👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent - åk 8 VT 2021

Skapad 2021-03-01 08:58 i Vallonskolan Östhammar
Bråk och procent åk7
Grundskola 8 Matematik
I det här kapitlet kommer du som elev att lära dig mer om procent. Vi kommer ta upp skillnaden mellan procent och procentenheter, hur man använder förändringsfaktorer och hur man beräknar andelen, delen och det hela. Begreppen promille och ppm kommer vi också att möta. I kapitlet tränar du även på att lösa olika textuppgifter inom området procent.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Varje lektion startar med någon form av repetition av tidigare arbetsområden inom matematiken.
Vi arbetar med uppgifter i boken och andra aktiviteter för att träna på avsnittets metoder och begrepp.
Vi har genomgångar och tränar på hur man redovisar sina tankegångar med matematikens språk.
Vi kommer att ha läxor som repeterar tidigare avsnitt. Läxorna redovisas på torsdagar.
Vi kommer att ha två oförberedda Exit tickets under arbetsområdet för att du ska få möjlighet att visa vad du kan under arbetets gång.
Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov.

Begrepp

 • procent - hundradel
 • procentenheter - differensen mellan två procenttal
 • promille - tusendel
 • ppm - parts per million, miljondel
 • förändringsfaktorer - anges i decimalform och visar hur många procent det nya värdet är av det gamla värdet
 • upprepad förändringsfaktor - om det är flera förändringar efter varandra, den totala förändringsfaktorn är produkten av förändringsfaktorerna för varje förändring
 • andelen - kan skrivas i procentform, bråkform och decimalform
 • delen - andel av det hela
 • det hela - delen/andelen

Planering

Vecka 9: Avsnitt 4.1 - Procent och procentenheter

Vecka 10: Avsnitt 4.2 - Promille och ppm, läxa 1

Vecka 11: Avsnitt 4.3 - Mer än 100 %, läxa 2 (onsdag)

Vecka 12: Avsnitt 4.4 - Förändringsfaktor, läxa 3

Vecka 13: Påsklov

Vecka 14: Avsnitt 4.5 - Det hela och det ursprungliga , läxa 4

Vecka 15: Avsnitt 4.6 - Blandade uppgifter, läxa 5

Vecka 17: Repetition och fokus på förmågorna, skriftligt prov 

Uppgifter

 • Skriftligt prov - procent

 • Läxa 1

 • Läxa 2

 • Läxa 3

 • Läxa 4

 • Läxa 5

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Procent - årskurs 8 VT 2021

Nivå 1
Du kan
Nivå 2
Du kan i huvudsak
Nivå 3
Du kan relativt väl
Nivå 4
Du kan på ett mycket väl fungerande sätt
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
inte helt lösa olika problem eller bedöma rimligheten i ditt svar
lösa olika problem med lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut. Att med lite hjälp och tips från läraren eller en kamrat, komma igång i rätt riktning för att lösa ett problem. Du kan till viss del bedöma rimligheten i svaret. använda dina kunskaper för att lösa enklare problem och rutinuppgifter.
lösa problem med minst två av sätten: bild, tal, ord och formel. Du kan växla mellan dina lösningar och med säkerhet bedöma rimligheten i svaret. lösa problem i flera steg inom avsnittet.
lösa ett problem på flera olika sätt såsom bild, ord, tal och formel. Du kan växla mellan dessa uttrycksformer och motiverar dina tillvägagångssätt. Du kan med stor säkerhet bedöma svarets rimlighet och värdera hur effektiva metoderna är. lösa och redogöra för alla möjliga typer av problem som du inte tidigare mött men som rör arbetsområdet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
inte helt de vanliga begreppen inom arbetsområdet.
förstå de vanliga begreppen inom arbetsområdet .
förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan dem.
procentform, decimalform, promille och ppm
inte helt växla mellan formerna
växla mellan de olika formerna
och med säkerhet växla mellan de olika formerna
och med stor säkerhet växla mellan de olika formerna
Metoder
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter Procentenheter - procent
inte helt metoder för att göra beräkningar med procentenheter och procent
göra beräkningar med procentenheter och skiljer detta från procent
göra beräkningar med procentenheter och skiljer detta från procent. Visar viss säkerhet i beräkningar.
göra beräkningar med procentenheter och skiljer detta från procent. Visar säkerhet i beräkningar. använda olika metoder för att lösa problem i flera steg. Du motiverar och väljer metod efter vilket problem som ska lösas. använda kunskaper och metoder från andra delar av matematiken ex. geometri och algebra vid lösning av olika typer av uppgifter.
Förändringsfaktor
inte helt tolka och använda dig av förändringsfaktor för att göra beräkningar
tolka och använda dig av förändringsfaktor vid beräkningar
tolka och använda dig av förändringsfaktor vid beräkningar. Visar viss säkerhet i beräkningar.
tolka och använda dig av förändringsfaktor vid beräkningar. Visar säkerhet i beräkningar.
Beräkna delen
inte helt beräkna delen (procent av något)
använda dig av en fungerande metod för att beräkna delen
använda dig av olika metoder för att beräkna delen. Visar viss säkerhet i beräkningar.
använda dig av olika metoder för att beräkna delen och väljer uppgift den effektivaste metoden. Visar säkerhet i beräkningar.
Beräkna andelen
inte helt beräkna andelen (hur många procent något motsvarar)
använda dig av en fungerande metod för att beräkna andelen
använda dig av olika metoder för att beräkna andelen. Visar viss säkerhet i beräkningar.
använda dig av olika metoder för att beräkna andelen och väljer uppgift den effektivaste metoden. Visar säkerhet i beräkningar.
Beräkna det hela
inte helt beräkna det hela (hur mycket 100 procent motsvarar)
använda dig av en fungerande metod för att beräkna det hela
använda dig av olika metoder för att beräkna det hela. Visar viss säkerhet i beräkningar.
använda dig av olika metoder för att beräkna det hela och väljer uppgift den effektivaste metoden. Visar säkerhet i beräkningar.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
inte helt förstå en instruktion eller motiverar inte dina förklaringar eller ställer frågor
förstå en skriftlig instruktion. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor kring området.
förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
förstå en skriftlig instruktion med mycket gott resultat. Du motiverar och förklarar hur du gjort på ett sätt som de flesta förstår och du ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
inte helt redovisa dina tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de går att följa.
redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Du använder lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder.
redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Du använder rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Du kan föra ett resonemang kring problem samt uttrycka dig med matematiska begrepp och termer.
muntligt redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Du använder ett riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.