👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den viktiga leken

Skapad 2021-02-26 10:51 i Kronans förskola Östersund
Förskola
Planering utifrån Östersunds kommuns målbild. Att leka är alla barns rättighet. Leken är på allvar, pågående och är en viktig beståndsdel i den framgångsrika undervisningen på våra förskolor. Den ska upplevas som rolig, trygg och lärorik av alla barn. Vi ser till att den är likvärdig så att alla barn kan delta i leken. Alla barn har förutsättningar att delta i olika sorters lek ute som inne. Vi pedagoger observerar när barnen leker med varandra för att fånga deras perspektiv, behov och intressen. Vi reflekterar över vad vi ser för att kunna planera och iordningställa de fysiska lärmiljöerna för mer lek som stärker alla barns sociala förmågor och möjligheter att delta i leken. Vi ser till att leken är tillgänglig för alla barn och på ett medvetet sätt ser till att leken strävar mot målen i läroplanen. Vi vuxna leker med barnen, förstår vikten av att inte stå bredvid utan deltar på olika sätt för att locka barnen vidare i magi och fantasi. Vi gör medvetna val som stödjer och stimulerar alla barns sociala förmågor genom att leka med dem. Barn lär sig nya saker och utvecklas genom leken.

Innehåll

Den viktiga leken

Syfte: Vi vill för oss pedagoger synliggöra betydelsen av vår roll i leken tillsammans med barnen. Få syn på i vilken utsträckning barnen använder lekens "grundregler" turtagning, samförstånd och ömsesidighet. Påverkas barnens sociala färdigheter och dialog när vi är delaktiga i leken? Vi vill även undersöka om vår roll som regissör och rekvisitan påverkar barnens lek.           

Mål: Vi vill att barnen känner trygghet att leka med alla kompisar på avdelningen, att barnen leker med fler än de tidigare invanda lekkonstellationerna. Rekvisita och möbler används på ett fantasi-och lekfullt men på ett varsamt sätt.

 

Planering

Vad ska vi göra: Vi har bestämt oss för att observera, delta och regissera lek i tre olika rum, två rum med bygg och konstruktion och ett med rollek. Kommer att i huvudsak fokusera på barnens samspel och dialog samt användandet av rekvisitan. 

Hur ska vi göra det: Vi har valt ett rum var där vi ansvarar för att ordna med rekvisitan och rollfördelning.

Vilka: De barnen som är på förskolan och som vill leka i de rummen som är i fokus för vårt leklustprojekt.

När: Under förmiddagarna framförallt. Ser till att halva barngruppen är utomhus när leklust projektet pågår. 

Var: : Lekhallen - konstruktion och bygg. Lilla matsalen - Lego, bygg och konstruktion. Hemmet - rollek, affär och servering.

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att: rita upp sociogram och under vissa tillfällen filmar lekaktiviteten.

 

Reflektion

När: 

Vi reflekterar genom att: ex kan frågeställningar kopieras in i reflektion / vad ser vi i dokumentationen ? 

Vad fångade barnens intresse?

På vilket sätt var barnen delaktiga? 

Vilka frågor väcktes? 

Hur mötte barnen materialet? 

Vad blev min roll som pedagog?

 

Analys:

Syfte är att förstå vad vi kan förbättra och förändra.

Förslag på metoder: Why5- Ställ er frågan varför minst fem gånger eller använd isbergmodellen som stöd.

 • Vad har vi gjort eller inte gjort i undervisningen/ situationen som kan förklara resultaten?

 •  Vad kan ha påverkat resultat och måluppfyllelse? Ex organisation, organiseringen av undervisningen, arbetssätt och arbetsformer, våra förhållningssätt och förväntningar, sammansättning av barngrupp, yttre miljö

 • Hur vet vi det vi vet?

 • Vad ser vi behov av att fördjupa oss i?

 • Vad saknar vi kunskap om och hur vi ska ta reda på mer?

(Skolverket.se)

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18