Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 1; Ekologi

Skapad 2021-03-01 12:53 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Biologi
Detta arbetsområde beskriver samspelet i naturen.

Innehåll

Mål:

* känna till hur abiotiska faktorer som tex klimat och markens sammansättning påverkar organismer och präglar ekosystem

* kunna beskriva jordens biom från tundra till tropisk regnskog

* kunna förklara samband i ekosystem med hjälp av näringskedjor och andra förklaringsmodeller

* kunna redogöra för energiflödet genom ett ekosystem

* känna till hur olika arter samverkar med varandra och vad som påverkar storleken av en population

 

Uppgifter

  • Ekosystem, skriftlig fördjupningsuppgift Se Google Classroom

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.
    Bio  -
  • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
    Bio  -

Matriser

Bio
Matris Biologi 1, BIOBIO01

Mål 1

Kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 1a
Redogör för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Aspekt 1b
Använder olika begrepp mm för att söka svar och beskriva biologiska förlopp och företeelser
Med viss säkerhet, beskriver och exemplifierar
Med viss säkerhet, beskriver och exemplifierar
Med säkerhet, beskriver och generaliserar
Aspekt 1c
Redogör för hur biologins modeller och teorier utvecklas, samt värderar dess giltighet och begränsningar
Något exempel översiktligt, enkla omdömen
Några exempel utförligt, enkla omdömen
Några exempel utförligt och nyanserat, nyanserade omdömen med välgrundade resonemang

Mål 2

Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 2a
Analyserar och söker svar på frågor i såväl teoretiskt som praktiskt arbete
Enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Komplexa frågor i nya situationer med gott resultat
Aspekt 2b
Formulerar relevanta hypoteser och egna frågor
Med viss säkerhet, enkla egna frågor
Med viss säkerhet, egna frågor
Med säkerhet, komplexa egna frågor

Mål 3

Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa fältstudier, experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 3a
Planerar och genomför experiment och fältstudier, samt hanterar material och utrustning säkert
I samråd med handledare
I samråd med handledare
Efter samråd med handledare
Aspekt 3b
Tolkar resultat, utvärderar metoder och motiverar slutsatserna
Enkla omdömen och resonemang
Enkla omdömen och välgrundade resonemang
Nyanserade omdömen, välgrundade och nyanserade resonemang, föreslår vid behov förändringar

Mål 4

Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 4a
Diskuterar frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Aspekt 4b
För fram argument och redogör för konsekvenser av olika ställningstaganden
Enkla argument, något ställningstagande
Välgrundade argument, något ställningstagande
Välgrundade och nyanserade argument, flera ställningstaganden, föreslår nya frågeställningar

Mål 5

Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 5a
Använder ett naturvetenskapligt språk och anpassar kommunikationen till syfte och sammanhang
Med viss säkerhet, anpassar till viss del
Med viss säkerhet, anpassar till stor del
Med säkerhet, anpassar till stor del
Aspekt 5b
Använder olika typer av källor och bedömer källornas trovärdighet och relevans
Enkla bedömningar
Välgrundade bedömningar
Välgrundade och nyanserade bedömningar
Aspekt 5c
Bedömer den egna förmågan och situationens krav
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: