Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss - Åk 6

Skapad 2021-03-01 15:09 i Parkskolan Kristianstad
Ämnen runt omkring oss - metaller
Grundskola 6 Kemi
Vi kommer att lära oss om atomer och molekyler, grundämnen, kemiska föreningar och ämnens olika egenskaper. Dessutom ska vi kunna berätta om kolets kretslopp i naturen, förklara vad olika metaller kan användas till och hur man får fram metaller ur malmer samt veta varför man återvinner ämnen.

Innehåll

Syfte är att du ska lära dig mer om ämnena runt omkring oss och deras egenskaper.

Viktiga begrepp: Atom, molekyl, kemisk förening, grundämne, bergart, mineral, malm, gruva, dagbrott, masugn, legering, slagg, biobränsle, fossila bränslen, kretslopp, fotosyntes, växthuseffekt, kemiska beteckningar, brytning, ädelmetall, järnoxid, kalksten, kvarts, fältspat, granit, ametist, anrika.

                                   

Vi kommer att:

- Ha lärarledda genomgångar samt olika klass- och gruppdiskussioner.

- Läsa texter och diskutera innehållet.

- Gå igenom, förklara och träna på begrepp som hör till området. 

- Arbeta med olika uppgifter kopplat till innehållet.

- Se film.

- Söka information.

- Göra experiment/undersökning, dokumentera och dra slutsatser. När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara vad en atom och en molekyl är
 • veta vad ett grundämne är och kunna ge exempel
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen
 • veta vad människan kan använda olika metaller till
 • kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer
 • veta varför man återvinner olika ämnen
 • Kunna använda dig av olika begrepp som hör till området. 

 

Bedömning

Jag kommer att göra bedömning under arbetets gång. Det kommer även att vara skriftliga bedömningsuppgifter som du kommer kunna förbereda dig inför. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Koll på NO år 6, Ämnen runt omkring oss

Rubrik 1

Når ej målen
E
C
A
Samtala och diskutera
 • Ke  A 6
Jag deltar till viss del i samtal och bemöter åsikter kring kol och olika metaller.
Jag deltar i samtal och bemöter åsikter kring kol och olika metaller.
Jag kan med säkerhet delta i samtal och bemöta åsikter kring kol och olika metaller.
Söka information
 • Ke  A 6
Jag söker viss information med stöd och avgör vad som är viktigt.
Jag söker viss information på egen hand och avgör vad som är viktigt.
Jag söker information på egen hand, avgör vad som är viktigt och jämför källor med varandra.
Undersökningar och resultat
 • Ke  A 6
Jag genomför till viss del undersökningar och bidrar då till nya frågeställningar. Jag jämför till viss del mina och andras resultat och berättar om någon likhet eller skillnad.
Jag genomför undersökningar och utvecklar till nya frågeställningar. Jag jämför med relativt stor säkerhet mina och andras resultat och berättar om likheter och skillnader.
Jag genomför undersökningar och utvecklar till nya frågeställningar som går att genomföra. Jag jämför med stor säkerhet mina och andras resultat och resonerar om likheter och skillnader.
Kunskaper
 • Ke  A 6
Jag berättar enkelt om grundämnen, kemiska föreningar, atomer och molekyler. Jag känner till vissa delar av kolets kretslopp. Jag kan berätta lite om hur vi människor använder metaller.
Jag berättar utvecklat om grundämnen, kemiska föreningar, atomer och molekyler. Jag känner till stora delar av kolets kretslopp. Jag kan berätta en del om hur och till vad vi människor använder metaller.
Jag berättar välutvecklat om grundämnen, kemiska föreningar, atomer och molekyler. Jag berättar om kolets kretslopp. Jag kan förklara om hur och till vad vi människor använder metaller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: