👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Del 2; Grundläggande kemi-Atomer universums byggstenar

Skapad 2021-02-28 22:08 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola F – 9
Inom kemin studerar vi olika ämnen och hur de kan förändras ifråga om exempelvis egenskaper, struktur och sammansättning. Kemiska processer finns överallt i vår vardag men sker även inuti vår kropp, till och med när vi sover. Grundläggande frågar är Är allt vi får från kemi bra för oss? Vad kan framställas på kemisk väg och hur påverkar det oss och vår miljö?

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

1.Ämnenas små byggstenar

 • Veta vad en atom är
 • Ha en uppfattning om hur små atomer är
 • Veta vad en molekyl är
 • Veta vad ett grundämne är 
 • Veta ungefär hur många grundämnen som finns
 • Veta hur grundämnen delas in i två huvudgrupper
 • Veta vad en kemisk förening är
 • Känna till saker om några grundämnen
 • Känna till saker om några kemiska föreningar 
 • Kunna använda formler och molekylmodeller för att beskriva enkla molekyler

2. Fast, flytande och gas

 • Förstå vad värme är
 • Veta vilka tre olika former ämnen kan finnas i 
 • Kunna beskriva hur vattenmolekylerna rör sig när vatten är i fast, flytande och gasform 
 • Veta vad övergångarna mellan formerna kallas
 • Kunna beskriva vad som händer med vattenmolekyler vid övergången från fast till flytande form
 • Kunna beskriva vad som händer med vattenmolekyler vid övergången från flytande till gasform
 • Förstå att övergångar från en form till en annan inte förändrar vilket ämne det är eller vilka beståndsdelar som ämnet är uppbyggt av

3. Blandningar

 • Förstå skillnaden mellan ett rent ämne och en blandning
 • Veta att nästan allt runt omkring oss är blandningar av olika ämnen
 • Förstå skillnaden mellan slamning, emulsion och lösning
 • Kunna ge exempel på hur såväl fasta, flytande som gasformiga ämnen kan lösas upp 
 • Känna till hur temperaturen påverkar ämnens löslighet 
 • Känna till några vanliga lösningsmedel och vad de används till
 • Förstå hur separationsmetoderna sedimentering, dekantering, extraktion, filtrering, indunstning och destillering fungerar
 • Kunna ge exempel på vad ovanstående separationsmetoder används till 

4. Kemiska föreningar

 • Kunna ge vardagliga exempel på hur ämnen omvandlas
 • Förstå skillnaden mellan en fysikalisk omvandling och en kemisk reaktion 
 • Kunna ge exempel på reaktioner med syre
 • Veta att vid reaktioner med syre bildas oxider
 • Förstå varför förbränning av kol ibland ger koldioxid och ibland kolmonoxid
 • Veta varför koloxid är en giftig gas
 • Veta att när väte brinner bildas vatten

Undervisning - arbetssätt

Vad ska eleven få undervisning om?

Grundläggande kunskaper om vad kemi är.

Atomer, molekyler och kemiska föreningar

Laborationer, säkerhet och skriva laborationsrapporter

Veta vad ett grundämne är

Veta vad en kemisk förening är

Hur man kan använda former och molekylmodeller för att beskriva enkla molekyler

 

Förmågor som tränas:

 

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

 • genomföra systematiska undersökningar i kemi,

 • och använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll:

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

 

Undervisningen sker genom:

Föreläsningar, film, laborationer, diskussionsforum med lästa texter och film, skriva text.

 

Elevinflytande

Eleverna är med och beslutar om arbetstakt.

Val av vissa filmer och laborationsmaterial.

Eleverna är med och beslutar om redovisnings och examinationsform och när dessa ska ske.

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Elevens förmåga att:

Granska, kommunicera och ta ställning

Planera, genomföra och utvärdera laborationer/undersökningar

Användning av begrepp, teorier och modeller.

 

Bedömningen sker i matris.

 

Matriser

Grundläggande kemi-Atomer universums byggstenar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Granska
Eleven: På väg att skapa enkel redovisning med viss anpassning till syfte och målgrupp
Eleven: Skapar enkel redovisning med viss anpassning till syfte och målgrupp
Eleven: Skapar utvecklad redovisning med relativt god anpassning till syfte och målgrupp
Eleven: Skapar välutvecklad redovisning med god anpassning till syfte och målgrupp
Aspekt 2
Planering Genomförande Utvärdering
Eleven: Formulerar en förutsägelse utan förklaring Ger förslag på hur undersökningen kan utformas men endast i stora drag med hjälp av vuxen. (Eleven använder färdig instruktion) Genomför undersökningen med bristfällig systematik. Drar ingen slutsats Ger vaga förslag till generell förbättring Gör en enkel dokumentation
Eleven: Formulerar en förutsägelse utan förklaring Ger förslag på hur undersökningen kan utformas men endast i stora drag (Eleven använder färdig instruktion) Genomför undersökningen med viss systematik. Drar en enkel slutsats Ger förslag till generell förbättring Gör en enkel dokumentation
Eleven: Formulerar en förutsägelse förklarad utifrån egna erfarenheter Ger förslag på hur undersökningen kan utformas, men kräver viss justering (Eleven får justering och använder egen planering) Genomför undersökningen med relativt god systematik. Drar en utvecklad slutsats Ger förslag till specifik förbättring Gör en utvecklad dokumentation
Eleven: Formulerar en hypotes som är naturvetenskapligt underbyggd Planerar undersökning med bestämda variabler, ordning på momenten och materiel (Eleven använder egen planering) Genomför undersökningen med god systematik Drar välutvecklad slutsats Ger förslag på specifik förbättring med förklaring Gör en välutvecklad dokumentation
Aspekt 3
Resonera An­vända beg­repp, teo­rier och model­ler
Ele­ven: Har inte ännu grund­läg­gande kuns­kaper För bristfälliga reso­ne­mang
Ele­ven: Har grund­läg­gande kuns­kaper För enkla reso­ne­mang
Ele­ven: Har goda kuns­kaper För ut­veck­lade reso­ne­mang
Eleven: Har myck­et goda kuns­kaper För väl­ut­veck­lade reso­ne­mang
Aspekt 4
Beskriva
Eleven: Har fåtal kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar med hjälp exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven: Har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven: Har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven: Har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 5
Kommunicera
Eleven: För enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans med viss hjälp
Eleven: För enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven: För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven: För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Aspekt 6
Ta ställning
Eleven: På väg att ta ställning med svag motivering
Eleven: Tar ställning med enkel motivering
Eleven: Tar ställning med utvecklad motivering
Eleven: Tar ställning med välutvecklad motivering