Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stugans grundplanering

Skapad 2021-02-26 08:49 i Björktjära förskola Bollnäs
Hur vi planerar att dela in våra barn i mindre grupper.
Förskola
Hur vi planerar att dela in våra barn i mindre grupper och vilka mål vi har som grund.

Innehåll

Nuläge

Vi ska dela in gruppen i mindre grupper för att underlätta läroplansarbetet och måluppfyllelsen.

Mål

Minst tre dagar i veckan ska vi dela in gruppen i två mindre grupper på förmiddagen och ha olika planerade aktiviteter.
Dessa aktiviteter koncentrerar sig på tre olika teman, aktiv utevistelse, rörelse och skapande.

Syfte

Att i mindre grupper kunna genomföra olika moment som stödjer läroplansmålen.
Att kunna anpassa undervisningen utifrån barnens behov, våra äldre och yngre barn har behov av olika aktiviteter och undervisning.
Att kunna se barnens utveckling och lärande på ett annat sätt än när alla barn är i helgrupp.

Genomförande

Vi delar in grupperna utefter ålder och utefter hur vi tror de passar in med de andra i gruppen.

Gruppen i lilla rummet består av 1/3 av barngruppen, gruppen i stora rummet består av 2/3 av barngruppen.
De äldsta tvååringarna får en egen liten grupp, och de yngre tvååringarna och ettåringarna har en större gemensam grupp.

All personal är ansvarig för sin grupp, en ansvarar för gruppen i lilla rummet och två ansvarar för gruppen i stora rummet.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar fortlöpande i Unikum, med text och bilder, på vad de olika grupperna gör under de tre teman vi har bestämt.

Ansvar

All personal ansvarar för sin grupp, att planera aktiviteter dessa dagar och att de dokumenteras.

Uppföljning

Vi gör fortlöpande uppföljningar och utvärderingar.

Om det börjar nya barn på avdelningen så får vi planera hur de bäst passar in i de olika grupperna och göra justeringar efter behov.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: