Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2021-02-24 16:32 i Hosjöskolan Falun
Grundskola 3 Svenska
"Böcker ska blänka som solar och gnistra som tomtebloss. Medan vi läser böckerna läser böckerna oss. Kan böckerna läsa människor? Ja det kan de förstås! Hur skulle de annars veta allting om oss?" Lennart Hellsing

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Konkretisering av mål

Arbetssätt

Vi arbetar mot målen genom att:

 • läsa högt för eleverna, samtala och reflektera över texterna
 • tolka bilder och se samband mellan text och bild
 • träna alfabetisk ordning
 • läsa böcker utifrån sin egen förmåga
 • läsa faktatexter och instruerande texter
 • arbeta med ord- och läsförståelse
 • lyssna och återberätta
 • skriva egna texter
 • arbeta med meningar och skiljetecken
 • enkla stavningsregler
 • besöka biblioteket
 • dramatisera.

 

Bedömning

Vi ska bedöma din förmåga att:

 • förstå och följa muntliga instruktioner
 • läsa och förstå texter utifrån din egen läsförmåga
 • skriva berättelser med inledning, handling och slut
 • skriva enkla faktatexter
 • använda stor bokstav, skiljetecken och mellanrum mellan orden
 • skapa och kombinera egna texter och bilder
 • stava ord som du själv ofta använder
 • samtala och berätta i grupp
 • lyssna aktivt på andra
 • reflektera runt berättelser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Svenska

Rubrik 1

Uppnår ej godkänt
På väg mot godkänt
Godkänt
Mer än godkänt
Skriver berättelser med inledning, handling och avslut.
Behöver mycket stöd av läraren.
Behöver till viss del stöd av läraren.
Stavar de vanligaste orden.
Skriver meningar med stor bokstav, mellanrum samt punkt.
Behöver mycket stöd av läraren.
Behöver till viss del stöd av läraren.
Läsning
Ljudar, korrigerar sig själv.
Läser med inlevelse.
Att lyssna och återberätta texter/berättelser.
Behöver mycket stöd av läraren.
Behöver till viss del stöd av läraren.
Komma igång/ avsluta ett arbete.
Behöver mycket stöd av läraren.
Behöver till viss del stöd av läraren.
Muntliga presentationer
Behöver mycket stöd av läraren
Behöver till vis del stöd av läraren.
Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
Vetskap om olika författare.
Skriva faktatexter.
Behöver mycket stöd av läraren
Behöver till viss del stöd av läraren.
Eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: