Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mulleverksamheten vt 2021

Skapad 2021-02-26 10:09 i I Ur och Skur Myllran Fristående förskolor
Förskola
Myllrans 5-6 åringar går på Mulle en dag i veckan mellan kl 9 och 14. Naturen är en fantastisk plats för att uppleva och lära med alla sinnen. Det man lär med kroppen fastnar i knoppen. Naturen är en fantastik miljö för lek, fantasi och rörelse som dessutom är genusneutral och har lugnande effekt. Barnen får prova olika friluftsaktiviteter och grundläggande friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet.

Innehåll

Mål

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn en positiv utevistelse.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla  kunskap om våra vanligaste träd.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla  kunskap om årstidernas växlingar i naturen.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla kunskap om några av våra vanligaste skogslevande djur.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla  kunskap om allemansrätten.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla  kunskap om hur man hittar rätt i naturen och hur man gör om man går vilse.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla  kunskap om olika sätt att laga mat i naturen.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla kunskap om hur vi tar hand om vår miljö.

 

 

Vi anser att målet är uppfyllt när:

 • Barnen längtar efter att få gå på Mulle!
 • Barnen har en uppfattning om  vad som händer med träd och andra växter under våren/sommaren, hösten och vintern.
 • Barnen kan namnen och känner igen några av de djur som finns i i våra skogar.
 • Barnen vet vad man får och inte får göra i naturen - på sin nivå.
 • Barnen vet vad man gör med olika typer av skräp och vad som menas med att återvinna.
 • Barnen vet vad en karta är och hur man gör om man går vilse.
 • Barnen vet hur man kan grilla/koka över öppen eld och hur man kan använda ett stormkök.

 

 

Varför ska vi jobba mot dessa mål?

 Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik och Skogsmulle i förskolan strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön.

 

Hur gör vi?

 

Vi jobbar med äventyrspedagogik

Syftet är att erbjuda ett spännande arbetssätt som …

 • sätter kunskap och hälsa i centrum,
 • skapar möjligheter att lära sig på ett sätt som känns meningsfullt och som skapar ett stort engagemang,
 • tar upp existentiella frågor och frågor som är viktiga för barn och ungdomar av idag,
 • nyttjar utemiljön och naturen som arena för upplevelser och lärande.

Äventyrspedagogiken ska ge kunskaper…

 • inom olika kunskapsområden/ämnen,
 • i hur jag arbetar och samarbetar på ett bra sätt i en grupp,
 • om hur jag fungerar i nya situationer och i en grupp,
 • om hur jag lär mig (metalärande).

Äventyrspedagogiken ska utveckla hälsa ur ett brett perspektiv:

 • Rörelse och fysiska aktiviteter – fysisk hälsa
 • Utomhusvistelse – fysisk hälsa
 • Självkänslan stärks – psykisk hälsa
 • Kamratrelationerna stärks – psykosocial hälsa
 • Gruppens sammanhållning stärks – social hälsa

 

Innehåll

Barnen kommer även under våren att få träffa Mulledockan och Skräptrollsdockan, som introducerar olika äventyr och uppdrag. Vi följer det som händer i naturen under våren. Vi kommer att ha mera fokus på platsen, Mulleskogen/Stenskogen, med dess unika geologi. Vi kommer att söka oss till platser lite längre bort i skogen, där vegetationen och geologin är lite annorlunda än vid Mullegropen. 

 

 • Vi följer kompisträdens knoppande och hur de slår ut.
 • Vi välkomnar vårens insekter, fåglar och pratar om skogen som barnkammare.
 • Vi tittar på kvarnstenarna. Hur tillverkades de? Till vad? Kan vi också mala eget mjöl (kvarn till hushållsmaskinen inköpt)
 • Hur kan man hitta hem och hitta rätt? Vi introducerar kartan. 
 • OM man ändå skulle gå vilse, hur gör man då?
 • Vi använder både öppen eld och stormkök för matlagning under Mulleträffarna. Barnen får hjälpa till med matlagningen.
 • Mulle är alltid närvarande på något sätt, som en god förebild. Han skickar brev, sms, ringer och vid minst ett tillfälle kommer han "på riktigt".
 • Det som hänt under Mulletillfället följs upp på torsdagen efter med t ex skapande aktiviteter.
 • Vi använder alla våra sinnen på olika sätt.
 • Vi utför matematik- och språkuppdrag.
 • Vi skapar av naturmaterial.

 

Hur vet vi att målen är uppfyllda? 

 • Vi dokumenterar varje tillfälle med hjälp av foton, texter och material. Barnen är delaktiga i dokumenterandet.
 • Dokumentationen publiceras på Unikum i blogg och lärloggar.
 • Vi sätter upp bilder och material på terrassens innervägg, så att den finns tillgänglig och väl synlig för barnen. Vi fångar upp barnens reflektioner kring det som sätts upp.
 • Vi samtalar med barnen utifrån målen för att fånga upp vad de utvecklat kunskap och förståelse för.
 • Vi använder vårt refektionsprotokoll när vi planerar varje tillfälle och när vi reflekterar  kring barnens upplevelser. Vi gör en analys för att veta hur vi ska gå vidare.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: