Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2021-02-24 17:15 i Hosjöskolan Falun
Grundskola 3 Matematik
Matematik finns i allt de vi gör ..... De gäller bara att "se, testa, mäta, våga ta sig fram"

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

 

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

föra och följa matematiska resonemang

 

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Arbetssätt

Vi har vår utgångspunkt i matteboken Favoritmatte för åk 2. Undervisningen kommer genomföras i helklass, grupper och med enskilt arbete. Vi kommer att arbeta med konkret material, laborera, räkna i boken och färdighetsträna. Vi arbetar både enskilt, i par och i grupp. Undervisning både inomhus och utomhus.

Det här kommer vi att arbeta med:

Talområdet 0-10 000

Tallinjen – jämföra och storleksordna tal 0-10 000

Positionssystemet (tusental, hundratal, tiotal och ental)

Addition, subtraktion, multiplikation och division – olika strategier och när de olika räknesätten kan användas

Överslagsräkning

Rimlighet

Klockan

Likhetstecknet

Geometriska figurer

Förstoring och förminskning

Enkla bråk

Problemlösning

Koordinatsystem

Mätning: längd, vikt, temperatur, area och omkrets

Statistik: tabeller och diagram

Miniräknare

Bedömning

Det här ska du kunna:

talområdet upp till 10 000, dela upp talen, talens grannar och positionssystemet

använda huvudräkning och lämpliga sätt att tänka (strategier)

beskriva hur räknesätten kan visas med symboler, räknesagor, bilder och konkret material

göra skriftliga uträkningar vid addition och subtraktion

överslagsräkning med 10-tal, 50-tal och 100-tal

avläsa klockan och räkna ut hur lång tid något kan ta

förstå vad likhetstecknet betyder

beskriva och rita/tillverka olika geometriska former

göra enkla förminskningar och förstoringar

dela upp helheter i olika delar och visa vad delarna heter

lösa matteproblem

ha förståelse för hur ett koordinatsystem är uppbyggt och kan användas

mäta längd, vikt, och temperatur, samt omvandla dess enheter 

ha förståelse för och kunna göra enkla beräkningar av area och omkrets

göra enkla undersökningar och visa dessa i tabeller och diagram

avläsa och tolka tabeller och diagram

använda miniräknaren för att göra enkla matematiska beräkningar

avgöra rimligheten hos en uppgift eller ett svar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk 3

Rubrik 1

Nivå 1
Uppnår ej godkänt
Nivå 2
På väg till godkänt
Nivå 3
Godkänt
Ny nivå
Mer än godkänt
Problemlösning
Behöver mycket stöd av läraren
Behöver till vis del, stöd av läraren.
Bråk
Behöver mycket stöd av läraren
Behöver till vis del, stöd av läraren.
Uppställningar- Addition
Behöver mycket stöd av läraren
Behöver till vis del, stöd av läraren.
Uppställningar- Sub
Behöver mycket stöd av läraren
Behöver till vis del, stöd av läraren.
positionssystemet
Behöver mycket stöd av läraren
Behöver till vis del, stöd av läraren.
Algebra
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
Behöver mycket stöd av läraren
Behöver till vis del, stöd av läraren.
Enkla tabeller och diagram
Behöver mycket stöd av läraren
Behöver till vis del, stöd av läraren.
Tallinjen
Behöver mycket stöd av läraren
Behöver till vis del, stöd av läraren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: