👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårens Projektplan; "Petter och hans fyra getter"

Skapad 2021-02-25 14:12 i 233261 Förskolan Vasan Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi vill fånga upp barnens intresse och fascination för barnböcker i olika slags genrer och låta dem vara med oss i olika sammanhang under dagen, i lek såväl som i rutinsituationer. Och utifrån bokens värld tänker vi att barnen växer som språkanvändare!

Innehåll

 

 

 

·      

Tema; Petter och hans fyra getter

·     

Vi har under tidigare projekt utgått ifrån barnlitteraturen som vi vet är ett fantastiskt verktyg och vi har sett hur det talar till barnen. Det har märkts i deras  lek och har skapat en gemensam förståelse. Därför vill vi genom att använda en ny Temasaga fördjupa det språkutvecklande arbetssättet och koppla det till tanken om flerspråkighet, alltså att använda skapande, drama sång, dans och digitalitet som ytterligare sätt att kommunicera för att alla barns intressen och fascination ska synliggöras och komma till tals. Det är viktigt då gruppen har en spridning både i ålder och erfarenhet/kunskap, därför behöver barnen få olika utmaningar, inom olika områden och även ges tid att undersöka och lära.

 

 

 

 

 

 VAD: (Innehåll)

Vi vill ytterligare utmana och fördjupa barnens möjlighet att få ett större ordförråd och en ordförståelse i alla olika sammanhang vi delar, rutinsituationer likaväl som alla olika aktiviteter, undervisningssituationer och lektillfällen som uppstår under dagen. Och att de ska få en känsla för hur spännande och viktigt språket är för att kommunicera och samspela med andra.

Vi kommer att använda sagan; Petter och hans fyra getter som temabok under terminen att arbeta utifrån med hjälp av olika uttryckssätt. Utöver den sagan vill vi använda oss av barnens intresse för böcker i alla sammanhang och knyta både bilderböcker, berättelser och faktaböcker till de olika aktiviteter som pågår. Vi vill också att böckerna ska spela en tydlig roll i den pedagogiska miljön.

 

 VARFÖR? (Syfte)

Att varje barn, utifrån både Lpfö;s och Barnkonventionens mål,  ska kunna uttrycka sina tankar, känslor och önskemål och få inflytande i det  sammanhang som är vårt gemensamma. Därför vill vi ge barnen en fördjupad kunskap när det gäller ordförståelse, begrepp och skriftspråk men också möjligheten att uttrycka sig på ett flerdimensionellt sätt genom skapande, drama, rörelse, musik, lek och med hjälp av digitala verktyg.

Eftersom barnlitteraturen har en stor plats i vår verksamhet och är viktig för både barn och pedagoger tänker vi att den är ett fantastiskt verktyg att utgå ifrån.

 

MÅL

Att barnen med stöd av barnlitteraturen ska ha fått ett vidgat ordförråd och förståelse för begrepp kopplat till alla olika rutinsituationer såväl som till alla aktiviteter/undervisningstillfällen och att de ska kunna använda den kunskapen i samtal, lek och samspel. Att de även ska kunna uttrycka sig och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer, språkliga såväl som genom skapande, drama och digitalt.

 

 HUR? (Metod)

 Vi delar in barnen i mindre grupper flera gånger under veckan, vi använder konkreta material och bildstöd. Barnlitteratur ska finnas i olika sammanhang där vi arbetar, utforskar och leker för att göra det tydligt för barnen vilket värde som finns att hämta i böckernas värld.

Dels med utgångspunkt i vårens Tema-saga; Petter och hans fyra getter skapa förståelse för ord och begrepp i sagan. Men också koppla det till skapande med färg i olika tekniker, arbeta med lera, naturmaterial, återberätta, dramatisera och sjunga

 Att detta är en process som pågår under en längre tid vilket ger utrymme för samtal, idéer, reflektioner och att få möjlighet att arbeta med många olika uttryck.  I den processen ges även vi pedagoger tid att se och synliggöra barnens olika förmågor och behov, så att alla verkligen får delta på sina villkor och ges utrymme för samtal och återkoppling både i arbetslaget och med barnen.

 En pedagogisk miljö i konstant utveckling för att vara inbjudande, inspirerande och tillgänglig! Hyllor har införskaffats (återbruk!) för att kunna synliggöra och tillgängliggöra böcker i olika genrer.  Tillsammans med barnen bygger vi en miljö till Temasagan där alla kan vara involverade på olika sätt och där vi använder olika tekniker och material. 

Vi tänker att i koppling till språk- och litteraturarbetet använda oss av de digitala verktygen för att skapa egna böcker (Book Creator) och eventuellt filma/fota som ett ytterligare uttryck. Dessutom använder vi oss av Polyglutt då vi kan läslyssna på svenska eller det egna modersmålet

 

VEM?

Vi tänker att detta är en process som involverar både barn och pedagoger och att alla barns olika intressen och förmågor ska ges utrymme vilket underlättas av att vi planerar för undervisning i mindre grupper så ofta det är möjligt.

 NÄR?

Litteraturen ska finnas med oss hela dagen i många olika sammanhang. Projektet pågår flera dagar i veckan förmiddag eller eftermiddag, både inne och ute. Ibland handlar det om att vi samlar material och bollar idéer och ibland om att vi skapar, bygger och konstruerar.

 

 

 

  

·     

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18