Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Flotten: mars vt-21

Skapad 2021-03-02 08:12 i Årstaskolan Uppsala
Grundskola F – 3
Planeringen gäller för Flottens fritidsklasser i ettan på Årstaskolan. Under mars månad kommer vi att komplettera undervisningen som sker i klassrummet samt arbeta med tema våren. I klassrummen arbetar de med centrala samhällsfunktioner, yrken och verksamheter. Vi kommer att syssla mer med våren och nu är det en spännande tid i naturen då mycket sker. Vi kommer även att lyfta rocka sockan dagen och vi kommer att fira det utomhus som vi gjorde föregående år. Vi kommer att påskpyssla i slutet av mars då påsken kommer tidigare i år. Vi är utomhus mer och längre nu när det börjar bli varmare utomhus. Vi är utomhus mer pga Covid och håller elevgrupperna isär (klassvis) när vi väl går in. Det kan förekomma snabba förändringar i planeringen och vi har som mål att dokumentera mer så det vi gör blir mer tillgängligt för VH.

Innehåll

 

FRITIDSHEM, PLANERING (intern):

NULÄGE - grund för fortsatt planering:

Beskriv: elevernas intressen/behov, lokala mål på skolan/fritidshem


Vi utgår från elevgruppen och ser var de befinner sig och vad intressena ligger.


MÅL/SYFTE LGR 11, kapitel 4

Vilka förmågor ska utvecklas?

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Markera en eller flera av förmågorna...


...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

MÅL FRÅN ANDRA DELAR I LGR 11 (Del 1, 2 och 4)
 

CENTRALT INNEHÅLL

Vilket centralt innehåll ska behandlas/ingå? (Kryssa i rutorna)Språk och kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om olika typer av texter.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Hur olika material, redskap och tekniker kan användas för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Natur och samhälle

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

Natur och samhälle

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?VAD - innehåll

HUR

Lärandemiljö:

  • Lokalitet, material, teknik

  • Metod, förhållningssätt...

NÄR

VEM (ansvarig)

Vårtecken

Samtal om våren: i grupperna. vad händer?, varför?

Vi går ut i vårt närområde och observerar olika vårtecken.

Samlingarna, utomhus,  v.9-10 Personal på Flotten
Vår pyssel

Vårblommor: samtal om tussilago, snödroppar och krokus.

Göra snödroppar

  v.9-10 Personal på Flotten
         
Rocka sockan 21/3 Vi uppmärksammar internationella Downs syndrom och allas lika värde. 

Utomhus, olika aktiviteter, lekar, korvgrillning till mellanmål, sjunga rocka sockan låten.

https://youtu.be/baoBj8yYyRM

v.11

21/3

All personal på fritids 
         
Påsk pyssel

Vi skapar olika grejer med anknytning till påsk; Ägg, kycklingar, 

3 pyssel i tre olika rum, rotation på rummen under veckan (ons-fre)

Större aktivitet; "äggjakt" utomhus.

 

Slutet på mars. Personal på Flotten
påsklov v.13        
         
         
UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION

Beskriv: Vad ska utvärderas? Hur utvärderar vi? (personal, elever, andra)? Hur dokumenterar vi? Vad ska visas för elever/föräldrar? Hur?

När? Ansvar?


Vi utvärderar med eleverna och vad de tycker och sedan även i personalgruppen. Vi dokumenterar i våra lokaler och ska börja dokumentera i lärloggar här på unikum. Då kan föräldrar ta del av en del av det vi gör. Nathalie gör detta i den bästa mån det går.UTVÄRDERING

Beskriv: Hur gick det? Tankar framåt? (underlag till nytt nuläge)

Rocka sockan gick bra! Men pga kort om personal så kunde det ha gått bättre ur den aspekten, eleverna tyckte det var kul med musik på gården och korvgrillningen var succé.

Eleverna var mycket positiva och duktiga på att prova själva med påsk pysslet och planteringarna.
Vi tyckte det gått bra och var nöjda med det som eleverna har gjort och glada att de uppskattat de aktiviteter vi tagit fram för dem.

 

 

Kriterier/kännetecken på de förmågor som vi fokuserar på… (Hur visar eleverna att…) Effekten blev..

 

Hur kommunicerar vi detta till elever och vårdnadshavare?

Här på unikum kan vh se vad vi kommer att göra och elever samtalar vi med på samlingarna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: