Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2021-03-01 10:14 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Sagor
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Välkommen in i Sagornas förtrollade värld. Vi ska arbeta med ett sagotema och lära oss vad som kännetecknar just den genren. Sedan ska vi stifta bekantskap med några kända sagor, sagoförfattare och sagoillustratörer. Som avslutning på arbetsområdet ska vi också skriva en egen saga, med dess typiska ingredienser. Sedan tränar vi på att ge och ta emot respons samt bearbeta egna texter utifrån respons.

Innehåll

Målet med undervisningen

Vi ska arbeta med sagor på olika sätt under ett par veckor. Vi kommer att prata om sagors typiska drag och träna på kamratbearbetning och gestaltningar och till slut även skriva en egen saga.

 

Så här ska vi arbeta

 • Föreläsning om hur sagor är uppbyggda

 • Diskussioner kring olika sagor, folksagor, konstsagor och fabler

 • Sagospråk – liknelser och metaforer och typiska sagoingredienser

 • Läsförståelse - sagor

 • Författarporträtt

 • Skriva en egen saga

 • Bearbeta text utifrån respons

 

Det här ska bedömas

- Den färdiga sagan (se matrisen)

- Förmåga att bearbeta och utveckla utifrån respons

- Läsförståelse

Uppgifter

 • Filmanalys

 • Läsförståelse

 • Rödluvan och vargen

 • PowerPoint (Sagor)

 • En känd saga...

 • Fablernas värld

 • Filmdiskussion

 • Egen saga(Exam.net)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Saga matris

Innehåll

Når ej målen
E
C
A
Anpassning till genre
Texten är av sagokaraktär, du håller dig till genren för det mesta
Texten är en saga - t ex använder du sagans element (t ex "det var en gång", siffrorna 3 och 7, inga namn på platser)
Texten är en saga - du följer genren noggrant och har sagoelement, tex skillnad på rätt och fel samt uppfostrande läxor
Beskrivningar personer
Din text har enkla beskrivningar av vissa viktiga personer i sagan
Du har utvecklade beskrivningar av personer och de har sagoliknande överdrivna egenskaper (t ex väldigt ond, mycket klok)
Du har väl utvecklade beskrivningar av personer och de har överdrivna egenskaper som påverkar sagans handling
Beskrivningar miljöer
Din text har enkla beskrivningar av vissa viktiga miljöer och platser i sagan
Du har utvecklade beskrivningar av miljöer och platser och de har sagoliknande egenskaper (t ex ett slott med hundra vakter, en djup skog med magiska varelser)
Du har väl utvecklade, beskrivningar av miljöer och platser och de har sagoliknande egenskaper som passar in i sagans handling

Språk

Når ej målen
E
C
A
Struktur och uppbyggnad
Din struktur är till viss del tydlig (t. ex. styckeindelning, inledning och avslutning)
Din struktur är tydlig och passar en saga, tex att du använder titel, inledning och avslutning med sagokänsla. Din saga har en förhållandevis komplex spänningskurva.
Texten är välstrukturerad, tex genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en saga.
Meningsbyggnad
Din text har en enkel textbindning och korta meningar, och du gör försök till att skriva längre, avancerade meningar
Din text har en utvecklad textbindning och överlag varierad meningsbyggnad
Din text har en välutvecklad textbindning med variation och varierad, överlag korrekt meningsbyggnad
Ordval
Din text har till viss del variation i språket.
Texten har relativt god variation i språket. Ordvalet är varierat och passande för en saga.
Texten har god variation i språket. Ordvalet är väl anpassat för en saga och lyfter texten.
Grammatik
 • Sv  C 9
Språket i din text har till viss del korrekt grammatik och du använder oftast skiljetecken på rätt sätt.
Språket i texten har i stort korrekt grammatik och du använder skiljetecken på rätt sätt.
Språket i texten har helt korrekt grammatik med inga eller ett fåtal misstag. Skiljetecken fungerar väl.
Läsförståelse
 • Sv  A 9
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: