👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema

Skapad 2021-02-25 07:34 i Bergsjö skola Nordanstig
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under detta arbetsområde kommer vi att läsa, analysera och skriva sagor. Målet är att du ska utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift; läsa och analysera skönlitteratur; anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Innehåll

Innehåll

  • Läsning av folksagor, konstsagor och fabler.
  • Jämförelser mellan olika sagor och olika varianter av en och samma saga.
  • Analyser av berättarperspektiv, uppbyggnad, teman och budskap.
  • Skriva egna sagor.
  • Estetiska verkningsmedel i sagor.

Uppgifter

  • Skriv en saga

  • Litteratursamtal - Jämförelse mellan Törnrosa och Maleficent

  • Förstasida

Matriser

Sv SvA
Skriva saga

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak/fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande text
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Sv SvA
Litteratursamtal - Jämförelse mellan Törnrosa och Maleficent

Läsa

E
C
A
Sammanfattningar
Genom att göra enkla/utvecklade/välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med viss/relativt god/god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande/god/mycket god läsförståelse.
Sammanfattar någon del av sagan/filmen; jämför filmen och sagan
Lever upp till alla krav för E, samt: kommenterar berättelsens uppbyggnad (t.ex. berättarperspektiv, tempus)
Lever upp till alla krav för E och C, samt: utvecklar sina tankar med tydliga exempel.
Budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla/utvecklade/välutvecklade och till viss del/väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap/och budskap som kan läsas mellan raderna/eller är dolda i olika verk.
Kommer med egna tankar om sagans/filmens budskap eller tema/motiv.
Lever upp till alla krav för E, samt: motiverar sina tankar.
Lever upp till alla krav för E och C, samt: kommenterar någon aspekt av berättelsernas budskap som framkommer mellan raderna.
Historiska och kulturella sammanhang
Eleven drar till viss del/relativt väl/väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Tala

E
C
A
Diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla/utvecklade/välutvecklade och till viss del/relativt väl/väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt/för samtalen och diskussionerna framåt/för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Deltar i samtalet; kommer med egna tankar och åsikter; låter de andra samtalsdeltagarna komma till tals.
Lever upp till alla krav för E, samt: visar engagemang i samtalet.
Lever upp till alla krav för E och C, samt: ställer frågor och bygger vidare på de andra samtalsdeltagarnas resonemang.

Sv SvA
Förstasida

E
C
A
Estetiska uttryck
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande/ändamålsenligt/ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Förstasidan ser ut som början på en saga skulle kunna se ut i tryckt form med t.ex. anfang och andra dekorativa inslag
Förstasidan lever upp till kraven för E, samt: de dekorativa inslagen kan kopplas till sagans innehåll
Förstasidan lever upp till kraven för E och C, samt: förstasidan har en tydlig och genomtänkt utformning