk 4

Skapad 2021-02-24 15:11 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Pedagogisk planering för att skriva faktatext.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Faktatexter kan vara beskrivande eller förklarande. Förklarande faktatexter är texter som förklarar varför eller hur något sker, som till exempel vattnets kretslopp eller hur något fungerar som till exempel en cykelpump. Syftet med detta område är att få veta hur en förklarande faktatext är uppbyggd. Vi kommer med hjälp av genrepedagogiken, cirkelmodellen och delarna tala, läsa och skriva att lära oss hur förklarande texter är uppbyggda och vad man ska tänka på när man planerar att skriva en förklarande text.

Innehåll

Syfte

Syftet är att du ska lära sig hur en förklarande text är uppbyggd, vad som kännetecknar den samt hur man skriver en förklarande text.

Detta med strukturen: rubrik, inledning (som definierar), förklaring, styckeindelning, (ev. underrubriker), illustrerande bilder, avslutning och källhänvisning.

Samt med de språkliga dragen: verb i presens, opersonlig form, sambandsord och ämnesspecifika ord.

 

Undervisning

Du ska få utveckla dina kunskaper genom att träna på att:

 • efter cirkelmodellen läsa, förstå och samla kunskap om förklarande faktatexters innehåll, ord och begrepp
 • läsa och jämföra modelltexter och andra förklarande texter både enskilt och i helkass
 • se den förklarande textens struktur och språkliga drag
 • formulera en lämplig rubrik i form av ett påstående eller en fråga 
 • skriva en inledning med definition 
 • skriva en förklaring indelad i stycken efter händelseförlopp
 • skriva en avslutning som sammanfattar
 • leta illustrerande bilder som förtydligar och veta vilka som får användas (ex. creative commons) samt ange källan till bilden
 • ta ut nyckelord och använda ämnesspecifika ord
 • använda verb i presens och skriva i opersonlig form 
 • använda sambandsord, som ex. eftersom, på grund av och därför
 • vara källkritisk och resonera om olika källors användbarhet samt använda och ange källor
 • skriva en förklarande text tillsammans i klassen 
 • på egen hand planera och skriva en förklarande text 

 

Du ska få visa dina kunskaper genom att:

 • skriva en egen förklarande text om ett djurs livscykel
 • som stödstruktur använda en passande skrivmall
 • bearbeta din text med hjälp av en checklista för självbedömning samt kamratbedömning

 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att

 • förstå syftet med en förklarande text
 • skriva en förklarande text där innehållet är tydligt och anpassat till syfte och mottagare
 • använda strukturen för en förklarande text
 • använda de språkliga drag som är typiska för en förklarande text
 • följa enkla regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken

 

Texter du skriver bedöms utifrån:

Innehåll: Hur mycket fakta du har med i texten. Om det är relevanta fakta skrivna i opersonlig form. 

Struktur: Hur väl strukturerad texten är. Om texten är uppbyggd med varierande sambandsord så att texten tydligt binds ihop. Om styckeindelning finns.

Språk: Hur meningsbyggnaden är och om du skriver egna formuleringar. Hur du varierar dina meningar. Om du använt korrekta ord och begrepp.

Skrivregler: Med vilken säkerhet du stavar, använder skiljetecken och styckeindelning rätt.

 

 

I matrisen ser du de kunskapskrav som bedöms inom detta arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris svenska förklarande faktatext

På väg
1
2
3
Läsa
Du behöver träna mer på att läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med flyt. Du behöver även träna mer på att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Skriva - Innehåll och struktur
innehåll, mottagare och språklig variation rubrik, inledning, stycken, avslutning
Du behöver träna mer på att skriva faktatexter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. Du kan skriva en rubrik som till viss del passar till en förklarande text. Din text saknar inledning. Din text saknar eller har endast ett fåtal stycken. Din text saknar avslutning.
Du kan skriva faktatexter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. Du kan skriva en rubrik som i huvudsak fungerar till en förklarande text. Du kan skriva en inledning med en enkel definition. Du gör flera försök att dela in din text i ett antal stycken. Du gör en ansats att avsluta din text med en avslutning.
Du kan skriva faktatexter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. Du kan skriva en rubrik som passar bra till en förklarande text. Du kan skriva en inledning med en tydlig definition. Du kan dela in din text i olika stycken på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan skriva en text med en avslutning på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan skriva faktatexter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. Du kan skriva en rubrik som passar mycket bra till en förklarande text. Du kan skriva en inledning med en mycket tydlig definition. Du kan dela in din text i stycken på ett korrekt sätt, som stärker din text. Du kan skriva en text med väl fungerande avslutning.
Skriva - Språk och språkliga drag
förklaringar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord opersonlig form, verb i presens och samandsord
Du behöver träna mer på att dina texter ska innehålla enkla förklaringar, egna formuleringar och viss användning av ord som hör till ämnet. Du skriver din text i en personlig form. Du använder presens på några av verben i din förklarande text. Du använder inga alternativt ett fåtal sambandsord.
Dina texter innehåller enkla förklaringar, egna formuleringar och viss användning av ord som hör till ämnet. Du använder oftast en opersonlig form i din text. Du använder presens på de flesta av verben i din förklarande text. Du använder dig av ett flertal sambandsord.
Dina texter innehåller utvecklade förklaringar, egna formuleringar och relativt god användning av ord som hör till ämnet. Du skriver i huvudsak med en opersonlig form. Du använder presens på alla lämpliga verb i din förklarande text. Du använder dig av sambandsord på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dina texter innehåller välutvecklade förklaringar, egna formuleringar och god användning av ord som hör till ämnet. Du skriver med en opersonlig form genom hela texten. Du använder verb i presens med stor säkerhet i din förklarande text. Du använder dig att sambandsord på ett väl fungerande sätt.
Skriva - Skrivregler
stavning skiljetecken
Du behöver träna mer på att du i dina texter använder grundläggande regler för stavning med viss säkerhet. Du använder sällan punkt och stor bokstav på ett korrekt sätt sätt.
Du kan använda grundläggande regler för stavning med viss säkerhet. Du använder oftast punkt och stor bokstav på ett i huvudsak korrekt sätt.
Du kan använda grundläggande regler för stavning med relativt god säkerhet. Du använder punkt och stor bokstav på ett i hög utsträckning korrekt sätt.
Du kan använda grundläggande regler för stavning med god säkerhet. Du använder skiljetecken och stor bokstav med mycket stor säkerhet.
Bilder
förstärka textens budskap
Du behöver träna mer på att kunna lägga till en bild till text så att de passar ihop på ett i huvudsak fungerande sätt, för att förstärka texters budskap.
Du kan lägga till en bild till text så att de passar ihop på ett i huvudsak fungerande sätt, för att med viss framgång förstärka texters budskap.
Du kan lägga till en bild till text så det passar ihop på ett ändamålsenligt sätt, för att förstärka texters budskap.
Du kan lägga till en eller flera bild/er till text så det passar ihop på ett tydligt sätt, för att förstärka texters budskap.
Källor
Du anger inga källor.
Du använder dig av en enkel källhänvisning. Källhänvisning till bilder saknas.
Du använder dig av källhänvisning och anger då digitala/tryckta källor samt källor till illustrerande bilder på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder dig av källhänvisning och anger då digitala/tryckta källor samt källor till illustrerande bilder på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: