Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP matematik -Algebra 7B

Skapad 2021-02-28 23:56 i Skäggetorpsskolan Linköping
Grundskola 7 Matematik
I algebra använder man både bokstäver och siffror i stället för bara siffror, tex 4x + 3 = 11. Du kommer att lära dig tolka, mönster, formler, skriva och förenkla uttryck och att lösa ekvationer på olika sätt, samt lösa problem med ekvationslösning. Känna till skillnaden mellan numeriska uttryck och algebraiska uttryck

Innehåll

Mål

Förekommande begrepp som du ska lära dig:

5.1 Algebraiska uttryck: Innehåller variabel                      

5.2 Förenkla uttryck: Uttrycket kan skrivas i enklare form t.ex. adderar variabeltermer av samma sort för sig och siffertermer för sig.

5.3 Formler: Att kunna beräkna t.ex. triangels area genom att använda A= b.h/2 eller medelhastighet v=s/t                       

5.4 Mönster: det kan beskrivas med en bild, ord eller en formel.                       

5.5 Intro till ekvationer: Ett likhet som innehåller ett obekant tal. Ett likhet består av vänster led och höger led

 

5.6 Ekvationslösning: lösa ekvationen på olika sätt t.ex. balans metod , pek metod, flyt metod

 

5.7 Problemlösning med ekvationer: Tolka uppgiften, skriv en ekvation som passar till uppgiften, lös ekvationen, kontrollera din lösning

 

Filmer:

 

https://youtu.be/SgHNaW2dr7o   Mönster

https://youtu.be/ZHmPVmu5h00  Vad är algebra 

https://app.studi.se/l/introduktion-till-ekvationer

https://app.studi.se/l/ekvationsloesning-med-pekfingermetoden

https://app.studi.se/l/ekvationsloesning-med-balansmetoden

https://app.studi.se/l/att-teckna-en-ekvation

https://app.studi.se/l/att-raekna-med-bokstaever

https://app.studi.se/l/att-arbeta-med-algebraiska-uttryck

https://app.studi.se/l/att-arbeta-med-algebraiska-uttryck-exempel

 

 

 

 

 

Begrepp och kapiteltest: sidan 196-197

 

Träna mera: basläger och hög höjd sidan 198-203

 

Sammanfattning, begreppslista, tankekarta : sidan 204-205

 

Område: kap. 5 (Algebra) , läromedel: prio 7

 

Arbetsgång

G     Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.

 

        Enskilt och parvis arbete i matteboken Prio, kap.5

 

        Start uppgifter

 

        Exit ticket

P      

       Planering:

       

        Matteplanering åk 7, kap 5                     

 Algebra

 Du får gärna göra mer uppgifter än det som är planerat! Man måste öva hemma!                                                        

Moment

 

Begrepp

Grundläggande nivå

Högre nivå

 

5.1 Algebraiska uttryck

s.170-172 

 

Kunskapskrav:

Begrepp

Metod

Problemlösning

Redovisning

 

Numeriska uttryck

algebraiska uttryck

variabel

 

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

 12

 

 

 

13

14

15

 

16

       

 

 

 

 

 

5.2 Förenkla uttryck

s.173-175

 

 

Kunskapskrav:

Begrepp

Metod

Problemlösning

Redovisning

Numeriska uttryck

algebraiska uttryck

variabel

 

 

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

16

17

18

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Formler

s.176-178

 

Kunskapskrav:

Begrepp

Metod

Problemlösning

Redovisning

samband, tal, variabler, symboler

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 8

 9

 10

 11

 

 

 

 

 

 

 

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  Mönster

s.180-182

Kunskapskrav:

Begrepp

Metod

Problemlösning

Redovisning

 

 

 

Bild, ord, formel

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

9

   
       

 

 

 

 

 

5.5 intro till ekvationer

s. 183-185

Kunskapskrav:

Begrepp

Metod

Problemlösning

Redovisning

Likhet, vänster led

höger led, ekvation, obekant

variabel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.

 

 

 

 

14

15

16

 17

 

 

 

 

 

5.6 Ekvationslösning

s.186-189

Kunskapskrav:

Begrepp

Metod

Problemlösning

Redovisning

Balans metod, pek metod, flyt metod

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.

 14

 15

 16

17

18

 

   
       
       
       

19

20

21

 

       
       
       

5.7 Problemlösning med ekvationer

s.190-193

Kunskapskrav:

Begrepp

Metod

Problemlösning

Redovisning

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.

 14

 

 

 

 

 

   
       
       
       

15

16

17

 18

 19

 20

 

 

Begrepp och kapitaltest   Se ovan  
Trän mera    Se ovan  
Sammanfattning    Se ovan  

 

 

                           

 Bedömning

Ett skriftligt prov inom alla förmågor som bedöms enligt nedan.

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket. Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används att lösa problem       
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Förnivåer Matematik

Nivå 1
Nivå 2
E
C
A
Kommentar
Aspekt 1
Lösa problem med strategier, metoder och modeller
Eleven kan med stöd lösa enklare problem på ett i huvudsak fungerande sätt….
Eleven kan med stöd lösa enklare problem på ett i huvudsak fungerande sätt….
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär….
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär….
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär...
Aspekt 2
Lösa problem med strategier, metoder och modeller
... samt kan med stöd tillämpa en enkel matematisk modell.
... samt kan med tillämpa en enkel matematisk modell.
….samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
...samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
...samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Aspekt 3
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven kan med stöd föra enkla resonemang kring problemlösningssituationen....
Eleven för enkla resonemang kring problemlösningssituationen...
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen...
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen...
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen...
Aspekt 4
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
...samt kan med stöd bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
...samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
...samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
...samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Aspekt 5
Använda matematiska begrepp
Eleven visar begränsade kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven visar vissa kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem med stöd i välkända sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt
Aspekt 6
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven kan med stöd på ett enkelt sätt beskriva några begrepp.
Eleven kan på ett enklare sätt beskriva några begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt
Aspekt 7
Uttrycksformer & begreppens relation
Eleven kan med stöd föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan föra enkla resonemang kring hur några begrepp relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Aspekt 8
Välja och använda matematiska metoder
Eleven kan med stöd välja och använda någon i huvudsak fungerande matematisk metod med för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven kan välja och använda någon i huvudsak fungerande matematisk metod med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Aspekt 9
Redogöra för samtal & tillvägagångssätt
Eleven kan med stöd samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då någon enkel matematisk uttrycksform.
Eleven kan med visst stöd redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder enkla matematiska uttrycksformer.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Aspekt 10
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven med stöd något enkelt matematiskt resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven med stöd matematiska resonemang genom att framföra matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: