Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböckerna som stöd i Tema Jag.

Skapad 2021-02-26 08:06 i Bergabo förskola Eslöv
Förskola
Kompisböckerna är ett redskap i arbetet med att öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter. Barnen är 1-3 år. De tio böckerna är baserade på, och handlar om, utvalda artiklar ur barnkonventionen. I sagorna om Igelkott, Kanin och kompisarna får vi en förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra människor. Sagorna är tänkta att vara en ingång till det långsiktiga arbete med Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna som ska fortgå genom förskolan och grundskolan.

Innehåll

BAKGRUND

Vi introducerar bokserien ”Kompisböcker för de yngsta”.

I kompisböckerna är varje saga kopplad till en artikel ur Barnkonventionen, belyst ur ett barnperspektiv.

Böckerna  lyfter olika värdegrundsfrågor t.ex. att dela med sig, att säga förlåt, att krama och trösta den som är ledsen, att samarbeta osv.
Vi får möta kompisarna Kanin och Igelkott som hamnar i olika situationer i förskolan. Barnen får med hjälp av Kanin och Igelkotts vardagssituationer möjlighet att se olika situationer från andras perspektiv. Barnen får möjlighet att utvecklas i att känna med någon annan samt utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter.

Varför/mål/syfte

Vårt arbete med kompisböckerna i vårt JAG-tema syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet, samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn och visa empati för varandra.

Vi vill skapa en "Vi" grupp med mycket glädje, skratt, förståelse och att vi alla är olika.

Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:
 
 • Prata om när något känns fel
 • Lyssna på varandra och komma överens
 • Dela med sig
 • Samarbeta
 • Vänta på sin tur
 • Säga förlåt
 • Visa känslor
 • Sprida glädje
 • Säga stopp
 • Lugna ner sig

   

 • Vi strävar hela tiden mot att barnen blir harmoniska och bra kompisar. 

  Att vi på ett roligt och lustfyllt sätt arbetar med värdegrunden. 

  Att vi väcker barnens intresse att visa känslor och diskutera med varandra, bli mer självgående och lösa egna konflikter.
 •  
 • Genom värdegrundsarbetet arbetar vi för att:
 • Barnen utvecklar sin empati förmåga
 • Barnen utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
 • Barnen tränas i att hantera konflikter och förstå sina rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.
 • Barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi läser och jobbar med en bok varannan vecka och gör dokumentationsark på väggen som utgår från varje bok och barnen på avdelningen. Vi leker, dramatiserar och pratar om varje boka innehåll och betydelse. Vi ser arbetet som en introduktion till barnkonventionen och det passar bra i vårt JAG-tema som pågår under hela året.
Böckerna "Säg förlåt", "Dela med dig", "Lugna ner dig", "Visa dina känslor", "Säg stopp", "Prata om det", "Vänta på din tur", "Samarbeta", "Sprid glädje", "Lyssna och kom överens" ingår bokserien "Kompisböcker för de yngsta”, av Linda Palm. 


Berättelser om Kanin och Igelkott har utgångspunkt i situationer som de flesta barnen känner igen från sin vardag. De handlar om hur man är en bra kompis och belyser olika känslor. Böckerna ger möjlighet att tillsammans med barnen synliggöra allas lika värde och att varje barns uppfattningar och åsikter ska respekteras. 

 

DOKUMENTATION

   

Vi kommer då använda oss av följande frågeställningar:

Hur har det gått?  Synliggörandet? Har vårt arbete gjort skillnad? 
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare kontinuerligt.

Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring den. 
Alla barn deltar efter egen förmåga och intresse.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: